Ratkaisut

Esitutkinnan joutuisuus

Diaarinumero: OKV/927/1/2007
Antopäivä: 18.8.2008
Ratkaisija: Oikeuskansleri

 Työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta koskeneen asian syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asian tutkinnanjohtajat ja tutkija olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että esitutkinta toimitetaan esitutkintalaissa edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuskansleri antoi tutkinnanjohtajina asiassa toimineille rikoskomisarioille ja tutkijana toimineelle vanhemmalle konstaapelille asian johdosta huomautuksen. Oikeuskansleri totesi esitutkinnan hyväksyttävän keston riippuvan tutkittavana olevan asian yksilöllisistä erityispiirteistä. Tutkinnan kestoon vaikuttavat tosiasiallisesti myös käytettävissä olevat tutkintaresurssit suhteessa tutkittavien juttujen määrään sekä poliisin velvollisuus asettaa tehtävänsä kiireellisyysjärjestykseen. Selvää kuitenkin on, että esitutkinta tulee pyrkiä toimittamaan ennen syyteoikeuden vanhentumista ja vieläpä siten, että syyteharkintaan jää kohtuullinen aika. Jos rikosasian syyteoikeus vanhenee esitutkinnan aikana, ei rikosoikeudellinen vastuu voi asiassa toteutua.

Viimekätinen vastuu esitutkinnan toimittamisesta kuuluu tutkinnanjohtajalle. Tutkinnanjohtajan tehtävänä on näin ollen valvoa johdettavinaan olevien esitutkintojen toimittamista ja edistymistä. Tutkijan velvollisuutena puolestaan on toimittaa asiassa vaadittavat esitutkintatoimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä sekä tarvittaessa informoida tutkinnanjohtajaa tutkinnan viivästymisestä ja rikosten vanhentumisriskistä. Poliisi oli asiassa antamassaan selvityksessä selittänyt asian vanhentumista muun ohella sillä, ettei työtapaturma-asiassa rakennuttajana toiminut kunta ollut toimittanut tutkijan asiassa siltä pyytämää työmaapäiväkirjaa. Selvityksestä ei käynyt ilmi, että tutkija olisi informoinut tutkinnanjohtajaa asiakirjan saamista koskevasta ongelmasta. Poliisi ei ollut ryhtynyt tutkijan suullisten pyyntöjen lisäksi muihin toimenpiteisiin päiväkirjan saamiseksi.

Kunta, joka ilmoittamansa mukaan ei ollut pitänyt työmaapäiväkirjan toimittamista poliisille kiireellisenä, oli löytänyt päiväkirjan vasta puolitoista vuotta rikosasian syyteoikeuden vanhentumisen jälkeen, kun sitä oli ryhdytty oikeuskanslerinviraston selvityspyynnön saavuttua etsimään. Oikeuskansleri totesi kuluneen ajan ja asiakirjan löytymisen nopeasti selvityspyynnön saavuttua antavan viitteitä siitä, ettei poliisin asiakirjapyyntö ollut välttämättä johtanut kunnassa kovinkaan tehokkaisiin toimiin asiakirjapyynnön toteuttamiseksi. Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että ottaen huomioon poliisilaissa olevan nimenomaisen säännöksen poliisin oikeudesta saada viranomaiselta virkatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset asiakirjat on pidettävä asianmukaisena, että viranomainen viipymättä ryhtyy toimenpiteisiin poliisin siltä rikoksen selvittämiseksi pyytämien asiakirjojen toimittamiseksi siinäkin tapauksessa, ettei poliisi aseta asiakirjojen toimittamiselle määräaikaa. Oikeuskanslerin mukaan asialla on erityistä merkitystä viranomaisen toimintaa kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta kysymyksessä olleen kaltaisessa tilanteessa, jossa poliisi vieläpä pyytää asiakirjoja viranomaisen oman menettelyn lainmukaisuuden selvittämiseksi. Hän saattoi näkemyksensä kunnan tietoon.


okv_927_1_2007.pdf

« Takaisin

Oikeuskansleri pyytää oikeusministeriöltä lisäselvitystä vaalirahailmoitusten käsittleystä

Diaarinumero: OKV/681/1/2008
Antopäivä: 31.7.2008
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeusministeriö on 17.6.2008 päivätyllä kirjeellään, johon on liitetty oikeusministeriön kansliapäällikön samoin 17.6.2008 päivätty selvitys ja eräitä asiakirjajäljennöksiä, toimittanut siltä pyydetyn selvityksen ja
lausunnon professori Jyrki Virolaisen 21.5.2008 ja 28.5.2008 päivättyjen kirjoitusten johdosta. Selvityksen ja lausunnon johdosta Virolainen on antanut 23.7.2008
päivätyn vastineen.

okv_681_1_2008.pdf

« Takaisin

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen

Diaarinumero: OKV/6/50/2008
Antopäivä: 16.5.2008
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri teki 3.2.2008 valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisen tarkastuskäynnin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tarkastuksen perusteella sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnassa oli havaittavissa ongelmia ja epäkohtia, jotka olivat omiaan vaarantamaan lautakunnan toimintakykyä ja tätä kautta muutoksenhakijoiden oikeusturvaa ja joihin oli laillisuusvalvonnan näkökulmasta puututtava.

okv_6_50_2008.pdf

« Takaisin

Salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen välittäminen internetissä

Diaarinumero: OKV/462/1/2006
Antopäivä: 14.5.2008
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Maakunnan hallituksen kotisivuilla internetissä oli välitetty eläkkeitä koskeneen päätösluettelon yhteydessä tietoja, jotka olivat yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevan maakuntalain mukaan salassa pidettäviä. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan ainakin työkyvyttömyyseläkettä koskevan tiedon voitiin katsoa liittyvän terveyden- ja sairaanhoitoon, ja sisältävän sellaista tietoa henkilön yksityisistä olosuhteista, että tiedon antaminen voisi olla vahingollinen, aiheuttaa kärsimystä tai olla epämieluisa kyseessä olevalle henkilölle tai hänen omaiselleen. Lisäksi eläkepäätösten yhteydessä olleiden henkilöiden nimien välittäminen internetissä ei ollut yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevassa maakuntalaissa säädetyn hyvän rekisteröintitavan mukaista, vaan näin menettelemällä oli loukattu näiden henkilöiden yksityisyyttä.


okv_462_1_2006.pdf

« Takaisin

Ulkoasiainministerin lähettämät tekstiviestit

Diaarinumero: OKV/350/1/2008
Antopäivä: 31.3.2008
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi 31.3.2008 ratkaisunsa ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan niin sanottua tekstiviestikohua koskeneessa asiassa. Yksityiskohtainen päätös annettiin asiaa koskevaan ensimmäiseen kanteluun (OKV/350/1/2008). Samassa yhteydessä oikeuskansleri ratkaisi myös muut samasta asiasta tehdyt kantelut. Kaikkiaan tätä asiaa koskevia kanteluita tehtiin yhdeksän. Kanteluista kuusi tehtiin suoraan oikeuskanslerille ja kolme eduskunnan oikeusasiamiehelle, jotka siirrettiin samassa yhteydessä oikeuskanslerin käsiteltäväksi.

Oikeuskanslerille 12.3.2008 osoittamassanne kirjoituksessa viittaatte julkisissa tiedotusvälineissä esitettyihin ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tekstiviestien lähettämistä koskeviin tietoihin. Kirjoituksessanne katsotte, että on syytä epäillä, että ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva on käyttänyt väärin virka-asemaansa ja virkapuhelintaan sekä valehdellut julkisesti.


okv_350_1_2008.pdf

« Takaisin

Oikeusministerin menettely tuomioistuimia koskevien lausuntojen antamisessa vuosina 1999 - 2004

Diaarinumero: OKV/195/1/2005
Antopäivä: 28.1.2008
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelukirjoituksessaan 23.2.2005 Jyrki Virolainen pyytää oikeuskansleria tutkimaan ja selvittämään oikeusministeri Johannes Koskisen menettelyn lainmukaisuuden. Virolaisen kantelukirjoitus koskee oikeusministeri Koskisen julkisille tiedotusvälineille antamia lausuntoja asioissa, joissa on ollut kysymys riippumattomissa tuomioistuimissa ratkaistuista tai vielä vireillä olleista asioista. Kantelukirjoituksessa pyydetään tutkimaan, onko oikeusministerin menettely ollut asianmukaista ja lainmukaista hänen pyrkiessään vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin haettaessa niihin muutosta tai tuomioistuimen menettelytapoihin yksittäisten oikeusjuttujen
yhteydessä. Virolainen pyytää selvittämään myös, onko oikeusministeri Koskinen sanotulla menettelyllään mahdollisesti rikkonut virkavelvollisuutensa, johon kuuluu myös perustuslain 3 §:n 3 momentissa säädetyn tuomioistuinten riippumattomuuden kunnioittamisvelvoite.


okv_195_1_2005.pdf

« Takaisin

2 / 2 Seuraava »