Ratkaisut

Esitutkintapäätös olisi tullut perustella asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1334/1/2017
Antopäivä: 17.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen perustella esitutkintapäätökset asianmukaisesti.

Arvioitavana ollut esitutkintapäätös oli oikeudellisilta perusteluiltaan ristiriitainen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkintapäätöksestä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, onko kysymyksessä päätös esitutkinnan aloittamatta jättämisestä vai aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Päätöksessä tulee lisäksi mainita sen oikeudellisena perusteena oleva säännös.

OKV_1334_1_2017.pdf

Poliisilaitoksen olisi tullut vastata tiedusteluun viipymättä

Diaarinumero: OKV/324/1/2017
Antopäivä: 16.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tiedusteluihin vastaamisessa. Poliisilaitos oli vastannut kantelijan tiedusteluun vasta sen jälkeen, kun apulaisoikeuskansleri oli pyytänyt asiassa selvitystä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tiedustelu oli ollut sisällöltään lyhyt ja yksilöity ja siitä oli ilmennyt, ketä se koski. Tiedusteluun olisi tullut vastata nopeammin.

OKV_324_1_2017.pdf

Käräjätuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden takia

Diaarinumero: OKV/9/30/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/37/30/2017
Antopäivä: 10.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi kahdelle käräjätuomarille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden takia. Tapauksissa oli kyse siitä, että vastaajille tuomittujen ehdollisten vankeusrangaistusten koeajat oli määrätty päättymään toisessa tapauksessa kolme kuukautta ja toisessa tapauksessa kuusi kuukautta tuomion antamispäivän jälkeen, vaikka lain mukaan koeajan tulee olla vähintään yksi vuosi. Molemmat käräjätuomarit kertoivat kyseessä olleen kirjoitusvirhe. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa.

Pysäköinnintarkastajan on myös allekirjoitettava pysäköintivirhemaksu

Diaarinumero: OKV/1590/1/2016 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/399/1/2017
Antopäivä: 10.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi kolmen kaupungin tietoon näkemyksensä, että pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on allekirjoitettava käsin. Lisäksi päätöksessä tulee näkyä pysäköinnintarkastajan etu- ja sukunimi.

Kanteluiden mukaan kolmen kaupungin pysäköinnintarkastajat olivat merkinneet antamiinsa pysäköintivirhemaksuihin vain numeronsa ja sukunimensä tai numeronsa ja nimikirjaimensa.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksua koskevassa päätöksessä on mainittava päätöksen tehnyt viranomainen ja käsittelijän nimi. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on katsottu, että pysäköinnintarkastajan pelkän sukunimen, nimikirjainten tai tunnistenumeron merkitseminen ei ole lainmukaista, vaan päätöksessä tulee näkyä sekä etu- että sukunimi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kanteluissa arvosteltujen kaupunkien käytännöt eivät olleet kanteluhetkellä olleet lainmukaisia. Kantelumenettelyn vireillä ollessa kaupungit korjasivat käytäntöjään siltä osin, että pysäköintivirhemaksuista käy nykyään ilmi pysäköinnintarkastajan koko nimi.

Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin näkemyksenään, että pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on lisäksi allekirjoitettava. Pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa ei ole nimenomaista mainintaa allekirjoittamisesta, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvään hallintoon kuuluu, että päätös allekirjoitetaan käsin. Käsin allekirjoittaminen korostaa myös henkilökohtaisen vastuun ottamista päätöksestä, mikä on sopusoinnussa virkavastuuta koskevien säännösten kanssa. Näkemyksensä tueksi apulaisoikeuskansleri viittasi lisäksi siihen, että sen enempää pysäköintivirhemaksun allekirjoittamatta jättämisestä kuin sen koneellisestakaan allekirjoittamisesta ei ole erikseen säädetty.

OKV_1590_1_2016.pdf

Yleislain säännökset asumisen tilapäisyydestä eivät aina huomioi erityislakien tavoitteita

Diaarinumero: OKV/6/50/2016
Antopäivä: 8.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan ulkomailla sijaitseville kouluille maksettujen valtionosuuksien perusteita ja valvontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien koulutuksen järjestämislupien mukaan opetusta voidaan järjestää Suomen kansalaisille, jotka asuvat ulkomailla tilapäisesti. Opetuksen järjestämistä varten ulkomailla toimivat suomalaiset koulut saavat rahoitusta valtionosuuksina. Asumisen tilapäisyyden määrittelyn osalta korkein hallinto-oikeus on todennut, että valtionosuuksien maksaminen voidaan kytkeä kotikuntalain ulkomailla asumisen tilapäisyyttä koskeviin säännöksiin.

Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin, että kotikuntalain asumisen tilapäisyyttä koskevat määrittelyt eivät välttämättä aina huomioi erityislainsäädäntöjen tavoitteita. Tämä voi koskea esimerkiksi lasten ja nuorten koulutukselle perusopetuslaissa ja lukiolaissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tilanteessa, jossa ulkomailla asuminen kestää yli vuoden mutta on kuitenkin luonteeltaan ei-pysyvää. Toisaalta asumisen luonteen säännönmukainen tapauskohtainen arviointi olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinnollisesti raskas menettely.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkökohdat opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon, jotta ne otettaisiin huomioon lainsäädännön mahdollisessa kehittämisessä.

OKV_6_50_2016.pdf

Eduskunnan kirjelmä olisi tullut esitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/4/50/2017
Antopäivä: 6.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota huolellisuuteen ja joutuisuuteen eduskunnan kirjelmien esittelyssä.

Eduskunnan kirjelmä Finavian ja valtionyhtiöiden riskienhallinnasta esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa lähes kuusi kuukautta sen jälkeen, kun kirjelmä oli saapunut valtioneuvoston kansliaan. Käsittelyn määräajasta ei ole säännöksiä, mutta vakiintuneen käytännön mukaan kirjelmät on esiteltävä yleisistunnossa viipymättä. Apulaisoikeuskansleri katsoi esittelyn viivästyneen.

OKV_4_50_2017.pdf

Käräjätuomarille ja kihlakunnansyyttäjälle huomautukset virheellisestä menettelystä

Diaarinumero: OKV/17/30/2015
Antopäivä: 3.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautukset käräjätuomarille ja kihlakunnansyyttäjälle. Hän totesi molempien rikkoneen virkavelvollisuutensa, kun syyttäjä oli vaatinut ja käräjätuomari määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön ilman rikoslain mukaisia perusteita. Apulaisoikeuskansleri arvioi syyttäjän menettelyn olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi, joten tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö ei täyttynyt. Käräjätuomarin hän sitä vastoin katsoi syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Käräjätuomari oli syyttäjän vaatimuksen mukaisesti tuominnut vastaajan kahdesta rikoksesta ja määrännyt aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi. Hän määräsi teoista yhteisen kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen, jonka hän muunsi 90 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Käräjätuomari kuitenkin määräsi aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi sellaisen rikoksen johdosta, jonka vastaaja oli tehnyt ennen ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan alkamista. Asia havaittiin oikeuskanslerin suorittamassa tuomioistuimien rikostuomioiden tarkastuksessa.

Oikeuskanslerin tekemän hakemuksen myötä korkein oikeus purki tuomion ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon ja yhteisen rangaistuksen määräämisen osalta ja palautti asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kahdesta rikoksesta 70 päivän vankeusrangaistukseen, jonka sijasta määrättiin 70 tuntia yhdyskuntapalvelua. Vastaaja oli jo suorittanut hänelle aiemmin määrätyt 90 tuntia, joten hän oli suorittanut 20 tuntia yhdyskuntapalvelua aiheettomasti.

Apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä Keskusrikospoliisi suoritti kihlakunnansyyttäjän ja käräjätuomarin menettelystä esitutkinnan ja siirsi asian apulaisoikeuskanslerille syyteharkintaan. Apulaisoikeuskansleri totesi sekä syyttäjän että käräjätuomarin rikkoneen virkavelvollisuutensa. Hän totesi, että molempien menettelyt kohdistuivat heidän virkavelvollisuuksiensa ydinalueille ja että ne olivat omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Lisäksi menettelyt rikkoivat vastaajan perustuslain mukaista oikeutta saada asia käsitellyksi asianmukaisesti. Arvioinnissaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon, että syyttäjän virheellinen menettely oli ollut omiaan edesauttamaan virheellisen ratkaisun syntymistä. Tämä ei kuitenkaan poistanut käräjätuomarin vastuuta varmistua siitä, että syyttäjän esittämä vaatimus oli lainmukainen. Käräjätuomari vastasi antamansa tuomion lainmukaisuudesta.

Tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole kokonaisuutena arvioiden vähäinen. Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt käräjätuomarin menettelyä vähäisenä, joten hän totesi tämän syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän kuitenkin arvioi syytteen nostamisen sijaan riittäväksi seuraamukseksi huomautuksen antamisen. Kihlakunnansyyttäjän menettelyä apulaisoikeuskansleri sitä vastoin piti olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Näin ollen hän ei katsonut tämän syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen mutta antoi tälle kuitenkin huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

OKV_17_30_2015.pdf

Työkyvyttömyyseläkeasia olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1567/1/2017
Antopäivä: 27.10.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. Kantelijan valitusasian käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt noin 18 kuukautta, kun asiaryhmän keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli vajaat 15 kuukautta ja tammi–kesäkuussa 2017 noin 14 kuukautta.

OKV_1567_1_2017.pdf

Työnhakijan palvelua ei olisi saanut siirtää yksipuolisesti toiselle palvelulinjalle

Diaarinumero: OKV/1156/1/2017
Antopäivä: 19.10.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) huomiota velvollisuuteen arvioida työnhakijan palvelutarve yhdessä tämän kanssa sekä velvollisuuteen noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

TE-toimisto oli tehnyt yksipuolisesti palvelutarpeen arvioinnin ja siirtänyt sen perusteella kantelijan osaamisen kehittämisen palvelulinjalta tuetun työllistämisen palvelulinjalle. TE-toimisto kertoi asiasta kantelijalle vasta ratkaisun jälkeen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että lain mukaan TE-toimiston ja asiakkaan tulee arvioida palvelutarve yhdessä. Lisäksi TE-toimiston menettely oli hänen mukaansa ristiriidassa palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta koskevan hallintolain säännöksen kanssa.

OKV_1156_1_2017.pdf

Kanteluasiat olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1004/1/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1106/1/2017, OKV/1125/1/2017
Antopäivä: 19.10.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kahden aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen käsitellä kanteluasiat ilman aiheetonta viivytystä.

Ensimmäisessä tapauksessa kaupungin lastensuojelun toimintaa koskevan kantelun käsittely oli kestänyt aluehallintovirastossa noin 10,5 kuukautta. Toisessa tapauksessa kaupungin vammaispalveluyksikön toiminnasta tehtyjen kantelujen käsittely oli kestänyt yli 18 kuukautta. Aluehallintoviraston tavoiteaika kanteluiden käsittelylle on kahdeksan kuukautta. Tapauksissa ei ilmennyt, että kysymys olisi ollut erityisen laajoista tai monimutkaisista asioista. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelujen käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.

Aluehallintovirastot vetosivat tehtäviensä ja voimavarojensa väliseen epäsuhtaan viipymisiä selittävänä tekijänä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan viipymisiä ei kuitenkaan voi perustella sillä, että virastojen voimavarat ovat liian vähäiset tehtäviin nähden.

Yhdessä kantelussa ilmeni myös, että joihinkin kantelijan yhteydenottoihin ei ilmeisesti ollut vastattu. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kyseisen aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen noudattaa hallintolain neuvontaa koskevaa säännöstä.

OKV_1004_1_2017.pdf

OKV_1106_1_2017.pdf

OKV_1125_1_2017.pdf

« Edellinen 1 / 91