Ratkaisut

Lastensuojeluilmoituksen käsittelystä olisi pitänyt ilmoittaa

Diaarinumero: OKV/866/1/2018
Antopäivä: 10.5.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelujen huomiota velvollisuuteen ilmoittaa lastensuojeluilmoituksen käsittelystä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Kantelija oli tehnyt lapsistaan lastensuojeluilmoituksen helmikuun lopussa. Hän oli myöhemmin pyytänyt suullisesti ja kirjallisesti tietoa tekemänsä lastensuojeluilmoituksen käsittelystä. Asiakirjamerkintöjen mukaan sosiaalityöntekijä oli huhtikuun puolivälissä soittanut kantelijalle ja kertonut, että lastensuojeluilmoitus oli käsitelty maaliskuun alkupuolella. Sosiaalityöntekijä oli huhtikuun lopussa lähettänyt kantelijalle myös samat tiedot sisältäneen kirjeen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelija oli asianosainen lastensa lastensuojeluasiassa ja myös lastensa huoltaja. Kantelijalle olisi tullut oma-aloitteisesti ja viivytyksettä ilmoittaa hänen tekemänsä lastensuojeluilmoituksen käsittelystä ja sen lopputuloksesta. Saadun selvityksen ja asiakirjojen perusteella kantelijaan oli oltu yhteydessä vasta hänen tiedusteltuaan asiasta. Menettely ei tältä osin ole ollut hyvän hallinnon eikä hallintolain mukaista. Viranomaisella on velvollisuus vastata sille osoitettuihin tiedusteluihin, ja vastaamisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa. Lisäksi olisi ollut asianmukaista ilmoittaa kantelijalle, miten lastensuojeluilmoitusta oli arvioitu lastensuojelulain säännösten perusteella

OKV_866_1_2018.pdf

« Takaisin

Rokotetutkimus ja rokotehankinnat erotettava selkeämmin THL:n toiminnassa

Diaarinumero: OKV/12/50/2018
Antopäivä: 10.5.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri vaatii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) riippumattomuuden vahvistamista rokotehankinnoissa. Oikeuskanslerin mukaan lääkeyhtiöiden rahoittama rokotetutkimus ja rokotteiden hankintaa koskeva päätöksenteko tulisi erottaa toisistaan entistä selkeämmin. Hän edellyttää THL:n ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön ryhtyvän asiassa toimenpiteisiin.

Yksityisten lääkeyhtiöiden maksama tutkimusrahoitus on aiheuttanut epäilyjä THL:n viranomaistoiminnan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. THL tekee lääkeyhtiöiden rahoittamaa rokotetutkimusta ja osallistuu samanaikaisesti rokotteiden hankintaan asiantuntijana ja valmistelijana. Joissain tapauksissa se myös tekee itse hankintapäätöksiä. Asetelma on herättänyt epäilyksiä rahoituksen vaikutuksesta hankintapäätösten asianmukaisuuteen.

Oikeuskanslerin mukaan ei ole syytä epäillä, etteivätkö ministeriö ja THL pystyisi turvaamaan hankintojen valmistelun ja päätöksenteon puolueettomuutta. Riippumattomuus ja sen arvioitavuus on pyritty varmistamaan toimintakäytännöillä, rakenteellisilla ratkaisuilla ja avoimuudella. Hankintaprosessien legitiimisyyden kannalta on kuitenkin keskeistä lisäksi se, millaiselta valmistelu ja päätöksenteko näyttävät ulkoapäin tarkasteltaessa.

Oikeuskansleri pitää selvänä, että THL:n rooliin tartuntatautien torjunnan asiantuntijana kuuluu rokotetutkimuksen tekeminen. Tutkimusta ei voida tehdä täysin erillään rokotteita kehittävistä lääkeyhtiöistä. THL on väistämättä vaikuttava toimija myös rokotehankinnoista päätettäessä. Rokotteiden hankintaprosessin yleisen uskottavuuden kannalta THL:n asemaa puolueettomana asiantuntijana olisi kuitenkin syytä vahvistaa. THL:ssa on jo valmisteltu lääkeyhtiöiden rahoittaman tutkimustoiminnan ja hankintoihin liittyvän toiminnan eriyttämistä entistä selkeämmin toisistaan. Oikeuskansleri pitää suunnitelmaa perusteltuna.

Oikeuskansleri huomauttaa, että myös viestintä vaikuttaa osaltaan THL:n viranomais- ja asiantuntijatoiminnan luotettavuuteen. Mediatietojen mukaan THL:n verkkosivuilla julkaistut blogikirjoitukset ikäihmisten pneumokokkirokotuksista olivat aiheuttaneet hämmennystä infektiolääkäreiden keskuudessa ja ne oli koettu ristiriitaisiksi THL:n virallisten rokotesuositusten kanssa. Viestinnän ristiriidattomuuteen olisikin oikeuskanslerin mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota.

OKV_12_50_2018.pdf

« Takaisin

Lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpanossa tehtiin useita virheitä

Diaarinumero: OKV/1784/1/2017
Antopäivä: 9.5.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri otti kantaa eri viranomaisten toimintaan lapsikaappausasiassa annetun lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpanoon liittyen. Hän kiinnitti kihlakunnanvoudin ja johtavan sosiaalityöntekijän huomiota heidän menettelyssään olleisiin puutteisiin. Lisäksi hän saattoi oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön harkittavaksi, tulisiko eräitä aiheeseen liittyviä säädöksiä ja ohjeistusta uudistaa. Hän pyysi ministeriöitä ilmoittamaan toimenpiteistään viimeistään 31.12.2019.

Hovioikeus oli määrännyt kantelijan lapsen palautettavaksi Suomesta toiseen Haagin lapsikaappaussopimuksen osapuolena olevaan valtioon. Lapsi oli määräystä täytäntöönpantaessa ollut melkein viikon sijoitettuna vastaanottokotiin ilman, että mikään tuomioistuin tai viranomainen oli tehnyt päätöstä sijoittamisesta. Asiassa oli laillisuusvalvonnallisesti kysymys muun muassa siitä, mitkä ovat käytettävissä olevat toimenpiteet lapsen palauttamismääräystä täytäntöönpantaessa. Lisäksi kysymys oli siitä, mitkä ovat kihlakunnanvoudin ja johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät ja keskinäiset vastuut, ja oliko täytäntöönpanossa menetelty niiden mukaisesti. Antamiensa selvitysten perusteella kihlakunnanvouti ja johtava sosiaalityöntekijä olivat nähneet täytäntöönpanomenettelyn ja -toimenpiteet, samoin kuin toistensa tehtävät ja vastuut, keskenään ristiriitaisesti.

Lapsen palauttamisesta annetun määräyksen täytäntöönpanosta säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (täytäntöönpanolaki). Apulaisoikeuskansleri katsoi, että palauttamismääräyksen täytäntöönpanosta vastanneen kihlakunnanvoudin olisi tullut saattaa kysymys täytäntöönpanolain nojalla tapahtuvasta lapsen väliaikaisesta sijoittamisesta (vastaanottokotiin) käräjäoikeuden ratkaistavaksi, sillä tiedossa oli, että menettely tulisi jo lähtökohtaisesti muodostumaan pitkäkestoiseksi. Tähän oli sinänsä erilaisia etenemistapavaihtoehtoja. Samalla käräjäoikeus olisi voinut lapsen väliaikaisen sijoittamisen asemesta tai sen lisäksi määrätä muista täytäntöönpanolaissa tarkoitetuista väliaikaisista turvaamistoimista. Lapsen väliaikaista sijoittamista koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä asianosaisten olisi ollut mahdollista kannella ylemmälle tuomioistuimelle.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kihlakunnanvoudin olisi pitänyt huolehtia myös siitä, että johtavalla sosiaalityöntekijällä oli perusteet arvioida, mitä täytäntöönpanoon osallistuminen täytäntöönpanolain mukaan edellytti häneltä sosiaalihuollon viranomaisen edustajana. Täytäntöönpanolain mukaan sosiaalihuollon viranomaisen on oltava läsnä lasta noudettaessa ja annettava ulosottomiehelle virka-apua. Lisäksi sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava lapsen sijoittamisen toimeenpanosta, kun ulosottomies on päättänyt ottaa lapsen välittömästi haltuunsa tai kun tuomioistuin on määrännyt lapsen väliaikaisesta sijoittamisesta.

Kihlakunnanvoudin olisi lisäksi tullut yksilöidä yksiselitteisesti se täytäntöönpanolain mukainen toimenpide, jolla hän pani täytäntöön hovioikeuden antaman määräyksen lapsen palauttamisesta, ja kirjata tuota toimenpidettä koskeva päätöksensä ja sen perustelut. Samoin kihlakunnanvoudin olisi tullut kirjata sosiaalihuollon viranomaiselle esittämänsä virka-apupyyntö ja sen perusteet.

Johtavan sosiaalityöntekijän menettelyn osalta apulaisoikeuskansleri totesi muun muassa, että tämän olisi tullut lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpanonkin yhteydessä tunnistaa sosiaalihuollon viranomaiselle kuuluvat eri tehtävät ja huolehtia myös niistä, varsinkin kun tuomioistuin ei ollut määrännyt lapsen väliaikaisesta sijoittamisesta. Sosiaalihuollon viranomaisella on muun ohella lastensuojelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa säädettyjä tehtäviä. Johtavan sosiaalityöntekijän olisi viimeistään lapsen haltuunottamisen yhteydessä arvioida lapsen kiireellinen lastensuojelun tarve sekä lapsen ja äidin muukin kiireellinen sosiaalipalvelujen tarve. Tästä arviosta riippuen olisi lisäksi voinut tulla tehtäväksi tarpeelliset lastensuojelu- ja palvelupäätökset. Muuten lainsäädännön esitöissä painotettu lastensuojelulainsäädännön etusija täytäntöönpanolakiin nähden ei voi käytännössä toteutua.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan johtavan sosiaalityöntekijän olisi lisäksi tullut tehdä sosiaalihuollon asiakasrekisteriin merkintä ulosottoviranomaisen yhteydenotosta sekä kirjata kaikki sen jälkeen tehdyt sosiaalihuollon toimenpiteet ja niiden perustelut.

Toteamistaan lukuisista menettelyllisistä puutteista huolimatta apulaisoikeuskansleri päätyi siihen, etteivät viranomaiset olleet kuitenkaan loukanneet lapsen etua palauttamismääräystä täytäntöönpantaessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että sääntelyssä ja ohjeistuksessa on puutteita, jotka eivät olleet voineet olla vaikuttamatta kihlakunnanvoudin ja johtavan sosiaalityöntekijän edellytyksiin havaita oikea menettelytapa ja toimia sen mukaisesti. Puutteita on täytäntöönpanolain 25 §:ssä, joka koskee lapsen väliaikaista sijoittamista ja muita väliaikaisia turvaamistoimia. Apulaisoikeuskanslerin mukaan esimerkiksi tiettyjä kiireellisiä asioita varten säädetty käräjäoikeuksien nykyinen päivystysjärjestely olisi perusteltua ulottaa myös täytäntöönpanolain mainitussa pykälässä tarkoitettuihin tehtäviin. Myös lapsen välittömän haltuun ottamisen edellytykseksi asetetusta huoltajan vaatimuksesta olisi syytä luopua tilanteissa, joissa on kysymys lapsen palauttamisesta annetun määräyksen täytäntöönpanosta. Samoin lapsen väliaikaisen sijoittamisen oikeusvaikutukset olisi täsmennettävä sijoitetun lapsen oikeusaseman selkiyttämiseksi ja sijoittamisen turvaavuuden varmistamiseksi. Olisi myös perusteltua, että lapsen palauttamista hakeneen vanhemman oikeus oikeusapuun palauttamismääräyksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa laajennettaisiin samanlaiseksi kuin lapsen palauttamista koskevaa asiaa käsiteltäessä.

Apulaisoikeuskansleri totesi myös, että aihepiiriä koskeva oikeusministeriön ohje vuodelta 1996 ei ole enää ajantasainen eikä sisällöltään kattava. Ministeriön verkkosivuilla julkaistut ohjeet ja esite eivät sellaisenaan riitä korvaamaan mainitun ohjeen puutteita.

OKV_1784_1_2017.pdf

« Takaisin

Asian käsittely viivästyi eikä tiedusteluun vastattu asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/977/1/2018
Antopäivä: 9.5.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston vakavaa huomiota perhesideperusteisille oleskeluluville säädetyn yhdeksän kuukauden enimmäiskäsittelyajan noudattamiseen ja käsittelyjonossa olevien asioiden tehokkaaseen seurantaan. Lisäksi vakavaa huomiota kiinnitettiin Maahanmuuttoviraston velvollisuuteen huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt tuntevat laissa säädetyn velvollisuutensa vastata asiakkaalle tämän vireillä olevaa asiaa koskevaan käsittelyaikatiedusteluun tai pyyntöön saada arvio päätöksen antamisen ajankohdasta.

Perhesiteeseen perustuvan hakemuksen enimmäiskäsittelyaika oli ylittynyt noin neljällä kuukaudella. Ensimmäinen varsinainen hakemuksen käsittelytoimenpide oli ollut hakijalle ja tämän puolisolle osoitettu selvityspyyntö, joka oli lähetetty vasta vuoden kuluttua hakemuksen vireille tulosta. Maahanmuuttovirasto esitti syiksi heinäkuussa 2017 vireille tulleen hakemuksen käsittelyn viivästymiselle viraston ruuhkautuneen työtilanteen ja hakemuksen käsittelijän virheen, jonka vuoksi hakemus oli tavanomaista pidempään tämän henkilökohtaisessa työjonossaan ilman, että hakemusta olisi aktiivisesti käsitelty. Hakijan puoliso oli tiedustellut asian käsittelyn etenemistä marraskuussa 2017, tammikuussa 2018 ja kahdesti toukokuussa 2018. Toukokuussa 2018 sähköpostitse esitettyihin tiedusteluihin päätöksen antamisen ajankohdasta ei ollut vastattu.

Apulaisoikeuskansleri totesi aiempaan laillisuusvalvontakäytäntöön viitaten, ettei viranomainen voi ruuhkautuneen työtilanteen, resurssipulan ja esimerkiksi töiden organisointiin liittyvien ongelmien vuoksi jättää huolehtimatta laissa säädetyistä velvollisuuksistaan. Viranomaisen palveluperiaatteen ja palvelun asianmukaisuuden turvaamiseksi Maahanmuuttoviraston velvollisuutena on järjestää käsiteltävänä olevien asioiden seuranta siten, ettei yksittäinen hakemus jää ilman toimenpiteitä käsittelijän työjonoon siten, että laissa säädetyt määräajat jäävät huomioimatta. Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi, viitaten useisiin viime vuosien laillisuusvalvontaratkaisuihin, että Maahanmuuttovirastolla on jo vuosien ajan ollut ilmeisiä ongelmia saada asiakaspalvelunsa hallintolain mukaiseksi. Viraston mahdolliset kehittämistoimenpiteet ja henkilöstön kouluttaminen tiedusteluihin vastaamista koskevien säännösten velvoittavuudesta eivät näyttäneet täysin tuottaneen toivottua tulosta.

Maahanmuuttovirastoa pyydettiin ilmoittamaan 10.11.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt, jotta säädettyjen määräaikojen ylitykset ja menettelyvirheet tiedusteluihin vastaamisessa voitaisiin jatkossa välttää. Samalla virastoa pyydettiin ilmoittamaan, miten asiakaspalvelua seurataan ja kehitetään sen varmistamiseksi, että virastoon yhteyttä ottavat asiakkaat kokisivat palvelun asianmukaiseksi.

OKV_977_1_2018.pdf

« Takaisin

Valitukset olisi tullut toimittaa käräjäoikeudesta hovioikeuteen viipymättä

Diaarinumero: OKV/4/31/29019
Antopäivä: 2.5.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa käräjäoikeuden ratkaisuja koskevat valitusasiakirjat viipymättä hovioikeudelle.

Hovioikeus oli saattanut oikeuskanslerin tietoon, että erään rikosasian valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen oli viivästynyt. Lain mukaan käräjäoikeuden kansliaan toimitetut hovioikeudelle osoitetut kirjelmät ja niihin liittyvät asiakirjat on lähetettävä hovioikeuteen viipymättä. Saadun selvityksen mukaan viivästyminen oli johtunut käräjäoikeuden yksittäiseen työntekijään liittyvästä syystä ja valitusasiakirjat oli löydetty vasta työntekijän jäätyä virkavapaalle.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viivästykset olivat olleet huomattavia ja että ne olivat vaarantaneet asianosaisten perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Hän otti käräjäoikeuden menettelyä arvioidessaan huomioon käräjäoikeuden toimenpiteet vastaavanlaisten laiminlyöntien ehkäisemiseksi sekä sen, että selvityksen mukaan kyse oli ollut yksittäistapauksesta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asianosaisille tosiasiallisesti aiheutunutta haittaa oli vähentänyt se, että hovioikeus oli valitusasiakirjojen saavuttua käsitellyt valitusasian hyvin joutuisasti.

OKV_ 4_31_2019.pdf

« Takaisin

Hovioikeus toimi virheellisesti päätöksen lähettämisessä

Diaarinumero: OKV/712/1/2018
Antopäivä: 25.4.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi hovioikeuden tietoon käsityksensä sen virheellisestä menettelystä päätöksen lähettämisessä hovioikeudessa puhevaltaa käyttäneelle.

Kanteluasiassa ilmeni, että hovioikeus oli lähettänyt valitusluvan epäämistä koskeneen päätöksensä riita-asiassa ns. sivuväliintulijan asiamiehelle tämän vanhaan sähköpostiosoitteeseen. Asiamies oli ilmoittanut väliintulohakemuksessa ja vastauskirjelmässä sivuväliintulijan prosessiosoitteeksi toimistonsa yhteystiedot. Hovioikeus oli päätöstä lähettäessään kuitenkin virheellisesti käyttänyt hovioikeuden asiamiestietokantaan jo vuosia aiemmin tallennettua asiamiehen vanhaa sähköpostiosoitetta. Hovioikeuden mukaan sille ei ollut tullut päätöstä lähetettäessä ilmoitusta virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Asiamies oli saanut päätöksen vasta usean kuukauden kuluttua pyydettyään sitä nimenomaisesti hovioikeudesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hovioikeuden on säännösten mukaan lähetettävä ratkaisustaan viipymättä kappale kaikille hovioikeudessa puhevaltaa käyttäneille. Syynä virheelliseen menettelyyn näytti olleen tiedonkulun katkos. Asian valmistelusta vastanneen jäsenen tiedossa olleet asiamiehen uudet yhteystiedot eivät olleet välittyneet hovioikeuden kirjaamoon eivätkä päätöksen lähettäneelle lainkäyttösihteerille.

Apulaisoikeuskansleri toi lisäksi esille, että hovioikeus oli selvityksensä mukaan sittemmin ohjeistanut toimintaansa vastaisen varalle. Asiassa ei ilmennyt, että hovioikeuden menettely olisi aiheuttanut sivuväliintulijalle oikeudenmenetyksiä.

OKV_ 712_1_2018.pdf

« Takaisin

Lastenpsykiatrian osastohoito tulee järjestää viipymättä

Diaarinumero: OKV/657/1/2018
Antopäivä: 24.4.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kahden sairaanhoitopiirin huomiota velvollisuuteen järjestää viivytyksettä lastenpsykiatrista osastohoitoa. Lisäksi hän esitti huolensa lastenpsykiatrisen hoidon saatavuudesta yleisesti ja lähetti siksi päätöksensä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle, Valviralle ja aluehallintovirastolle.

Kantelijan 10-vuotias lapsi oli ollut kevättalvella 2018 ylipistollisessa sairaalassa hoidettavana lastenpsykiatrian kriisijaksolla tarkkailulähetteellä (M1). Kriisijakson jälkeen maaliskuussa 2018 hänelle oli tehty lähete tutkimus- ja hoito-osastojaksolle yliopistolliseen sairaalaan. Kantelija arvosteli osastohoidon viivästymistä, joka kantelijan mukaan oli johtanut siihen, että lapsi sijoitettiin lastensuojelun avohuollon tukitoimena perhetukikotiin.

Lastensuojeluviranomaisten selvityksistä ja potilasasiakirjojen merkinnöistä ilmeni, että avohuollon sijoitusta oli alettu valmistella, kun osastohoitojakson alkaminen oli venymässä kiirehtimisestä huolimatta. Myös sairaanhoitopiirien antamissa selvityksissä pidettiin mahdollisena, että aikaisempi tutkimus- ja hoitojakson aloitus olisi mahdollisesti voinut korvata avohuollon sijoituksen. Selvitysten mukaan vaikean oireilun takia nopeampi osastopaikan saaminen olisi ollut suotavaa, vaikka sairaalahoito oli toteutunut terveydenhuoltolaissa säädetyssä määräajassa kesäkuun alussa.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kantelijan lapsen lastensuojelun avohuollon sijoitus johtui lapselle tarpeelliseksi arvioidulle osastohoitojaksolle pääsyn viivästymisestä. Näin ollen lastenpsykiatrinen osastohoito olisi terveydenhuoltolain 69 § 2 momentin velvoittamana tullut järjestää viipymättä.

Saatujen selvitysten perusteella sairaanhoitopiirit ja lastensuojeluviranomaiset olivat yleisesti huolissaan lastenpsykiatrisen hoidon saatavuudesta koko maassa. Lisäksi lastensuojeluviranomaiset selostivat hoidon saatavuudessa ja toteutumisessa ilmeneviä ongelmia, jotka johtuvat muun muassa osastohoidon keskittämisestä sairaanhoitopiirin alueella. Selvityksistä ilmeni, että lastensuojelun asiakkailla on yleisesti myös lastenpsykiatrisen hoidon tarvetta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että laillisuusvalvontakäynneillä saatujen tietojen perusteella lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille, joilla on mielenterveysongelmia, ei ole saatavissa riittävästi asianmukaista lasten- ja nuorisopsykiatrista hoitoa. Tällaisille lapsille ja nuorille ei myöskään ole tarjolla heille soveltuvia sijaishuoltopaikkoja.

OKV_657_1_2018.pdf

« Takaisin

Rikosilmoituksesta on annettava asianomistajalle kirjallinen vahvistus

Diaarinumero: OKV/726/1/2018
Antopäivä: 18.4.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen antaa asianomistajalle kirjallinen vahvistus tämän tekemästä rikosilmoituksesta. Lisäksi hän saattoi Poliisihallituksen tietoon näkemyksensä, että poliisin valtakunnallisessa ohjeistuksessa on puutteita, jotka ovat omiaan myötävaikuttamaan vahvistuksen antamatta jäämiseen. Ohjeistuksen tulkinnanvaraisuudesta voi lisäksi seurata, että ilmoitusjäljennöksen tai muun kirjallisen vahvistuksen antamista asianomistajalle ei pystytä jälkikäteen todentamaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota myös viranomaisen velvollisuuteen vastata asiallisiin ja riittävän selkeästi yksilöityihin asiakkaiden kirjeisiin ja tiedusteluihin asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Samoin hän kiinnitti poliisilaitoksen huomiota viranomaisen velvollisuuksiin asiakkaan asiakirjapyynnön käsittelyssä.

Kantelussa oli kyse siitä, että kantelija ei ollut tutkintapyyntönsä tekemisen ja rikosilmoituksensa kirjaamisen yhteydessä saanut esitutkintalaissa säädettyä kirjallista vahvistusta rikosilmoituksen tekemisestä. Kantelijan myöhemmin lähettämässä kirjeessä esitettyyn tiedusteluun asiansa tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta ei ollut vastattu. Kantelijan samaan kirjeeseen sisällyttämään asiakirjapyyntöön ei ollut vastattu ennen kuin esitutkintapöytäkirja asiassa oli valmistunut kuukausia myöhemmin.

OKV_726_1_2018.pdf

« Takaisin

Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/1140/1/2018
Antopäivä: 18.4.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn hallintolain mukaisesti sekä työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen säädetyssä määräajassa.

Kantelija oli ilmoittautunut verkon kautta työttömäksi työnhakijaksi. Kahden viikon kuluttua  hän oli  puhelimitse pyytänyt työvoimapoliittista lausuntoa maksajalle. Noin viikon kuluttua kantelijalle oli  lähetetty selvityspyyntö, johon hän oli vastannut. Työvoimapoliittinen lausunto oli annettu 38 päivän kuluttua kantelijan antamasta selvityksestä. Asetuksessa säädetty 30 päivän määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle oli siten ylittynyt.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että TE-toimiston selvityksessään esittämä syy viivästymiselle eli asioiden käsittelyn ruuhkautuminen kesällä ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä syy asetuksessa säädetyn määräajan ylittämiseen. TE-toimiston olisi tullut käsitellä ja selvittää kantelijan työttömyysturva-asia viipymättä hallintolain säännösten mukaisesti sekä antaa työvoimapoliittinen lausunto säädetyssä määräajassa.

« Takaisin

Tietojärjestelmäongelmat eivät saa estää yhteyden saamista terveydenhuoltoon

Diaarinumero: OKV/574/1/2018
Antopäivä: 17.4.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kaupungin tietoon näkemyksensä, että sen on tietojärjestelmiinsä liittyvistä ongelmista huolimatta kyettävä täyttämään lainmukaiset velvoitteensa niin, että palvelujen käyttäjien oikeudet tulevat turvatuiksi.

Kaupungilla oli ollut ongelmia potilastietojärjestelmänsä ajanvarausosion suhteen, minkä vuoksi se ei ollut kyennyt vastaanottamaan normaaleja puhelumääriä. Kiireetöntä hoitoa koskeva ajanvarausjärjestelmä oli ajoittain jouduttu sulkemaan, ja tietojärjestelmäongelmat olivat hidastaneet ajanvarauksen toimintaa huomattavasti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kaupungin on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi terveydenhuoltolaissa säädetyllä tavalla saada yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon yksikköön hoidon tarpeensa arvioimiseksi ja hoitonsa järjestämiseksi.

OKV_574_1_2018.pdf

« Takaisin