Ratkaisut

Huolimattomuus esitutkinnassa

Diaarinumero: OKV/156/1/2013
Antopäivä: 22.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli rikosilmoituksessaan kertonut häneen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja väärien tietojen antamisesta hänestä viranomaisille sekä vaatinut tekijälle rangaistusta. Rikosilmoitus oli kuitenkin kirjattu ja esitutkinta toimitettu vain epäillyn pahoinpitelyn osalta. Väärien tietojen antamista viranomaisille ei ollut asianomistajan eikä rikoksesta epäillyn kuulusteluissa käsitelty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että virkamieslaissa säädetty asianmukaisuus tehtävien hoidossa edellyttää huolellisuutta. Päätöksen mukaan poliisilaitoksella ei ollut menetelty riittävän huolellisesti kantelijan rikosilmoituksen kirjaamisessa ja suoritetussa esitutkinnassa. Kantelijan rikosilmoituksessaan mainitsema väärien tietojen antaminen viranomaisille olisi tullut ottaa tutkinnassa huomioon, vaikkei kantelija olisikaan nostanut sitä oma-aloitteisesti esiin kuulustelunsa yhteydessä. Nyt tämä teko oli jäänyt tutkimatta ja epäilty rikos oli vanhentunut.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen, tutkinnanjohtajana toimineen rikosylikomisarion ja tutkijana toimineen vanhemman konstaapelin huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

okv_156_1_2013.pdf

« Takaisin

Verohallinnon asiakaspalvelu

Diaarinumero: OKV/2170/1/2013
Antopäivä: 16.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli kirjallisesti lähettänyt ennakolta tietoja verokorttiaan varten verotoimistoon. Tietoja ei ollut tallennettu Verohallinnon sähköiseen järjestelmään. Kantelija ei saanut Verohallinnon valtakunnallisesta puhelinpalvelusta vastausta muun muassa tiedusteluunsa asiakirjojen saapumisesta vaan häntä kehotettiin hakemaan verokorttia uudelleen tai asioimaan verotoimistossa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Verohallinnon puhelinpalvelu oli kantelijan tapauksessa ollut jokseenkin joustamatonta ja siten hyvän hallinnon vaatimusten vastaista. Hallinnon palveluperiaate huomioon ottaen palvelujen asianmukaisuuteen kuuluu, että silloin kun asiakas haluaa hoitaa asiaansa puhelimitse ja viranomaisella on tällainen asiointimahdollisuus olemassa, tulisi kyseisen asiointimahdollisuuden olla mahdollisimman toimiva. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä palveluiden asianmukaisuudesta Verohallinnon tietoon.

okv_2170_1_2013.pdf

« Takaisin

Päätösten perusteleminen ja luottamuksensuoja

Diaarinumero: OKV/1097/1/2013
Antopäivä: 15.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijan omainen haki kaupungilta vammaispalveluna korvattavaksi asunnonmuutostöitä. Kaupungin viranhaltijan päätöksellä kustannuksia ei myönnetty korvattavaksi vammaispalvelulain perusteella. Oikaisuvaatimuksen johdosta perusturvajaosto hyväksyi vaatimuksen osittain. Rakennustarkastajan yhteydenoton myötä vammaispalvelulle tuli tieto, että rakennustarkastaja oli myöntänyt henkilölle korjausavustusta asunnonmuutokseen. Tämä oli ilmoittanut rakennustarkastajalle, ettei ottaisi avustusta vastaan, koska muutostyö maksettaisiin hänelle vammaispalvelusta. Korjausavustuksesta tiedon saatuaan perusturvajaosto käsitteli oikaisuvaatimuksen oma-aloitteisesti uudelleen ja päätti korjata aiemman päätöksensä ja pitää voimassa alkuperäisen kielteisen viranhaltijapäätöksen. Jaoston päätöksessä todettiin rakennustarkastajalta saadun sellaista uutta tietoa, jota hakijan olisi tullut antaa vammaispalvelulle jo hakemusta tehdessään. Päätöksessä todettiin hallintolain 50 §:n asiavirheen korjaamista koskeva säännös sekä se, että asianosaisen suostumusta virheen korjaamiseen ei tarvita, kun virhe on ilmeinen.

Perusturvajaoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan myönteiseen päätökseen ei ollut kirjattu perusteluja tai sovellettua lainkohtaa, eikä asianosainen ole päätöksen perusteella voinut päätellä, onko ratkaisu perustunut vammaispalvelulain säännöksiin vai muihin perusteisiin. Myös viranhaltijapäätöksen perustelut olivat puutteelliset, koska niissä ei otettu kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että mainittuja päätöksiä ei ollut perusteltu hallintolaissa edellytetyllä tavalla.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Tämä ns. luottamuksensuoja merkitsee, että henkilöllä tulee perustelluin edellytyksin olla oikeus luottaa viranomaisten toimintaan. Viranomaisella on mahdollisuus muuttaa päätöstään, jos siihen on laissa annettu mahdollisuus. Asiavirheen korjaamista koskevan hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen muun muassa, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Asianosaisen suostumusta korjaamiseen ei tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt selvänä, että perusturvajaoston myönteisen päätöksen voitaisiin katsoa perustuneen hallintolain 50 §:ssä tarkoitetulla tavalla selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Hän katsoi, ettei päätöksessä ollutta virhettä voitu pitää sillä tavoin ilmeisenä kuin pykälässä tarkoitetaan, eikä päätöstä ole ollut mahdollista korjata asianosaisen vahingoksi ilman hänen suostumustaan. Näin ollen perusturvajaostolla ei ole ollut lakiin perustuvaa oikeutta poistaa aikaisempaa päätöstään ilman asianosaisen suostumusta. Jaosto oli menetellyt vastoin hallintolain 50 §:n asiavirheen korjaamista koskevia säännöksiä sekä luottamuksensuojaperiaatteen vastaisesti. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti perusturvajaoston huomiota päätösten asianmukaiseen perustelemiseen sekä luottamuksensuojaperiaatteen noudattamiseen.

« Takaisin

Viranomaisen ilmoitettava asianosaisille tapaamisen peruuntumisesta

Diaarinumero: OKV/990/1/2013
Antopäivä: 12.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Peruskoulun rehtori oli sopinut tapaamisen oppilaan huoltajien kanssa. Tapaamisessa oli tarkoitus käsitellä oppilaan koulukiusaamista ja siihen oli kutsuttu myös kaupungin sivistysosaston johtaja. Tapaaminen oli kuitenkin peruuntunut, mutta siitä ei ollut oppilaan huoltajille ilmoitettu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rehtorin huomiota siihen, että palveluperiaatteen mukaisesti viranomaisen tulee ilmoittaa asianosaisille sovitun tilaisuuden peruuntumisesta.

« Takaisin

Yhdenvertaisuuden toteutuminen opettajien palkkauksessa

Diaarinumero: OKV/1762/1/2012 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1764/1/2012
Antopäivä: 11.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija katsoi, ettei koulutuskuntayhtymä maksa samasta työstä samaa palkkaa, vaikka henkilöillä on sama pätevyys tehtävän hoitamiseen. Lukioaineita opettaville aikoinaan ammattikouluun palkatuille opettajille maksetaan palkka virkaehtosopimuksen ammattikoulun liitteiden mukaan. Lukioiden opettajille maksetaan palkka virkaehtosopimuksen lukioliitteen mukaan. Kantelija piti menettelyä yhdenvertaisuuslain, työsopimuslain ja perustuslain vastaisena.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei virka- ja työehtosopimuksen noudattaminen ole sellainen kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu peruste, joka oikeuttaisi poikkeamaan tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta. Apulaisoikeuskansleri katsoi lisäksi, ettei kantelukirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa erilaisen palkkauksen perusteena voitu riittävän selvästi todeta olevan työn sisällöllisin perustein arvioitu yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan saman virkaehtosopimuksen piiriin kuuluvia, samaa taikka samanarvoista työtä tekeviä virkamiehiä ei voida virkaehtosopimuksen määräyksin asettaa palkkaetujen suhteen syrjivällä tavalla toisistaan poikkeavaan asemaan. Työnantajan tulee työntekijöiden ja virkamiesten tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaan pyrkiä siihen, että tällaiset palkanerot korjaantuvat.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu puuttua kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 §:n mukaisten neuvottelu- ja sopimusosapuolien kyseisen lain mukaisesti tekemän virka- tai työehtosopimuksen tulkintaan.

okv_1762_1_2012.pdf

« Takaisin

Potilastietojen luovuttaminen

Diaarinumero: OKV/1720/1/2013 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1919/1/2013
Antopäivä: 10.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija pyysi tutkimaan, oliko häntä koskevia potilastietoja luovutettu lainvastaisesti sairaanhoitopiiristä toisen sairaanhoitopiirin sairaalaan. Asiassa ilmeni, että sairaanhoitopiirin ylilääkäri A oli neuvotellut toisen sairaanhoitopiirin ylilääkäri B:n kanssa kantelijan hoidon siirtämisestä jälkimmäisen sairaanhoitopiirin sairaalaan. Asiasta sopimisen jälkeen ylilääkäri A oli ylilääkäri B:lle toimittamassaan sähköpostiviestissä ilmaissut kantelijan nimitiedon ja kantelijan terveydentilatiedon yleisluontoisesti. Kyseinen tieto oli kantelijan terveydentilaa koskeva hänen potilasasiakirjoistaan ilmenevä tieto, jonka antaminen oli liittynyt kantelijan tutkimukseen ja hoidon järjestämiseen. Kyseisen tiedon antamiseen olisi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan tullut olla kantelijan suostumus, jota ei käytettävissä olleen selvityksen mukaan ollut. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ylilääkäri A:n huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että potilastietoja toisen sairaanhoitopiirin sairaalaan lähetettäessä noudatetaan tarkoin potilaslain 13 §:n säännöksiä.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi kuntayhtymän yhtymähallinnon hallintoylilääkärin sekä hallintopäällikön ja hallintolakimiehen tietoon päätöksessä sairaalahallinnon virkamiesten asemasta ja tehtävistä asiakkaaseen nähden lausumansa.

« Takaisin

Korvausasian käsittelyaika Potilasvakuutuskeskuksessa

Diaarinumero: OKV/401/1/2014
Antopäivä: 9.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Potilasvakuutuskeskus oli tehnyt päätöksen kantelijalle potilasvahingon johdosta maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta yli vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua siitä kun potilasvahinkolautakunta oli antanut asiaa koskevan ratkaisusuosituksen. Potilasvakuutuskeskuksen selvityksen mukaan viive asian käsittelyssä oli johtunut asian käsittelijän ruuhkautuneesta työtilanteesta. Asian ratkaisemiseen kulunut aika oli ylittänyt selvästi eläkeasioiden keskimääräisen käsittelyajan keskuksessa. Asian laatu ja sen merkitys kantelijalle huomioon ottaen korvausasian käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä, eikä korvausten viivästymiselle ollut esitetty hyväksyttävää syytä. Potilasvakuutuskeskus oli jo ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin viivästysten välttämiseksi jatkossa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Potilasvakuutuskeskuksen huomiota korvausasioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

« Takaisin

Patenttihakemusasian käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/682/1/2013
Antopäivä: 8.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijan patenttihakemuksen käsittely kesti Patentti- ja rekisterihallituksessa yli 5 vuotta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Patentti- ja rekisterihallituksen menettely ei täyttänyt perustus- ja hallintolain vaatimuksia asioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja hallinnon palveluiden asianmukaisuudesta. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä Patentti- ja rekisterihallituksen tietoon ja kiinnitti samalla huomiota asioiden joutuisaan käsittelyyn.

okv_682_1_2013.pdf

« Takaisin

Asiakastietojen huolellinen kirjaaminen

Diaarinumero: OKV/997/1/2013
Antopäivä: 8.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kaupungin huostaan ottaman lapsen asiakassuunnitelmaan oli hänen isäkseen kirjattu väärä henkilö. Virhe havaittiin vasta oikeuskanslerin pyydettyä tätä koskevan kantelun johdosta selvitystä kaupungilta.

Lastensuojelu on osa kunnille kuuluvaa sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta hyvää sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on noudatettava hallintolain hyvän hallinnon perusteita joilla toteutetaan hallintolain taustalla olevan perustuslain 21 §:n takaamaa oikeusturvaa. Hallintolain 7 §:n mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi hallinnon palveluiden asianmukaisuuden ja sosiaalihuollon tehtävien hoidossa vaadittavan huolellisuuden ehdottomasti edellyttävän, että asiakirjoihin asiakkaasta tehtävät merkinnät ovat oikein.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota huolellisuusvelvoitteesta ja hallinnon asiakasta koskevien kirjausten oikeellisuudesta lausumaansa.

« Takaisin

Palveluperiaatteen soveltaminen poliisin lupahallinnossa

Diaarinumero: OKV/733/1/2013
Antopäivä: 5.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli palvelupisteen avautuessa 15-vuotiaan lapsensa kanssa mennyt poliisilaitoksen sivutoimipisteenä toimivalle poliisiasemalle mopokortin hankkimiseen liittyvässä asiassa. Virkailijat kieltäytyivät kuitenkin palvelemasta kantelijaa, koska tämä ei ollut varannut palveluaikaa sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Apulaisoikeuskansleri viittasi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen erään toisen poliisilaitoksen lupahallinnon asiakaspalvelukäytännön arviointia koskevaan ratkaisuun, jonka mukaan hallintolain palveluperiaate ja asian vireille panoa koskevat säännökset edellyttävät, että jokaisessa poliisin palvelupisteessä on voitava asioida ja panna asia vireille ilman ajanvarausta ”jonottamalla”. Myös poliisihallituksen ohjeen mukaan, ketään ei saa kieltäytyä palvelemasta, vaikka aikaa ei olisikaan varattuna.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelussa mainittujen poliisilaitoksen sivutoimipisteen virkailijoiden menettelyä ei voida pitää asianmukaisena huomioon ottaen hallinnossa sovellettava ja asiakasmyönteistä asennetta edellyttävä palveluperiaate. Vähimmäisvaatimuksena kantelussa esille tulleessa tapauksessa voisi pitää, että asiakkaan mukanaan tuomat asiakirjat olisi otettu vastaan, ja asia olisi kirjattu vireille saatetuksi. Tämän jälkeen olisi tarvittaessa voitu varata kantelijalle palveluaika asian jatkokäsittelyä varten.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota palveluperiaatteen asiakaslähtöiseen ja asiakasmyönteiseen soveltamiseen lupahallinnon palveluita järjestettäessä ja niitä kehitettäessä.

okv_733_1_2013.pdf

« Takaisin