Viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Oikeuskansleri voi myös oma-aloitteisesti ottaa esimerkiksi tiedotusvälineissä esiin tulleita asioita tutkittavaksi.

Oikeuskanslerilla on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri suorittaa tarkastukset ja viime vuosina hän on tehnyt vuosittain kolmisenkymmentä tarkastusta eri viranomaisiin.

Oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeuskansleri voi määrätä suoritettavaksi poliisitutkinnan tai esitutkinnan tutkittavanaan olevan asian selvittämiseksi.

 

Kantelumenettely

Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä kuka tahansa. Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun joko omassa asiassaan tai muutoinkin jos katsoo, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä (31.5.2011 saakka aika oli viisi vuotta). Kantelijalle ilmoitetaan viivytyksettä, mikäli asiassa ei tästä syystä ryhdytä toimenpiteisiin. Lisäksi kantelijalle ilmoitetaan, jos asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Kantelijalle ilmoitetaan myös, jos asiaa ei käsitellä oikeuskanslerinvirastossa siksi, että asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai siinä voidaan hakea muutosta.

Oikeuskansleri voi siirtää kantelun käsittelyn toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun johdosta. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on säädetty laissa. Tästä syystä oikeuskansleri ei yleensä käsittele kanteluja, jotka koskevat puolustusvoimia. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele kanteluja, jotka koskevat vapaudenriistoa tai laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan. Oikeuskansleri siirtää tällaisissa tapauksissa kantelun oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

Kantelu on tehtävä kirjallisesti. Lisätietoa kantelun tekemisestä ja kantelulomake löytyy verkkosivuilta osiosta Kantelu. Kantelun käsittely on kantelijalle maksuton.

 

Kantelusta aiheutuvat toimenpiteet

Oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun perusteella niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta. Asiassa hankitaan oikeuskanslerin tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Oikeuskansleri voi antaa lainvastaisesta tai virheellisestä menettelystä huomautuksen vastaisen varalle. Vakavimmissa tapauksissa oikeuskansleri voi määrätä nostettavaksi syytteen. Tuomaria koskevasta virkarikossyytteestä voi päättää vain oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies.

Oikeuskansleri voi kiinnittää viranomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn. Oikeuskansleri voi tarvittaessa tehdä myös esityksen säännösten tai määräysten muuttamisesta tai tuomion purkamisesta. Oikeuskansleri voi myös tehdä viranomaiselle esityksen erimielisyyden sopimiseksi tai suositella viranomaista hyvittämään aiheutuneen vahingon.