Valtioneuvoston ja presidentin valvonta

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskansleri on läsnä valtioneuvoston yleisistunnoissa ja tasavallan presidentin esittelyissä.

Käytännössä laillisuusvalvonta tapahtuu siten, että oikeuskanslerille toimitetaan etukäteen tarkistettavaksi istunnoissa käsiteltävät asiakirjat. Nämä asiat käsitellään oikeuskanslerinvirastossa viikoittain niin sanotussa listatarkastuksessa. Tarkastuksessa käydään läpi valtioneuvoston yleisistuntoon ja sitä seuraavaan presidentin esittelyyn käsiteltäväksi tulevat ratkaisuehdotukset. Tarkastus koskee oikeudellisia kysymyksiä, ei päätösten tarkoituksenmukaisuutta eikä muuta poliittista arviointia.

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään muun muassa eduskunnalle annettavat laki- ja talousarvioesitykset, tiedonannot ja selonteot, valtioneuvoston asetukset sekä tärkeimmät virkanimitykset. Tasavallan presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Tasavallan presidentti tekee päätöksensä yleensä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

 

Lausuntojen antaminen

Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot annetaan yleensä kirjallisesti, mutta joissakin tapauksissa myös suullisina kannanottoina.

Perustuslaissa tarkoitettujen lausuntojen lisäksi oikeuskanslerilta pyydetään lausuntoja erilaisista säädösvalmisteluhankkeista. Tällöin lausunnon antaminen on oikeuskanslerin harkinnassa. Lausuntoja on pyritty antamaan erityisesti laillisuusvalvonnan kannalta tärkeistä säädösvalmisteluhankkeista.