Ratkaisut

Yliopiston menettely valintakokeen erityisjärjestelyistä päätettäessä

Diaarinumero: OKV/1220/1/2016
Antopäivä: 3.8.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli osallistunut yliopiston valintakokeisiin vuosina 2015 ja 2016. Hän oli hakenut erityisjärjestelyitä molempiin koetilaisuuksiin ja liittänyt kumpaankin hakemukseen saman lääkärintodistuksen. Vuonna 2015 kantelijalle myönnettiin oikeus tietokoneen käyttöön sekä puoli tuntia lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Vuonna 2016 samoin perustein haettu erityisjärjestelyhakemus hylättiin. Perusteluina esitettiin hakijoiden yhdenvertainen kohtelu, ja ratkaisun todettiin olevan yhdenmukainen erityisjärjestelyitä vastaavin perustein hakeneiden kanssa.

Yliopistolta saadun selvityksen mukaan erityisjärjestelyt on vuonna 2016 myönnetty vain hakijoille, joiden toimittamista lausunnoista ja lääkärintodistuksista kävi yksilöidysti ilmi, miksi hakija tarvitsi lisäaikaa tai erillisen koetilan. Kantelija ei ollut tietoinen vaatimuksesta, jonka mukaan lääkärintodistuksessa olisi tullut yksilöidysti ilmoittaa, miten hakija hyötyisi erityisjärjestelyistä. Kantelijaa ei ollut pyydetty täydentämään hakemustaan. Vuoden 2016 hylkäävän ratkaisun perustelut ovat olleet erilaiset itse ilmoituksessa, kantelijan opintopäälliköltä myöhemmin saamassa viestissä sekä yliopiston oikeuskanslerille lähettämässä selvityksessä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti yliopiston huomiota erityisjärjestelyjä koskevan ohjeistuksen selkeyteen, erityisjärjestelyratkaisujen perustelemiseen sekä siihen, että yliopiston olisi ollut asianmukaista pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan vuonna 2016. Lisäksi apulaisoikeuskansleri katsoi, että hakijan oikeusturvan kannalta olisi aiheellista kertoa erityisjärjestelyjä koskevassa ilmoituksessa se, missä vaiheessa erityisjärjestelyjä koskevaan ratkaisuun voi hakea muutosta.

Asemakaavan muutoshakemuksen käsittely viivästyi kohtuuttomasti

Diaarinumero: OKV/1227/1/2016
Antopäivä: 26.7.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi kaupunkisuunnittelukeskukselle huomautuksen asemakaavan muutoshakemuksen käsittelyn kohtuuttomasta viivästymisestä.

Asemakaavan muutoshakemus, joka koski kevyen liikenteen väylän muuttamista tontille ajon sallivaksi, oli saatettu vireille elokuussa 2010. Hakemus ratkaistiin huhtikuussa 2017 vasta sen jälkeen, kun oikeuskansleri oli pyytänyt kaupungilta selvitystä asian käsittelystä. Kaupungin mukaan pitkä käsittelyaika johtui pääosin runsaista henkilöstövaihdoksista, minkä lisäksi oli haluttu selvittää yhtenäinen ja johdonmukainen linja samanaikaisesti käsittelyssä olleiden vastaavien hakemusten kohdalla.

Oikeuskansleri totesi, ettei lainsäädännössä ole määritelty kaava-asioiden käsittelyaikoja. Oikeus kaavamuutoshakemuksen käsittelyyn kohtuullisessa ajassa voidaan kuitenkin johtaa perustuslain oikeusturvasäännöksestä ja käsittelyn viivytyksettömyyttä koskevasta hallintolain säännöksestä. Oikeuskanslerin mukaan kaupunki ei esittänyt oikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita sille, että kantelijan hakemuksen käsittely oli kestänyt lähes 6 vuotta ja 8 kuukautta. Selvityksestä ei käynyt ilmi, että asiassa olisi tehty uusia toimenpiteitä tai käyty neuvotteluja sen jälkeen, kun hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat linjaukset oli tehty noin kolme ja puoli vuotta sitten ja edellytykset päätöksenteolle olivat olemassa.

Oikeuskansleri totesi, että kaupungilla on velvollisuus järjestää tehtävänsä siten, että vireille tulleet asiat voidaan käsitellä ja saattaa päätökseen ilman aiheetonta viivytystä. Velvollisuuteen järjestää kaupungin palvelut asianmukaisesti sisältyy myös riittävän tehokas seuranta.

OKV_1227_1_2016.pdf

Ministerin tuomarinvalaa koskevia säännöksiä on tarkistettava

Diaarinumero: OKV/1107/1/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1152/1/2017
Antopäivä: 11.7.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskanslerin mukaan olisi perusteltua, että jatkossa uudet ministerit antaisivat tuomioistuinlain mukaisen tuomarinvakuutuksen tuomarinvalan vannomisen sijaan. Asiaa koskevat säännökset ovat ristiriitaisia, joten apulaisoikeuskansleri pyysi valtioneuvoston kansliaa selvittämään yhteistyössä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, miten säännöksiä tulisi muuttaa.

Vuonna 1988 säädetyn asetuksen mukaan ministerin on ennen tehtävänsä vastaanottamista vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa tuomioistuinlaissa ei kuitenkaan enää säädetä tuomarinvalasta, vaan ainoastaan tuomarinvakuutuksesta.

Valtioneuvoston yleisistunnoissa 5.5.2017 ja 10.7.2017 uudet ministerit vannoivat aikaisempaan tapaan tuomarinvalan. Asiaa koskevissa kanteluissa menettelyä pidettiin virheellisenä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että valan vannominen ei ollut sillä tavoin lainvastaista, että siihen olisi syytä jälkikäteen puuttua.

OKV_1107_1_2017.pdf

Tuomari tuomitsi vanhentuneista teoista

Diaarinumero: OKV/24/31/2017
Antopäivä: 6.7.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Lisäksi hän kiinnitti käräjätuomarin huomiota velvollisuuteen perustella tuomio asianmukaisesti.

Käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan vankeusrangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista. Hovioikeus oli muuttanut tuomiota hylkäämällä vanhentuneet syytekohdat ja lisäksi ottamalla rangaistusta alentavana seikkana huomioon kaksi aiempaa tuomiota, joita käräjäoikeus ei ollut huomioinut. Käräjäoikeuden tuomiosta ei käynyt ilmi, miksi se ei ollut ottanut huomioon mainittuja tuomioita.

Apulaisoikeuskansleri totesi käräjätuomarin menetelleen lainvastaisesti tuomitessaan vastaajan vanhentuneista teoista. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tuomiossa olisi lisäksi pitänyt perustella, miksi vastaajan aiempia ehdottomia vankeusrangaistuksia ei ollut otettu huomioon uutta rangaistusta alentavana seikkana. Seuraamusratkaisun avoin ja seikkaperäinen perusteleminen edistää ratkaisun ulkoisen kontrolloitavuuden ohella tuomarin itsekontrollin toteutumista ja on siten omiaan lisäämään lainkäytön oikeusvarmuutta.

OKV_24_31_2017.pdf

Oikeuskansleri: Hallitus toimi moitteettomasti jatkaessaan entisessä kokoonpanossaan perussuomalaisten puoluejohdon vaihduttua

Diaarinumero: OKV/1283/1/2017 ym.
Antopäivä: 6.7.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kanteluissa epäillään lainvastaiseksi sitä, että valtioneuvosto jatkoi toimintaansa entisessä kokoonpanossaan ilman eronpyyntöä, vaikka osa ministereistä ei enää edustanut perussuomalaisia.

OKV_1283_1_2017.pdf

Turvakiellon kohteena olevaa tietoa ei olisi saanut julkaista

Diaarinumero: OKV/312/1/2017
Antopäivä: 29.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan tietoon näkemyksensä, ettei valvonta-asian julkisessa ratkaisuselosteessa olisi tullut ilmaista turvakiellon kohteena olevaa tietoa.

Asianajajan menettelyä koskevassa valvontalautakunnan päätöksessä ja siitä laaditussa julkisessa ratkaisuselosteessa oli mainittu asianajajan lapsen kotikunta. Valvontalautakunnan päätös liittyi asianajajan ja hänen entisen puolisonsa alaikäisen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin riitaisuuksiin. Entinen puoliso oli toimittanut lautakunnalle tiedoksi maistraatin ilmoituksen turvakieltopäätöksestä, jolla hänen ja lapsen yhteystiedot oli määrätty salassa pidettäviksi. Lapsen kotikunta oli mainittu aiemmin asiaan liittyneessä käräjäoikeuden julkisessa päätöksessä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että valvontalautakunnalle tiedoksi toimitettua ilmoitusta turvakieltopäätöksestä oli pidettävä julkisuuslaissa tarkoitettuna tiedon salassapitopyyntönä. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön asuinpaikasta, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja jos hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan valvonta-asioiden julkiset ratkaisuselosteet on laadittava siten, että niistä ei ilmene salassa pidettäviä tietoja.

Muutoksenhakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1252/1/2016
Antopäivä: 29.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallintotuomioistuimen huomiota valitusasioiden käsittelyaikaan ja asianosaisen oikeuteen saada arvio asian käsittelyajasta.

Kantelijan valituksen käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt 20,5 kuukautta. Käsittelyaika oli huomattavasti pidempi kuin muissa vastaavissa asioissa, eikä kantelija ollut myöskään saanut arviota asian käsittelyajasta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asian käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_1252_1_2016.pdf

Ehdollisten vankeusrangaistusten koeajat alittivat vähimmäispituuden

Diaarinumero: OKV/8/30/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/5/30/2017
Antopäivä: 28.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kaksi käräjätuomaria sai huomautuksen tuomioissa olleiden virheiden vuoksi. Käräjäoikeudet olivat tuominneet vastaajille määrättyjen ehdollisten vankeusrangaistusten koeajat päättymään tuomioiden antamispäivinä. Käräjätuomarien mukaan kyse oli kirjoitusvirheistä ja koeajat oli tarkoitettu päättymään kaksi vuotta merkittyjä ajankohtia myöhemmin. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa.

Viranomaisen tiedottamisen tulee olla sisällöltään oikeaa

Diaarinumero: OKV/681/1/2017
Antopäivä: 27.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen tiedottaa asioista ja neuvoa asiakkaita asianmukaisesti ja riittävän kattavasti. Hän myös saattoi Kelan tietoon vuokravakuuden suorittamistapoja koskevat näkemyksensä.

Toimeentulotuesta antamiensa ohjeiden ja verkkosivujensa mukaan Kela myöntää vuokravakuuden ainoastaan maksusitoumuksena. Selvityksessään Kela kertoo, että se voi poikkeustilanteissa myöntää vuokravakuuden myös rahana, mutta tästä mahdollisuudesta kerrotaan asiakkaalle vain henkilökohtaisessa asiakaspalvelutilanteessa. Keskustelupalstoilla ja muussa tiedottamisessa tästä mahdollisuudesta ei ole kerrottu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisen tiedottamisen ja neuvonnan tulee olla sisällöllisesti oikeaa ja riittävän kattavaa. Lisäksi hän huomautti, että vuokravakuuden myöntäminen maksusitoumuksena paljastaa toimeentulotuen asiakkuuden, joka on salassa pidettävä tieto. Kelan vuokravakuuden myöntämisestä antama informaatio ja suppea käytäntö vuokravakuuden maksamisesta rahana ovat saattaneet perusteettomasti rajata toimeentulotuen hakemista ja asiakkaiden oikeuksia.

OKV_681_1_2017.pdf

Tietopyyntöä koskevaan päätökseen olisi ollut oikeus hakea muutosta

Diaarinumero: OKV/1142/1/2016
Antopäivä: 26.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen liittää päätökseen oikeansisältöiset muutoksenhakuohjeet.

Kantelija oli pyytänyt poliisilaitokselta tietoja rikosasiasta, jossa hän ei ollut asianosaisena. Poliisilaitos oli kieltäytynyt antamasta tietoja vedoten muun muassa siihen, että asian esitutkinta oli kesken. Kantelijan pyynnöstä poliisilaitos oli antanut kirjallisen päätöksen tietojen epäämisestä. Päätöksessä oli mainittu, ettei asiassa ole muutoksenhakuoikeutta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kyseessä oli hallintopäätös, johon julkisuuslain nojalla voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hän totesi, että poliisilaitos ei ollut tältä osin toiminut julkisuuslain edellyttämällä tavalla.

« Edellinen 1 / 9