Tuomioistuinten valvonta

Oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toimintaa sekä kantelujen pohjalta että omasta aloitteestaan.

Oikeuskansleri valvoo, että jokaiselle turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu käytännössä. Usein kanteluissa pyydetään oikeuskansleria puuttumaan kesken olevaan oikeuskäsittelyyn tai tuomioistuimen antaman ratkaisun sisältöön. Oikeuskansleri ei kuitenkaan voi vaikuttaa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyyn eikä muuttaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Oikeuskanslerin tehtäviin kuitenkin kuuluu ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko tuomioistuin ylittänyt sille kuuluvan harkintavallan.

 

Rangaistustuomioiden tarkastaminen

Oikeusrekisterikeskus toimittaa oikeuskanslerinvirastoon otoksen tuomioistuinten tuomiolauselmista niiden tarkastamista varten. Tuomiolauselmien perusteella on mahdollista havaita rangaistustuomioissa esiintyviä virheitä. Satunnaiseen otantaan perustuvassa järjestelmässä ei ole mahdollista havaita kaikkia tuomioistuimissa tehtyjä virheitä. Toistuvat ja yleiset virheet järjestelmä tuo kuitenkin tehokkaasti esiin.             

Havaitun virheen seuraamuksena voi olla virheen johdosta lausuttu käsitys, huomautus tai määräys virkasyytteen nostamisesta. Virkasyyte voi tulla seuraamuksena kyseeseen, kun virhe täyttää virkarikoksen, esimerkiksi rikoslain 40 luvun 9 §:ssä rangaistavaksi säädetyn virkavelvollisuuden rikkomisen, tunnusmerkistön.