Ratkaisut

Viestintäpalveluiden saatavuus on turvattava

Diaarinumero: OKV/1725/1/2016
Antopäivä: 15.9.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin mukaan Viestintäviraston tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta puhelinliittymät toimisivat myös kantelijoiden asuinalueella. Hän totesi, etteivät tietoyhteiskuntakaaressa määritellyt perustason viestintäpalvelut ja niiden valvonta toimi kyseisellä alueella. Kantelijoiden mukaan heidän puhelimensa toimivat vain sattumanvaraisesti ja puhelut katkeilevat kesken soittamisen.

OKV_1725_1_2016.pdf

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1703/1/2016
Antopäivä: 13.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota julkisuuslain säännöksiin ja huolellisuuteen asiakirjapyyntöjen käsittelemisessä.

Asiakirjapyynnön käsittely oli kestänyt Poliisihallituksessa kolme kuukautta. Asiakirjapyynnön virheellinen kirjaaminen ja lähettäminen poliisilaitokselle sekä asian palautuminen Poliisihallituksen käsittelyyn oli pidentänyt jo muutoinkin kohtuuttoman pitkää vastaamisaikaa. Viivästykset asian käsittelyssä olivat johtuneet Poliisihallituksen kirjaamon kyseisenä ajankohtana pahoin ruuhkautuneesta työtilanteesta. Poliisihallitus oli ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi.

OKV_1703_1_2016.pdf

Asiakirjapyyntöön on annettava perusteltu päätös

Diaarinumero: OKV/1281/1/2016 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1402/1/2016
Antopäivä: 11.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin tietoon näkemyksensä, jonka mukaan asiakirjapyyntöä koskevia julkisuuslain menettelysäännöksiä on noudatettava myös silloin, kun viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa.

Ensimmäisessä tapauksessa kantelija ei ollut saanut pyytämäänsä kaupunginhallituksen kokouksessa esitettyä selvitystä, koska kaupungin mukaan selvitys oli annettu suullisesti. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijalle oli ilmoitettu syy, miksi pyydettyä asiakirjaa ei voida luovuttaa, mutta hänelle olisi lisäksi tullut antaa tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Häneltä olisi tullut myös tiedustella, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi.

Toisessa tapauksessa kantelija ei ollut saanut työsähköposteistaan koostuvaa tallennetta, joka olisi laadittu hänen irtisanomisensa jälkeen. Kantelija oli pyytänyt saada asiassa valituskelpoisen päätöksen, jos hänelle ei anneta tallennetta. Kantelijalle oli vastattu, ettei tallenne ole kaupungin hallussa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijalle olisi tullut antaa asiassa perusteltu, valituskelpoinen päätös.

OKV_1281_1_2016.pdf

OKV_1402_1_2016.pdf

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli määrätty virheellisesti

Diaarinumero: OKV/48/30/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/13/30/2017, OKV/30/30/2017
Antopäivä: 11.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi kolmelle käräjätuomarille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden takia. Kaikissa tapauksissa oli kyse siitä, että käräjäoikeus oli kirjoitusvirheen vuoksi tuominnut vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään tuomion antamispäivänä. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa.

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1174/1/2017
Antopäivä: 11.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä asiakirjapyynnön asianmukaisesta käsittelystä, sillä kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty lain edellyttämin tavoin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tiedon pyytäjää on tarvittaessa avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Lisäksi asiakirjan luovuttamisesta kieltäytymisen syyn tulee perustua lakiin, ja tiedon pyytäjälle on annettava selkeä tieto mahdollisuudesta saattaa asiakirjapyyntöä koskeva asia viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä ratkaistavaksi.

OKV_1174_1_2017.pdf

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä huolellisemmin

Diaarinumero: OKV/1382/1/2016 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1464/1/2016
Antopäivä: 8.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota huolellisuuteen asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä, sillä kantelija ei ollut saanut pyytämäänsä haastehakemusta ennen apulaisoikeuskanslerin käräjäoikeuteen lähettämää selvityspyyntöä. Kantelijan asiakirjapyyntö oli kadonnut käräjäoikeudessa todennäköisesti inhimillisen erehdyksen takia.

Toisessa tapauksessa kantelija oli pyytänyt erään rikosasian tuomiota sen julistamispäivänä. Käräjäoikeuden mukaan tuomio oli valmistunut ja siten tullut julkiseksi vasta noin kaksi kuukautta sen julistamisen jälkeen. Viive oli johtunut käräjätuomarin muista töistä ja kyse oli ollut töiden etusijajärjestykseen asettamisesta lain suoman harkintavallan puitteissa. Tuomio oli lähetetty sekä asianosaisille että kantelijalle sen valmistumispäivää seuraavana päivänä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjäoikeudella oli ollut perusteltu syy saattaa tuomio kirjalliseen muotoon viiveellä. Käräjäoikeuden olisi kuitenkin ollut perusteltua tiedottaa kantelijalle siitä, ettei tuomio ollut saatavilla vielä sen julistamispäivänä.

OKV_1382_1_2016.pdf

Virkanimitysasia olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/825/1/2017
Antopäivä: 8.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin huomiota velvollisuuteen laatia viranhakuilmoitukset huolellisesti siten, että virkanimityksessä eduksi luettavat seikat on merkitty oikein. Lisäksi hän muistutti, että nimitysmuistiossa viranhakijoiden ansioita tulee vertailla riittävän selkeästi ja avoimesti.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri oli julistanut haettavaksi kolmen oikeusaputoimiston johtavien julkisten oikeusavustajien virat. Yhdessä viranhakuilmoituksessa oli erehdyksessä jäänyt mainitsematta, että ansioksi luetaan hyvä ruotsinkielentaito. Oikeusministeriö myönsi lausunnossaan erehdyksen mutta katsoi, ettei se ollut vaikuttanut nimitysratkaisun lopputulokseen. Apulaisoikeuskansleri hyväksyi oikeusministeriön lausunnon. Lisäksi hän oli samaa mieltä oikeusministeriön kanssa siitä, että hakijoiden vertailu nimitysmuistiossa oli ollut riittävä, joskin se olisi voinut olla selkeämpi ja avoimempi.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_825_1_2017.pdf

Potilaiden kielelliset oikeudet huomioitava

Diaarinumero: OKV/1327/1/2016
Antopäivä: 5.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri otti kantaa kielellisten oikeuksien toteutumiseen kansallisen terveysarkiston Kantan käyttämisessä ja kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota esittämiinsä potilasasiakirjojen kieltä koskeviin näkökohtiin.

Kantelija katsoi, että oikeus saada potilasasiakirjat potilaan omalla kielellä ei toteudu Kanta-palvelussa, sillä sähköisessä arkistossa olevia suomenkielisiä potilasasiakirjoja käännetään vain harvoin ruotsiksi. Potilasasiakirjat tallennetaan arkistoon sillä kielellä, jolla ne on terveydenhuollon yksikössä laadittu.

Kielilain mukaan kaksikielisen viranomaisen tulee palvella asiakkaitaan suomeksi ja ruotsiksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että palvelun laatu ei saa huonontua asiakkaan käyttämän kielen takia. Hänen mukaansa hallintolaissa tarkoitettu asianmukainen palvelu tarkoittaa muun muassa sitä, että ruotsinkieliset asiakkaat voivat huolehtia asioistaan äidinkielellään. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisella on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan potilaan oikeudet on turvattava asianmukaisella tulkkaamisella ja kääntämisellä. Hän ei kuitenkaan pitänyt riittävien terveyspalvelujen turvaamisen näkökulmasta perusteltuna, että terveydenhuollon käytettävissä olevia voimavaroja kohdennettaisiin kaikkien potilasasiakirjojen säännönmukaiseen kääntämiseen potilaan kielelle.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_1327_1_2016.pdf

TE-toimiston olisi tullut korjata puutteellinen päätöksensä

Diaarinumero: OKV/1799/1/2016
Antopäivä: 31.8.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen merkitä päätökseen sen teko- ja postitusajankohdat sekä velvollisuuteen korjata puutteellinen päätös.

TE-toimisto ei ollut päivännyt päätöstä, jonka se oli antanut kantelijan tekemään oikaisuvaatimukseen. Päätökseen ei ollut myöskään merkitty postitusajankohtaa, jolla on merkitystä valitusajan laskemisessa. Kantelija oli jäänyt epätietoiseksi siitä, milloin valituksen tekemisen määräaika päättyi. TE-toimiston antaman selvityksen mukaan kantelijalle olisi toimitettu korjattu päätös, jos hän olisi sitä pyytänyt.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisen velvollisuutena on huolehtia tekemiensä päätösten oikeellisuudesta. Viranomaisen tulee omasta aloitteestaan korjata päätöksensä, jos siihen on aihetta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan TE-toimisto oli antanut kantelijalle puutteellisen päätöksen ja laiminlyönyt velvollisuutensa korjata päätös.

OKV_1799_1_2016.pdf

Esitutkinta olisi tullut toimittaa viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/810/1/2017
Antopäivä: 28.8.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä. Tutkinnanjohtaja oli tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä vasta yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun päätöksen tekemiseen tarvittavat seikat oli selvitetty.

OKV_810_1_2017.pdf
« Edellinen 1 / 89