Lainsäädäntö


Oikeuskansleria ja oikeuskanslerinvirastoa koskevat säännökset ja määräykset:

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, oikeuskansleria koskevat pykälät 69, 108-113, 115 ja 117 

Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 25.2.2000/193

Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta 21.12.1990/1224

Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta 1.3.2000/253

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerin päätös oikeuskanslerinviraston suoritteiden maksullisuudesta