Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinvirastossa valmistellaan oikeuskanslerin ratkaistaviksi kuuluvat asiat.

Organisaatio

Oikeuskanslerinvirastoa johtaa oikeuskansleri. Kansliapäällikkö johtaa viraston sisäistä toimintaa sekä huolehtii sen tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Oikeuskanslerinvirastossa on valtioneuvostoasiain osasto, oikeusvalvontaosasto ja hallintoyksikkö.

Valtioneuvostoasiain osastossa käsitellään valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat, valtioneuvoston valvontaan liittyvät kanteluasiat sekä asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaa koskevat asiat. Lisäksi osasto hoitaa kansainvälisiä ja EU-asioiden kansallista valmistelua koskevia asioita.

Oikeusvalvontaosastossa käsitellään oikeuskanslerille tehdyt kantelut sekä tuomioistuinten valvontaa ja muuta laillisuusvalvontaa koskevat asiat, jolleivät ne kuulu valtioneuvostoasiain osaston käsiteltäviin, tuomioistuinlaitoksen virkamiehiä koskevat virkasyyteasiat, rangaistustuomioiden tarkastamisen perusteella vireille tulleet asiat sekä ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat.

Hallintoyksikössä käsitellään viraston sisäistä hallintoa ja taloutta koskevat asiat sekä henkilöstökoulutusta koskevat asiat. Yksikkö vastaa oikeuskanslerin kertomuksen toimittamisesta sekä viestinnästä.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää osaston toimintaa sekä vastata sen toiminnan tuloksellisuudesta. Kansliapäällikkö toimii hallintoyksikön päällikkönä.

Henkilöstö

Oikeuskanslerinvirastossa työskentelee 34 henkilöä. Viraston henkilöstö jakautuu henkilöstöryhmittäin seuraavasti:

  • johto 3
  • muut esimiehet 2
  • esittelijät 20
  • muut asiantuntijat 3
  • virasto- ja toimistopalveluhenkilöstö 6