Ratkaisut

Tuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Diaarinumero: OKV/46/30/2017
Antopäivä: 22.1.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään tuominneen vastaajan muiden rikosten ohella rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Käräjätuomarin menettelyn vuoksi vastaaja näyttäisi tosiasiallisesti suorittaneen ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Asia tuli ilmi oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa. Esitutkinnassa käräjätuomari myönsi, ettei hän asiaa käsitellessään huomannut kyseisten tekojen olleen syyteoikeudeltaan vanhentuneita.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.

« Takaisin

Tietopyynnön käsittely kunnassa ei ollut lainmukaista

Diaarinumero: OKV/567/1/2018
Antopäivä: 22.1.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä koskeviin julkisuuslain säännöksiin. Kantelija oli saanut kunnalta vain osan pyytämistään asiakirjoista. Jotkut asiakirjat hän sai vasta usean kuukauden kuluttua pyynnöstään, eikä hän saanut muutoksenhakukelpoista ratkaisua siltä osin kuin asiakirjoja ei luovutettu.

OKV_567_1_2018.pdf

« Takaisin

Työvoimapoliittinen lausunto olisi tullut antaa määräajassa

Diaarinumero: OKV/110/1/2018
Antopäivä: 21.1.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota velvollisuuteen antaa työvoimapoliittiset lausunnot säädetyssä määräajassa.

Kantelijan opiskelua koskevan asian selvittäminen oli viivästynyt TE-toimistossa. Työvoimapoliittiset lausunnot oli annettu 32 päivän kuluttua kantelijan antaman selvityksen jälkeen, eli 30 päivän määräaika oli ylittynyt kahdella päivällä. Selvityksen mukaan työttömyysturvan asiantuntijakäsittely oli ruuhkautunut vuodenvaihteessa. Osittain viive oli johtunut määrällisestä kausivaihtelusta sekä osittain henkilöresurssien hetkellisestä vajauksesta ja henkilövaihdoksista.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asioiden käsittelyn ruuhkautuminen ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä syy asetuksessa säädetyn määräajan ylittämiseen. TE-toimistossa oli kuitenkin ryhdytty useisiin toimenpiteisiin lausuntojen antamiseksi määräajassa.

OKV_110_1_2018.pdf

« Takaisin

Määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittäminen olisi kuulunut valtioneuvoston yleisistunnolle

Diaarinumero: OKV/15/50/2018 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/26/50/2018
Antopäivä: 21.1.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä sekä virkavapauden myöntämistä koskevien säännösten noudattamisessa.

Oikeusministeriö oli tehnyt useita päätöksiä lainsäädäntöneuvosten määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittämisestä ja päätökset kahden hankejohtajan määräaikaisiin virkasuhteisiin nimittämisestä yhteensä yli vuoden pituiseksi ajaksi.

Valtion virkamiesasetuksen mukaan nimittämisestä virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan muun muassa muun johtajan ja lainsäädäntöneuvoksen nimittää valtioneuvosto. Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee nimittämisen yli vuodeksi kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto. Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee myös virkavapauden myöntämisen yli kahdeksi vuodeksi näille virkamiehille.

Oikeuskansleri totesi, että oikeusministeriö oli menettelyllään ylittänyt toimivaltansa. Vakiintuneen tulkinnan mukaan nimittämisestä päättää valtioneuvoston yleisistunto, kun alle vuoden pituista määräaikaa jatketaan yli vuoden kestäväksi. Oikeusministeriö oli myös päätöksellään jatkanut yli kaksi vuotta kestänyttä virkavapautta, vaikka asiasta päättäminen olisi kuulunut valtioneuvoston yleisistunnolle.

OKV_15_50_2018.pdf

« Takaisin

Työkyvyttömyyseläkehakemus olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/70/1/2018
Antopäivä: 11.1.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kevan huomiota velvollisuuteen käsitellä työkyvyttömyyseläkehakemukset asianmukaisesti ja huolellisesti sekä noudattaa hallintolain säännöksiä muun muassa asiakirjan täydentämisestä.

Kevan ratkaisuasiantuntija oli soittanut kantelijalle tämän työkyvyttömyyseläkehakemuksen saavuttua ja pyytänyt työnantajan kuvauksen hakemuksen täydentämiseksi. Ratkaisuasiantuntija oli kirjannut käsittelymuistioon, että työnantajan kuvaus oli pyydetty. Asia oli siirtynyt toiselle ratkaisuasiantuntijalle, joka oli antanut hakemuksesta kielteisen päätöksen ennen kuvauksen saapumista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että Kevassa ei ollut noudatettu hallintolain säännöksiä eikä toimittu huolellisesti ja asianmukaisesti, kun päätös hakemukseen oli tehty ennen työnantajan kuvauksen saapumista. Kantelijalle ei ollut annettu määräaikaa kuvauksen toimittamiselle. Kantelijan hakemusta ei olisi saanut ratkaista ilman työnantajan kuvausta tiedustelematta kantelijalta, onko hän toimittamassa pyydetyn lisäselvityksen.

OKV_70_1_2018.pdf

« Takaisin

Tiedusteluihin tulee vastata hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti

Diaarinumero: OKV/148/1/2018
Antopäivä: 8.1.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tiedusteluihin vastaamisessa.

Kantelija oli lähettänyt poliisilaitokselle kaksi yksilöityä kysymystä sisältävän tiedustelun liittyen aiemmin samana päivänä tutkintasihteeriltä samassa asiassa saamaansa vastaukseen. Tiedustelu oli lähetetty poliisilaitoksen kirjaamoon, josta se oli välitetty tutkintasihteerisähköpostiin, minkä jälkeen viestiin oli tehty merkintä, että viesti oli käsitelty. Tiedustelua ei ollut jatkolähetetty tutkintasihteerille eikä siihen ollut vastattu suoraan tutkintasihteerisähköpostista.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että poliisilaitoksen menettelyn ei voinut katsoa täyttäneen hyvän hallinnon vaatimuksia. Menettelyn moitittavuutta arvioitaessa oli kuitenkin otettava huomioon, että kysymys oli samaan asiaan liittyvästä toisesta jatkotiedustelusta, jolloin viimeisimmän viestin käsittelijälle oli saattanut syntyä käsitys, että viestiin oli jo aiemmin vastattu.

« Takaisin

2 / 2 Seuraava »