Ratkaisut

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1930/1/2018
Antopäivä: 9.8.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisiviranomaisen huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivästystä.

Poliisi oli päättänyt esitutkinnan toimittamatta jättämisestä vasta vuosi ja kaksi kuukautta asiaa koskeneen rikosilmoituksen saapumisen jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan esitutkinnan toimittamisesta ei ollut päätetty esitutkintalain edellyttämällä joutuisuudella.

Syyksi viivästykseen poliisi ilmoitti selvityksessään asian tutkinnanjohtajan ja tutkijan virkavapaudet.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisiviranomaisen huomiota tarpeeseen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen estämiseksi, etteivät henkilökunnan virkavapaudet tai muut vastaavat poissaolot aiheuta esitutkinnan ja sitä edeltävien alustavien toimenpiteiden viivästymistä.

OKV_1930_1_2018 (sv).pdf

« Takaisin

Poliisilaitoksen menettely takavarikkoasiassa

Diaarinumero: OKV/1623/1/2018
Antopäivä: 5.8.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Poliisilaitos oli perusteettomasti etsintäkuuluttanut ja takavarikoinut kantelijan moottoripyörän, koska sen epäiltiin erheellisesti liittyvän rikosasiaan, jossa kantelijan puoliso oli asianosaisena.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen pakkokeinolain noudattamisessa päätettäessä rikostutkintaan liittyvien esineiden takavarikoimisesta, etsintäkuuluttamisesta ja haltuunottamisesta.

OKV_1623_1_2018.pdf

« Takaisin

Esteellisyys virantäytössä ja päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/813/1/2018
Antopäivä: 19.7.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Aluehallintoviraston ylitarkastajan virantäyttöä koskevan asian valmisteluun oli nimitysmuistion laatimalla ja hakijoiden haastatteluihin osallistumalla osallistunut virkamies, joka oli samaan aikaan työskennellyt virkaa hakeneen ja siihen sittemmin valitun johtajan alaisuudessa. Vaikka virkamies ei selvityksen mukaan toiminut asian esittelijänä, hän kuitenkin aktiivisesti ja asian käsittelyyn vaikuttavalla tavalla oli osallistunut asian valmisteluun toimin, jotka olivat keskeisiä nimityspäätöksen valmistelussa. Tapauksessa esimies-alaissuhde, johon liittyy esimiehen työnjohto-oikeus ja valvontavalta virkamieheen nähden, muodosti sellaisen sidonnaisuuden esimiehen ja virkamiehen välille, että se vaaransi luottamuksen virkamiehen puolueettomuuteen  asian valmistelussa. Virkamies oli siten ollut esteellinen osallistumaan nimitysasian valmisteluun.

Virkaan nimittämistä koskevat päätökset on perusteltava hallintolain edellyttämällä tavalla. Asiassa nimitysmuistiossa ei ollut vertailtu haastateltujen hakijoiden ansioita keskenään, minkä vuoksi siitä eivät ilmenneet nimityspäätöksen perusteet.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintoviraston huomiota hallintolain esteellisyyttä ja perusteluvelvollisuutta koskevien säännösten soveltamiseen nimityspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

OKV_813_1_2018.pdf

« Takaisin

Kuntalaisaloitteiden käsittely kaupunginhallituksessa

Diaarinumero: OKV/1062/1/2018
Antopäivä: 8.7.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kaupunginhallituksen tietoon näkemyksensä, että kaupunginhallituksen olisi tullut aloitteiden käsittelyn yhteydessä ja viimeistään oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä esittää perustelut asemakaavan muuttamista ja bioenergialaitoksen sijoituspaikan siirtämistä koskevien kuntalaisaloitteiden käsittelylle kaupunginhallituksessa. Lisäksi oikaisuvaatimusten tutkimatta jättämistä koskeviin kaupunginhallituksen päätöksiin olisi tullut antaa muutoksenhakuohjaus.

Kaupunginhallitus ei ollut kuntalaisaloitteiden käsittelyn yhteydessä eikä oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä kehotuksesta huolimatta esittänyt perusteita sille, miksi se oli katsonut aloitteiden kuuluvan omaan toimivaltaansa eikä kaupunginvaltuuston tai teknisen lautakunnan toimivaltaan.

OKV_1062_1_2018.pdf

« Takaisin

Vastaaminen tiedusteluihin käsittelyaika-arviosta ja käsittelyn etenemisestä

Diaarinumero: OKV/1136/1/2018
Antopäivä: 8.7.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisen velvollisuuteen antaa asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta ja vastata käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.

Asunto-osakeyhtiö oli esittänyt kaupungille vaatimuksen kadun kunnossapito- ja puhtaanapitolaskujen hyvittämisestä. Yhtiön puolesta oli useita kertoja pyydetty vastausta vaatimukseen sekä tiedusteltu asian käsittelyaikataulua ja etenemistä.

Asia ratkaistiin kesäkuussa 2018. Yhtiölle oli käsittelyaika-arviona ilmoitettu, että asia tultaisiin ratkaisemaan vuodenvaihteessa 2017-2018. Apulaisoikeuskanslerin sijainen tulkitsi kaupungin asiassa oikeuskanslerille antamaa selvitystä siten, ettei yhtiölle ollut sen pyynnöistä huolimatta annettu alkuvuodesta 2018 uutta käsittelyaika-arviota eikä siten myöskään ilmoitettu syytä asian käsittelyn viivästymiseen kaupungin aiemmin ilmoittamasta ratkaisuajankohdasta. Hän totesi, että viranomaisella on yksiselitteinen laissa säädetty velvollisuus antaa hallintoasian asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kaupunki ei ollut asiassa vastannut yhtiön käsittelyaikatiedusteluihin hallintolain edellyttämällä tavalla.

OKV_1136_1_2018.pdf

« Takaisin

Valitusasian käsittelyaika korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/1171/1/2018
Antopäivä: 27.6.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi valitusasian käsittelyajan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ylittäneen asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisena pidettävän ajan.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kestänyt yli kaksi vuotta ja viisi kuukautta. Korkeimman hallinto-oikeuden selvityksen mukaan asian käsittely oli viivästynyt muun muassa yleisen työtilanteen ja kysymyksessä olevan asiaryhmän työtilanteen ruuhkautumisen sekä asian ensimmäisen esittelijän eläköitymisen vuoksi. Selvityksestä ei ilmennyt, että asia olisi ollut poikkeuksellisen suuritöinen lukuun ottamatta sitä, että asiassa seitsemän kuukautta kestänyt osapuolten kuulemismenettely oli ollut tavanomaista monivaiheisempi ja laajempi. Korkein hallinto-oikeus totesi selvityksessään, että kantelijan asian vaiheet alemmissa tuomioistuimissa ja viranomaisissa olivat kestäneet jo sinänsä huomattavan pitkään ja että tällaisessa tilanteessa on erityisen valitettavaa, että asian käsittelyyn korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat vaikuttaneet sen selvityksessään mainitsemat käsittelyaikaa pidentäneet tekijät.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että käsittelyn joutuisuudella ylimmässä tuomioistuimessa on korostunut merkitys tapauksissa, joissa asian aiemmat käsittelyvaiheet jo ovat kestäneet kauan.

OKV_1171_1_2018.pdf

« Takaisin

Poliisilaitoksen menettely tehtävään määräämisessä

Diaarinumero: OKV/1014/1/2018
Antopäivä: 26.6.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hallintolain asettamiin vaatimuksiin tehtävään määräämistä koskevan päätöksen perustelemisessa sekä tarkkuuteen ja huolellisuuteen asiaa koskevan muistion laadinnassa.

Poliisilaitos oli vartijaryhmän varajohtajan tehtävään määräämistä koskevassa muistiossa muun ohella laskenut kantelijan tietyn työkokemuksen noin puolitoista vuotta liian lyhyeksi. Lisäksi joitakin kantelijan lyhyitä määräaikaisia virkasuhteita puuttui kantelijan työkokemusta koskeneesta laskelmasta. Muistiossa ei ollut tarkemmin perusteltu, millaista tehtävään soveltuvaa työkokemusta oli hakijoita vertailtaessa erityisesti arvostettu ja millä perustein. Lisäksi kantelijan usean vuoden esimieskokemukselle yksityiseltä turvallisuusalalta ei ollut annettu merkitystä vertailun johtopäätösosassa, kun sitä ei ollut hankittu poliisihallinnossa tai vankeinhoitoalalla, vaikka tehtävään määräämistä koskevassa hakukuulutuksessa tehtävän hoitamisessa oli ilmoitettu eduksi yleisesti kokemus esimiestehtävistä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisella ei ollut perusteita todeta poliisilaitoksen ylittäneen viranomaiselle kuuluvan harkintavallan rajoja päättäessään tehtävään määräämisestä. Hän totesi kuitenkin, että tehtävään määräämistä koskeva muistio oli ollut jossain määrin suppea sekä osin puutteellinen ja epätarkka. Tehtävään määräämistä koskeva päätös ei kaikilta osin tyydyttävästi täyttänyt hallintolaissa päätöksen perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Päätöksen perustelujen merkitystä hakijoiden valintamenettelyyn asianmukaisuuteen kohdistuvan luottamuksen kannalta tapauksessa korosti se, että hakijoita ei haastateltu ja tehtävään määräämistä koskevaan päätökseen ei ollut mahdollista hakea muutosta.

OKV_1014_1_2018.pdf

« Takaisin

Käsittelyaikojen koheneminen Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/13/50/2019
Antopäivä: 18.6.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Oikeuskanslerille vuonna 2018 tehdyn ja samana vuonna ratkaistun kantelun tutkimisen yhteydessä  ilmeni, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella  oli laajemminkin ongelmia kanteluiden ja valvonta-asioiden käsittelyajoissa, työmenetelmissä ja resursoinnissa.

Kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri pyysi AVI:a esittämään selvitystä niistä toimenpiteistä, joihin AVI oli ryhtynyt tai tulisi ryhtymään opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueelle kuuluvien asioiden viivytyksettömän käsittelyn turvaamiseksi.

Saamansa selvityksen perusteella apulaisoikeuskansleri katsoi, että AVI oli työtapoja uudistaessaan tarttunut niihin seikkoihin, jotka annettujen selvitysten mukaan olivat osaltaan vaikuttaneet käsittelyaikaviiveisiin. AVI oli saanut myös lisäresursseja. Näillä toimin kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli saatu laskemaan lähelle tulossopimuksen mukaista kahdeksaa kuukautta ja valvonta-asioiden käsittelyaika kohtuullisena pidettävään 10 kuukauteen.

Apulaisoikeuskanslerilla ei tässä tilanteessa ollut aihetta toimenpiteisiin. 

OKV_13_50_2019.pdf

« Takaisin

Purkuhakemuksiin annettujen päätösten perusteleminen

Diaarinumero: OKV/631/1/2018 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/632/1/2018, OKV/633/1/2018, OKV/634/1/2018, OKV/635/1/2018, OKV/636/1/2018
Antopäivä: 14.6.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijoiden vakuutusoikeuden lainvoimaisten päätösten purkamista koskevissa hakemuksissa oli kysymys vakuutusoikeuden päätöksistä, joilla oli ratkaistu heidän vanhuuseläkkeensä määrä, jonka määräämisessä kantelijat olivat katsoneet tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoisesti. Kantelijat olivat hakemuksissaan esittäneet useita vakuutusoikeuden menettelyä koskevia väitteitä, joiden perusteella vakuutusoikeuden tekemät päätökset olisi heidän mielestään tullut purkaa. Perusteet koskivat suullisen käsittelyn toimittamatta jättämistä vakuutusoikeudessa sekä asioiden selvittämisen laiminlyöntiä ja puutteita päätösten perustelemisessa eli ne koskivat lainkäytön legitiimisyyden kannalta keskeisten tuomioistuimen lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista. Kysymys ei ollut purun uusimista koskevista asioista. Korkein hallinto-oikeus oli päätöksessään perustellut purkua koskevien hakemusten hylkäämisen yksilöidysti ainoastaan suullisen käsittelyn toimittamatta jättämisen osalta. 

Oikeuskansleri katsoi asian laatu huomioiden, että hallintolainkäyttölaissa säädetty perusteluvelvollisuus, jolla osaltaan toimeenpannaan perustuslaista ilmenevä velvoite turvata oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, olisi toteutunut kattavammin, mikäli korkein hallinto-oikeus olisi hieman yksilöidymmin perustellut päätöksensä myös siltä osin kuin kantelijat olivat esittäneet väitteet asioidensa selvittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä ja puutteista päätösten perustelemisessa vakuutusoikeudessa.

OKV_631_1_2018 - OKV_636_1_2018.pdf

« Takaisin

Valtioneuvoston kirjelmä viivästyi

Diaarinumero: OKV/9/50/2018
Antopäivä: 14.6.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön vakavaa huomiota velvollisuuteen toimittaa EU-lainsäädäntöä koskeva ehdotus viipymättä eduskunnalle.

Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli maakaasudirektiivin muuttamista koskevan valtioneuvoston kirjelmän 29 viikon kuluttua siitä, kun Euroopan komissio oli antanut asiasta ehdotuksensa. Ministeriö oli lähettänyt ehdotuksesta kirjeen (E-kirje) eduskunnalle kolmen viikon kuluessa ehdotuksen antamisesta.

Perustuslain mukaan valtioneuvoston on lähetettävä eduskunnan käsiteltäviksi lainsäädäntöä koskeva ehdotus, josta päätetään EU:ssa. Ehdotus lähetetään valtioneuvoston kirjelmällä, josta päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvoston kirjelmä tulee yleensä toimittaa muutaman viikon kuluessa lainsäädäntöehdotuksen antamisesta. Lainsäädäntöehdotuksen valmisteluvaiheessa ministeriöt voivat lähettää E-kirjeellä tietoja asiasta eduskunnalle.

Oikeuskansleri katsoi, että valtioneuvoston kirjelmää ei toimitettu eduskunnalle viipymättä perustuslain mukaisesti. EU-säädösehdotuksen lähettäminen eduskunnalle ensin ministeriön E-kirjeellä soveltuu vain poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa asian käsittely EU:ssa etenee niin nopeasti, että valtioneuvoston kirjelmän toimittaminen ei ole mahdollista ennen asian ratkaisevaa käsittelyä EU:ssa. Tällöinkin valtioneuvoston kirjelmä on toimitettava mahdollisimman pian. Maakaasudirektiivin muuttamista koskeva ehdotuksen käsittelystä saatujen tietojen valossa työ- ja elinkeinoministeriön menettelyä ei voitu pitää perusteltuna.

Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan.

OKV_9_50_2018.pdf

« Takaisin

« Edellinen 1 / 112