Ratkaisut

Oleskelulupahakemus olisi tullut käsitellä viipymättä ja hyvän hallinnon mukaisesti

Diaarinumero: OKV/516/1/2018
Antopäivä: 13.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri huomautti Maahanmuuttovirastoa työperusteisen oleskelulupahakemuksen enimmäiskäsittelyajan huomattavasta ylittämisestä. Hän myös kiinnitti Maahanmuuttoviraston vakavaa huomiota viranomaisen velvollisuuteen esittää asianosaisen pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota perustuslain, ulkomaalaislain ja hallintolain säännöksiin tarkoitussidonnaisuusperiaatteen noudattamisesta, asian viivytyksettömästä käsittelystä, neuvonnasta, asian selvittämisestä sekä täydennysten ja lisäselvitysten pyytämisestä.

Oleskeluluvan kokonaiskäsittelyaika oli ollut poliisilla, TE-toimistossa ja Maahanmuuttovirastossa noin kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta. Hakemus pantiin vireille syyskuussa 2015, ja sen perusteeksi muutettiin marraskuussa 2016 työntekijän oleskelulupa. Hakemuksen käsittelyyn soveltui tuosta ajankohdasta alkaen neljän kuukauden enimmäiskäsittelyaika. Maahanmuuttoviraston päätös annettiin kantelijalle tiedoksi lopulta huhtikuussa 2018.

Apulaisoikeuskansleri totesi hakemuksen käsittelyn viivästyneen aiheettomasti sekä poliisilaitoksella että Maahanmuuttovirastossa. Poliisilaitoksella kantelijaa ei ollut pyydetty yksilöidysti täydentämään hakemustaan eikä esittämään yksilöityä lisäselvitystä, eikä poliisilaitos ollut asettanut kohtuullista määräaikaa täydennysten ja lisäselvitysten toimittamiselle. Poliisilaitoksen olisi tullut myös varmistaa, että kantelija oli riittävällä tavalla ymmärtänyt, mitä selvityksiä, asiakirjoja tai muita toimenpiteitä häneltä asian käsittelyn etenemiseksi edellytetään. Poliisilaitos oli myös ottanut hakemuksen vastaan syyskuussa 2015, vaikka se perustui jo kumottuun oleskelulupaperusteeseen. Maahanmuuttovirasto oli ylittänyt huomattavasti työperusteisen oleskelulupahakemuksen laissa säädetyn enimmäiskäsittelyajan. Maahanmuuttovirastosta ei myöskään ollut esitetty kantelijalle tämän pyytämää arviota päätöksen antamisen ajankohdasta.

OKV_516_1_2018.pdf

« Takaisin

Lastensuojelukanteluiden käsittely oli viipynyt

Diaarinumero: OKV/8/50/2018
Antopäivä: 13.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi aluehallintoviraston ylijohtajalle huomautuksen lain ja velvollisuuksien vastaisesta menettelystä, koska lastensuojelun valvonta virastossa oli ollut ruuhkautunutta lähes koko viraston toiminta-ajan. Ylijohtajan vastuulla on turvata perustuslain ja hallintolain säännösten noudattaminen vastuulleen kuuluvan viraston toiminnassa.

Lastensuojelua koskevien kanteluasioiden keskimääräiset käsittelyajat olivat olleet kohtuuttoman pitkät aluehallintovirastossa vuodesta 2010 lähtien. Sama havainto koski myös lastensuojelun muuta valvontaa. Tilanteeseen olivat vaikuttaneet useat eri seikat, jotka olivat osin olleet viraston vaikutuspiirin ulkopuolella, kuten alueelliset erityispiirteet, resurssit, kanteluiden määrä ja laatu sekä tuottavuustavoitteet. Viraston mahdollisuuksiin toimintansa organisoimisessa ja resurssien kohdentamisessa olivat vaikuttaneet myös henkilötyövuosikehykset ja virkojen täyttölupamenettely, jotka olivat heikentäneet viraston sisäistä joustavuutta ongelmiin puuttumiseksi. Tilanne on kuitenkin ollut samankaltainen muidenkin aluehallintovirastojen kohdalla eivätkä alueelliset erityispiirteet, voimavaratilanne tai muut erityisolosuhteet selittäneet aluehallintoviraston muista aluehallintovirastoista eriävää kehitystä.

Aluehallintovirastossa oli myös ollut käytettävissä tietoa lastensuojelua koskevien kanteluasioiden käsittelystä ja käsittelyajoista. Kyseinen tieto ei kuitenkaan ollut johtanut virastossa tarpeeksi vaikuttaviin toimenpiteisiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi kuin vasta vuonna 2014, jolloin virasto haki ja sai valtiovarainministeriöstä rahoitusta kanteluruuhkan purkamiseen. Käsittelyajat lyhenivät hetkellisesti, mutta ne olivat jälleen vuosina 2017 ja 2018 kohtuuttoman pitkät.

Apulaisoikeuskansleri piti tilannetta perustuslain ja hallintolain vastaisena ja erittäin vakavana. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pitenemiseen olisi tullut puuttua nopeammin ja pitkäjänteisemmin. Hänen tiedossaan ei kuitenkaan ollut yksittäisiä tilanteita, joissa kanteluasioiden viipyminen olisi aiheuttanut asiakasturvallisuutta vaarantavan tilanteen tai oikeuden menetyksen.

Valtiovarainministeriö pitää antamansa selvityksen mukaan tarpeellisena selvittää, poikkeavatko aluehallintoviraston toimintamallit ja toiminnan johtaminen muissa aluehallintovirastoissa käytössä olevista malleista. Ministeriö pitää myös tarpeellisena ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaamiseksi. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esittämänsä huomiot valtiovarainministeriön tietoon ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan, minkälaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Apulaisoikeuskansleri saattoi valtiovarainministeriön tietoon myös aluehallintovirastoihin tekemillään tarkastuskäynneillä havaitsemansa huolestuttavan tilanteen, jonka mukaan aluehallintovirastot eivät kykene ohjaamaan ja valvomaan lastensuojelua riittävän suunnitelmallisesti ja ennaltaehkäisevästi. Aluehallintovirastoille on asetettu tavoitteet suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän ohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi, ja hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan, kuinka se pyrkii varmistamaan tavoitteen saavuttamisen.

Edelleen apulaisoikeuskansleri toimitti päätöksensä tiedoksi aluehallintovirastojen toiminnallisesta ohjauksesta osaltaan vastaavalle sosiaali- ja terveysministeriölle. Hän pyysi ministeriötä arvioimaan, minkälaisilla toimenpiteillä se voi vaikuttaa asiaan.

OKV_8_50_2018.pdf

« Takaisin

Valitusasian käsittely hallinto-oikeudessa viivästyi

Diaarinumero: OKV/1610/1/2018
Antopäivä: 12.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi hallinto-oikeuden tietoon käsityksensä valituksen käsittelyn viivästymisestä sekä asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihin vastaamisesta.

Kunnallisvalitus oli jätetty hallinto-oikeuteen helmikuussa 2016. Päätös asiassa annettiin vasta noin kolmen vuoden kuluttua helmikuussa 2019. Käsittely oli viivästynyt hallinto-oikeuden selvityksen mukaan muun muassa hankittujen lisäselvitysten vuoksi sekä sen takia, että erään toisen valituksen ratkaisemista samaan aikaan pidettiin aiheellisena. Käsittely viivästyi myös osaston vaikean työtilanteen ja sairastapausten vuoksi. Apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin valituksen käsittelyaikaa selvästi liian pitkänä.

Asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihin annetuissa vastauksissa esitetyt arviot olivat muuttuneet asian käsittelyn edetessä. Arvion tarkoitus on olla informatiivinen, eikä lainkohdan tarkoituksen voitu apulaisoikeuskanslerin mukaan katsoa toteutuvan, jos arviot poikkeavat hyvin paljon todellisesta käsittelyajankohdasta.

OKV_1610_1_2018.pdf

« Takaisin

Vakuutusyhtiön olisi tullut antaa päätös korvausasiassa

Diaarinumero: OKV/500/1/2018
Antopäivä: 8.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vakuutusyhtiön huomiota velvollisuuteen antaa korvauspäätös liikennevakuutuslain mukaisesti sekä velvollisuuteen perustella korvauksenhakijalle annettavat ilmoitukset ja päätökset hallintolain mukaisesti.

Kantelija oli esittänyt vakuutusyhtiölle työkyvyttömyyseläkkeensä perusteena olevan vuosiansion määrän muuttamista. Hän oli korvausvaatimuksessa esittänyt uutena selvityksenä perimäänsä metsätilaa koskevia seikkoja. Kantelijalle oli ilman päätöstä ja muutoksenhakuosoitusta ilmoitettu, että korvausasiaa ei käsitellä uudelleen. Kantelija oli toimittanut vakuutusyhtiöön Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kannanoton asiaan, mutta asia oli otettu käsittelyyn ja korvauspäätös annettu vasta apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön saavuttua yhtiöön.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijalle annetussa vastauksessa olisi tullut ilmoittaa korvausasian uudelleen käsittelyä koskevat edellytykset ja perustella, miksi vuosiansioasiaa ei oteta uudelleen käsittelyyn. Hän totesi, että muutoksenhakukelpoisen päätöksen saaminen on tärkeää korvauksen hakijan oikeusturvan kannalta, koska päätöksen perusteella hakija voi pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta tai saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Päätösten asianmukainen perusteleminen hallintolaissa edellytetyllä tavalla on olennaista asianosaisen oikeusturvan ja myös viranomaistoimintaa tai julkista tehtävää hoitavaa kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta. Asianosaisen oikeusturva edellyttää, että hän saa tietoonsa, mitkä seikat ja selvitykset ovat johtaneet ja vaikuttaneet häntä koskevaan ratkaisuun.

OKV_500_1_2018.pdf

« Takaisin

Matkakustannusten korvaamisasiassa olisi tullut noudattaa määräaikalakia

Diaarinumero: OKV/746/1/2018
Antopäivä: 6.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri  kiinnitti   TE-toimiston huomiota määräaikalain noudattamiseen.

TE-toimisto oli hylännyt kantelijan hakemuksen matkakustannusten korvaamisesta, sillä se katsoi, että korvausta ei ollut haettu määräajassa. Korvaushakemus koski kantelijan työhaastatteluun 19.2.2018 tekemää matkaa, ja se oli saapunut TE-toimistoon 19.3.2018. Korvausta tulee asiaa koskevan säännöksen mukaan hakea kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. TE-toimisto hylkäsi myös kantelijan päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen, mutta muutti myöhemmin päätöstään ja myönsi korvauksen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että määräaikalain mukaan hakemus tuli tehdä viimeistään 19.3.2018 eli se oli saapunut määräajassa. Hakemusta eikä siitä tehtyä oikaisuvaatimusta ei näin ollen olisi tullut hylätä. TE-toimistossa ei ollut noudatettu määräaikalakia.

OKV_746_1_2018.pdf

« Takaisin

Toimeentulotukihakemus olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1689/1/2018
Antopäivä: 5.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen noudattamiseen sekä huolelliseen harkintaan lisäselvitysten hankkimisessa. Kela oli ylittänyt kantelijan toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä laissa säädetyt hakemuksen täydennyttämistä ja päätöksen tekemistä koskevat seitsemän arkipäivän määräajat. Päätöksen antamista oli viivästyttänyt tarpeettomaksi osoittautuneen selvityksen hankkiminen.

OKV_1689_1_2018.pdf

« Takaisin

Tuomareille huomautukset liian lyhyen koeajan määräämisestä

Diaarinumero: OKV/11/30/2018 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/25/30/2018, OKV/26/30/2018
Antopäivä: 1.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi kahdelle käräjätuomarille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi.

Toisessa tapauksessa tuomari oli tuominnut vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään tuomion antamispäivänä. Toisessa tapauksessa kahden eri tuomion koeajat oli määrätty päättymään kahdeksan kuukautta tuomion antamispäivän jälkeen. Rikoslain mukaan koeajan vähimmäisaika on yksi vuosi.

Käräjätuomarien mukaan asiassa oli tapahtunut huolimattomuusvirhe tai ajatus- tai näppäilyvirhe.

Virheet havaittiin rangaistustuomioita tarkastettaessa eli osana oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaa laillisuusvalvontaa.

« Takaisin

TE-toimiston olisi tullut neuvoa työnhakijaa

Diaarinumero: OKV/684/1/2018
Antopäivä: 1.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-toimiston huomiota hallintolain palvelun asianmukaisuutta ja neuvontaa koskevien säännösten noudattamiseen.

Kantelija oli menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen määräajaksi, koska hän oli jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen. Hän oli pyytänyt TE-toimistolta toimintaohjetta asiassaan, mutta hänen pyyntöönsä ei ollut vastattu. Työllistymissuunnitelman laatiminen ja työnhaun uudelleen voimaan laittaminen olivat viivästyneet, ja hän on menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen pidemmältä ajalta kuin etuuden menettämistä koskevassa säännöksessä on säädetty. Lisäksi häntä ei ollut neuvottu muutoksenhaussa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisessa asioivalla on oikeus saada asianmukaista, ymmärrettävää ja selkeää tietoa asiansa hoitamisesta. Vaatimus korostuu silloin, kun hallintoasiassa on kysymys henkilön oikeuksista tai velvollisuuksista, joiden laiminlyönti voi aiheuttaa hänelle kielteisiä seuraamuksia tai oikeuden menetyksiä. TE-toimisto oli laiminlyönyt hyvän hallinnon edellyttämän asianmukaisen palvelun ja neuvonnan antamisen kantelijalle.

OKV_684_1_2018.pdf

« Takaisin

Tietopyynnön käsittely ei ollut lainmukaista

Diaarinumero: OKV/917/1/2018
Antopäivä: 28.2.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Suomenlinnan hoitokunnan huomiota julkisuuslaissa säädettyihin velvoitteisiin ilmoittaa asiakirjan pyytäjälle asiakirjan antamisesta kieltäytymisen syy ja antaa asiakirjapyyntöön tarvittaessa muutoksenhakukelpoinen päätös. 

Kantelija pyysi sähköpostitse selvitystä niistä asunnoista, joiden osalta oli allekirjoitettu vuokrien korotussopimus. Mikäli pyyntöön ei suostuttaisi, hän pyysi asiassa valituskelpoisen päätöksen. Kantelija ei saanut pyytämiään tietoja eikä päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Asiakirjan pyytäjällä on julkisuuslaissa turvattu oikeus halutessaan saada hallintolain mukaisesti perusteltu päätös siitä, miksi pyydettyä asiakirjaa ei anneta.  Hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu arvioida päätöksen sisällöllinen lainmukaisuus. Mikäli viranomainen ei tee julkisuusasiassa päätöstä, asiakirjan pyytäjä ei voi käyttää hänelle perustuslaissa turvattua oikeutta saada päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

OKV_917_1_2018.pdf

« Takaisin

Oikeuskansleri valittaa Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaisusta

Diaarinumero: OKV/17/41/2019
Antopäivä: 28.2.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri valitti Helsingin hovioikeuteen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ratkaisusta. Valvontalautakunta oli määrännyt seuraamusmaksun asianajajalle, joka oli menetellyt toistuvasti moitittavasti muun muassa asiakasvarojen käsittelyssä. Oikeuskansleri katsoi, että seuraamuksena asianajajan menettelystä tulisi olla Asianajajaliitosta erottaminen. Asiassa oli kyse siitä, onko seuraamusmaksu riittävä seuraamus tapauksen olosuhteisiin nähden, kun otetaan huomioon valvontalautakunnan aiempi ratkaisukäytäntö.

« Takaisin

« Edellinen 1 / 4