Linkkejä

 

Oikeuskanslerin ratkaisutietokanta Finlex-tietopankissa sisältää selosteita ratkaisuista ja muista asiakirjoista vuodesta 1988 lähtien.

Eduskunnan oikeusasiamies on oikeuskanslerin ohella ylin laillisuusvalvoja Suomessa. Oikeuskansleri siirtää niin sanotun tehtäväjakolain perusteella oikeusasiamiehen tutkittavaksi kantelut, jotka koskevat puolustusvoimia tai vankiloita ja muita suljettuja laitoksia, sekä tällaisissa laitoksissa olevien henkilöiden tekemät kantelut.

 

Aluehallintovirastot (AVI)  hoitavat lainsäädännön toimeenpanoa, ohjausta ja valvontaa.

Konkurssiasiamies on konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittava itsenäinen erityisviranomainen.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista.

Oikeuslaitoksen virastojen palvelusivuilta löytyy tietoa oikeusavusta, syyttäjistä, tuomioistuimista ja ulosotosta.

Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa.

Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalvelu, jossa on tietoa palveluista, asiointipalvelut, lomakkeet sekä palvelukartta julkishallinnon toimipisteistä.  Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fitä.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen ja toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät.

Valtakunnansyyttäjä johtaa ylimpänä syyttäjänä syyttäjälaitosta. Syyttäjien valvonta kuuluu ensisijaisesti hänen johtamalleen valtakunnansyyttäjänvirastolle. Valtakunnansyyttäjä voi muun muassa määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt.

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtäviä ovat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta. 

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Hoitoonsa tyytymätön potilas voi kannella joko Valviralle tai aluehallintovirastolle.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

 

Yhteyksiä ulkomaille

 

Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluita Euroopan yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnassa. Sivuilta löytyy myös linkkiluettelo Euroopan eri maiden ylimpien laillisuusvalvojien verkkosivuille.

Ruotsin oikeuskansleri

Viron oikeuskansleri

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Strasbourgissa toimiva ylikansallinen tuomioistuin, joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista.

Euroopan unionin perusoikeusviraston tavoitteena on tarjota yhteisön toimielimille, viranomaisille ja jäsenvaltioille perusoikeuksia koskevaa tietoa, neuvontaa ja asiantuntija-apua.