Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Diaarinumero: OKV/7/20/2017
Antopäivä: 28.2.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä. Lakiluonnoksen mukaan sosiaalihuollon asiakastiedot tallennettaisiin valtakunnallisesti yhteen rekisteriin samalla tavalla kuin terveydenhuollossa tehdään.

Apulaisoikeuskansleri piti kannatettavana esityksen tavoitetta, että asiakkaan saama palvelu paranisi, kun hoito ja hoiva perustuisivat ajantasaiseen ja kattavaan tietoon. Tietojen saatavuus yli organisaatiorajojen olisi keskeistä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen (sote-uudistus) kannalta. Apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin tärkeänä, että yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan kiinnitetään valmistelussa erityistä huomiota. Esityksen perusteella luotaisiin erittäin laaja tietojärjestelmä, joka sisältäisi kaikki asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät arkaluontoiset tiedot.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että asiakkaalta pyydettävästä tietojen käsittelyn ns. perussuostumuksesta luovuttaisiin ja että ammattihenkilöillä olisi käyttöoikeus tarvitsemiinsa välttämättömiin tietoihin. Asiakas voisi valvoa tietojensa käyttöä lokijärjestelmän avulla. Palveluntarjoajan olisi kerrottava asiakkaalle tämän tietojen käsittelystä valtakunnallisessa rekisterissä ja tämän oikeudesta kieltää tietojensa luovutus. Apulaisoikeuskanslerin mukaan muutos edellyttäisi asiakkaiden informoinnin huolellista valmistelua, ammattihenkilöiden koulutusta sekä yleistä tiedotusta.

Ehdotuksen mukaan asiakas voisi kieltää itseään koskevien asiakastietojen luovuttamisen rekisterinpitäjältä toiselle mutta ei rekisterinpitäjän sisällä. Rekisterinpitäjä olisi esimerkiksi maakunta, jonka järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa asiakas ei siis voisi kieltää tietojensa luovuttamista. Lakiesityksessä tätä perustellaan perustuslakivaliokunnan vuonna 2010 antamalla lausunnolla, jonka mukaan potilastietoja voidaan luovuttaa sairaanhoitopiirin sisällä ilman potilaan erikseen antamaa suostumusta. Apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, ettei näitä kahta tilannetta voi täysin verrata keskenään.

Lakiehdotuksessa myös esitetään, että edunvalvojalla olisi oikeus kieltää päämiehensä tietojen luovuttaminen tietyissä tilanteissa mutta alaikäisen lapsen huoltajalla vastaavaa oikeutta ei olisi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että viimeksi mainittua säännöstä ei ole lakiesityksessä perusteltu lainkaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä olisi syytä harkita ainakin ns. perussuostumuksesta luopumisen ja asiakastietojen luovuttamista koskevien säännösten vuoksi.

OKV_7_20_2017.pdf

« Takaisin