Ratkaisut

Vammaispalveluasiat on käsiteltävä lain edellyttämällä tavalla

Diaarinumero: OKV/875/1/2017
Antopäivä: 5.10.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan sosiaalitoimen huomiota velvollisuuteen käsitellä vammaispalveluun liittyvät asiat ja muistutukset viivytyksettä sekä velvollisuuteen laatia ja tarkistaa palvelusuunnitelmat sekä lähettää ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi hän kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota velvollisuuteen käsitellä valitusasiat ilman aiheetonta viivytystä.

Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaista apua koskevan asian käsittely sosiaalitoimessa oli kestänyt kolme kuukautta ja 20 päivää. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei viranhaltijapäätöstä ollut tehty lain mukaisessa määräajassa eli kolmessa kuukaudessa. Kantelija oli tehnyt sosiaalitoimelle päätöksen viipymisestä muistutuksen, jonka käsittely kesti noin kuusi viikkoa. Lain mukaan muistutus on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa, mikä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeen mukaan tarkoittaa 1–4 viikkoa. Ylimpien laillisuusvalvojien valvontakäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty noin kuukautta, ellei asia ole erittäin ongelmallinen. Mainitun ohjeistuksen ja valvontakäytännön valossa sosiaalitoimi ei käsitellyt muistutusta kohtuullisessa ajassa.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä palvelusuunnitelma on keskeisen tärkeä asiakirja. Kantelijan palvelusuunnitelmaa oli tarkistettu, mutta sosiaalitoimessa ei ollut varmuutta, oliko tarkistettu palvelusuunnitelma lähetetty kantelijalle hyväksyttäväksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikeavammaisen henkilön oikeusturvan kannalta on erityisen tärkeää, että hänen palvelusuunnitelmansa on asianmukaisesti laadittu ja ajantasainen. Sosiaalitoimen menettely asian yhteydessä ei kaikilta osin täyttänyt lain vaatimuksia.

Lisäksi kantelijan tekemän vammaispalvelua koskevan valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli ollut hieman yli 17 kuukautta, kun kyseisen asiaryhmän keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli alle yhdeksän kuukautta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asian käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.

OKV_875_1_2017.pdf

Oikaisuvaatimus on vietävä muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi

Diaarinumero: OKV/1016/1/2017
Antopäivä: 4.10.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan perusturvalautakunnan esittelijän huomiota siihen, ettei tällä ollut toimivaltaa oman tarkoituksenmukaisuusharkintansa perusteella jättää viemättä lautakunnan käsiteltäväksi sille kuuluvaa vaatimusta.

Esittelijä ei ollut vienyt kantelijan viranhaltijan toimeentulotukipäätöksestä tekemää oikaisuvaatimusta lautakunnan käsiteltäväksi, koska hän katsoi lautakunnan jo käsitelleen vaatimuksessa esitettyjä seikkoja aikaisemman oikaisuvaatimuksen perusteella. Kantelussa oli kyse ajasta ennen perustoimeentulotuen siirtymistä Kelan ratkaistavaksi.

OKV_1016_1_2017.pdf

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on vastattava tiedusteluihin

Diaarinumero: OKV/1686/1/2016
Antopäivä: 2.10.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen huomiota viranomaisen velvollisuuteen vastata sen toimialaan kuuluviin asiallisiin ja riittävästi yksilöityihin tiedusteluihin sekä velvollisuuteen esittää asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta ja vastata käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 

Kunnan rakennusvalvonnassa oli ollut käsiteltävänä kantelijoiden rakennuslupahakemus, joka koski pihamaan rakennusaikaisia muutoksia. Hakemus oli saatettu vireille monien vaiheiden jälkeen joulukuussa 2012, ja sitä oli muutettu toukokuussa 2016 sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli joulukuussa 2014 palauttanut asian rakennustarkastajalle ja korkein hallinto-oikeus oli huhtikuussa 2016 hylännyt kantelijoiden valituksen. Kantelijat olivat syksyllä 2016 lähettäneet rakennustarkastajalle useita hakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen liittyviä sähköpostiviestejä, joihin ei saadun selvityksen mukaan ollut vastattu.

OKV_1686_1_2016.pdf

Aikataulusyyt eivät saa vaarantaa kielellisiä oikeuksia lainvalmistelussa

Diaarinumero: OKV/178/1/2017
Antopäivä: 29.9.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota velvollisuuteen noudattaa kielilakia ja hyvän lainvalmistelun vaatimuksia. Hän totesi, että perustuslaissa turvatut kielelliset perusoikeudet eivät saa vaarantua poliittisesti asetettujen aikataulutavoitteiden vuoksi.

Valtiovarainministeriö oli 16.12.2016 lähettänyt veneveroa koskevan lakiehdotuksen kuukauden kestäneelle lausuntokierrokselle pelkästään suomenkielisenä. Hallituksen esityksen säädösteksti ja pääasiallinen sisältö -jakso julkaistiin ruotsiksi ja lausuntopyyntö lähetettiin ruotsinkielisille lausunnonantajille 9.1.2017. Ruotsinkielinen käännös koko hallituksen esityksestä julkaistiin verkkosivuilla ja toimitettiin lausunnonantajille 19.1.2017. Ruotsinkielisiä lausunnonantajia oli informoitu asiasta ennen suomenkielisen lausuntokierroksen alkua. Venevero oli tarkoitus ottaa käyttöön 1.5.2017, mutta keväällä 2017 veron valmistelusta luovuttiin.

Oikeuskansleri katsoi, että lainvalmistelun kielikysymyksiin liittyvät säädökset ja ohjeet eivät anna yksiselitteisiä vastauksia siihen, milloin hallituksen esitykset tulee kääntää ruotsiksi kokonaisuudessaan ja onko säädösehdotukset julkaistava ja lausuntokierrokset pidettävä välttämättä ehdottoman yhtäaikaisesti molemmilla kansalliskielillä. Säädösvalmisteluun kuuluvaa kuulemista koskevat ohjeet kuitenkin tähtäävät siihen, että eri tahoja kuultaisiin aidosti ja että kuulemisella olisi tosiasiallinen merkitys valmistelussa. Eri sidosryhmien ja laajemmin yleisön mahdollisuudet osallistua lainvalmisteluun pyritään turvaamaan myös muun muassa kielilain ja Ahvenanmaan itsehallintolain säännöksillä.

Oikeuskansleri totesi, että valtiovarainministeriö ei ollut menetellyt kielilain tai hyvän lainvalmistelun vaatimusten mukaisesti siltä osin kuin kysymys oli ruotsinkielisen väestön mahdollisuuksista perehtyä säädösehdotukseen. Kielilain vähimmäisvaatimukset olisi parhaiten täyttänyt menettely, jossa säädösehdotuksen teksti ja riittävä tiivistelmä olisi julkaistu yhtäaikaisesti suomenkielisen hallituksen esityksen kanssa 16.12.2016. Valtiovarainministeriön selvityksestä ilmenevä jatkovalmistelun ja veron käyttöönoton kireä aikataulu on omiaan luomaan vaikutelman siitä, että ruotsinkieliseen aineistoon perehtyneiden lausunnonantajien mahdolliset lausunnot eivät olisi voineet tosiasiassa tulla huomioon otetuiksi. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle oli annettu lausunnon antamiselle lisäaikaa 27.1.2017 saakka, mutta tämä ei ratkaissut kysymystä siitä, miten ruotsinkieliset tahot ja kansalaiset muualla maassa saavat mahdollisuuden esittää näkemyksensä.

Lainvalmistelun kielikysymyksiin liittyvien säädösten ja ohjeiden tulkinnanvaraisuuden vuoksi oikeuskansleri lähetti päätöksensä myös oikeusministeriöön tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_178_1_2017.pdf

Yhdenvertaisuus huomioitava paremmin asianajajatutkinnon suorittamisessa

Diaarinumero: OKV/376/1/2017
Antopäivä: 26.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ruotsinkielisten kannalta ei ole yhdenvertaista, että asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimuksiin kuuluu suomenkielistä kirjallisuutta. Hän pyysi Suomen Asianajajaliiton hallitusta ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy tilanteen korjaamiseksi.

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen voi suorittaa ruotsiksi, mutta tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjallisuus on suomeksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kokeeseen valmistautuminen voi olla vaikeaa esimerkiksi sellaisille Ahvenanmaalla asuville ruotsinkielisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisen tutkinnon muussa Pohjoismaassa ja jotka osaavat suomea vain vähän tai eivät lainkaan. Suomen- ja ruotsinkielisten koemenestyksessä ei ole saadun selvityksen mukaan eroja, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan on mahdollista, että äidinkieleltään ruotsinkielinen jättää osallistumatta kokeeseen kieleen liittyvien vaikeuksien vuoksi. Välillisesti tämä voi heikentää ruotsinkielisten asianajopalveluiden saatavuutta erityisesti Ahvenanmaalla.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että epäkohta tutkintovaatimuksissa on vaikeasti korjattavissa, koska ajankohtaista ruotsinkielistä kirjallisuutta asianajo-oikeuden alalta ei ole selvityksen mukaan olemassa. Koska kirjallisen kokeen tarkoituksena on mitata osallistujien asianajo-oikeuden tuntemusta, ei olisi tarkoituksenmukaista vaihtaa tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta sellaiseen kirjallisuuteen, joka ei vastaa kokeen tarkoitusta. Myöskään suomenkielisen kirjallisuuden poistaminen kirjallisuusluettelosta ei olisi tarkoituksenmukaista, sillä se heikentäisi tulevien asianajajien tietotasoa. Lisäksi asianajo-oikeutta ja hyvää asianajajatapaa koskevaa suomenkielistä kirjallisuutta on joka tapauksessa saatavilla, mikä tosiasiallisesti auttaa suomenkielisiä henkilöitä kokeessa testattavan sääntelyn ja hyvän asianajajatavan omaksumisessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Suomen Asianajajaliiton hallituksen olisi perusteltua edistää kirjalliseen kokeeseen osallistuvien yhdenvertaisuutta ainakin käännättämällä ruotsin kielelle Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaarin, jonka Asianajajaliiton hallituksen asettama työryhmä on laatinut.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_376_1_2017.pdf

Viestintäpalveluiden saatavuus on turvattava

Diaarinumero: OKV/1725/1/2016
Antopäivä: 15.9.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin mukaan Viestintäviraston tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta puhelinliittymät toimisivat myös kantelijoiden asuinalueella. Hän totesi, etteivät tietoyhteiskuntakaaressa määritellyt perustason viestintäpalvelut ja niiden valvonta toimi kyseisellä alueella. Kantelijoiden mukaan heidän puhelimensa toimivat vain sattumanvaraisesti ja puhelut katkeilevat kesken soittamisen.

OKV_1725_1_2016.pdf

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1703/1/2016
Antopäivä: 13.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota julkisuuslain säännöksiin ja huolellisuuteen asiakirjapyyntöjen käsittelemisessä.

Asiakirjapyynnön käsittely oli kestänyt Poliisihallituksessa kolme kuukautta. Asiakirjapyynnön virheellinen kirjaaminen ja lähettäminen poliisilaitokselle sekä asian palautuminen Poliisihallituksen käsittelyyn oli pidentänyt jo muutoinkin kohtuuttoman pitkää vastaamisaikaa. Viivästykset asian käsittelyssä olivat johtuneet Poliisihallituksen kirjaamon kyseisenä ajankohtana pahoin ruuhkautuneesta työtilanteesta. Poliisihallitus oli ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi.

OKV_1703_1_2016.pdf

Asiakirjapyyntöön on annettava perusteltu päätös

Diaarinumero: OKV/1281/1/2016 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1402/1/2016
Antopäivä: 11.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin tietoon näkemyksensä, jonka mukaan asiakirjapyyntöä koskevia julkisuuslain menettelysäännöksiä on noudatettava myös silloin, kun viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa.

Ensimmäisessä tapauksessa kantelija ei ollut saanut pyytämäänsä kaupunginhallituksen kokouksessa esitettyä selvitystä, koska kaupungin mukaan selvitys oli annettu suullisesti. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijalle oli ilmoitettu syy, miksi pyydettyä asiakirjaa ei voida luovuttaa, mutta hänelle olisi lisäksi tullut antaa tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Häneltä olisi tullut myös tiedustella, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi.

Toisessa tapauksessa kantelija ei ollut saanut työsähköposteistaan koostuvaa tallennetta, joka olisi laadittu hänen irtisanomisensa jälkeen. Kantelija oli pyytänyt saada asiassa valituskelpoisen päätöksen, jos hänelle ei anneta tallennetta. Kantelijalle oli vastattu, ettei tallenne ole kaupungin hallussa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijalle olisi tullut antaa asiassa perusteltu, valituskelpoinen päätös.

OKV_1281_1_2016.pdf

OKV_1402_1_2016.pdf

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli määrätty virheellisesti

Diaarinumero: OKV/48/30/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/13/30/2017, OKV/30/30/2017
Antopäivä: 11.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi kolmelle käräjätuomarille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden takia. Kaikissa tapauksissa oli kyse siitä, että käräjäoikeus oli kirjoitusvirheen vuoksi tuominnut vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään tuomion antamispäivänä. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa.

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1174/1/2017
Antopäivä: 11.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä asiakirjapyynnön asianmukaisesta käsittelystä, sillä kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty lain edellyttämin tavoin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tiedon pyytäjää on tarvittaessa avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Lisäksi asiakirjan luovuttamisesta kieltäytymisen syyn tulee perustua lakiin, ja tiedon pyytäjälle on annettava selkeä tieto mahdollisuudesta saattaa asiakirjapyyntöä koskeva asia viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä ratkaistavaksi.

OKV_1174_1_2017.pdf
« Edellinen 1 / 9