Lausunnot

Oikeuskanslerin lausunto uutta Bryssel II a -asetusta täydentävää kansallista sääntelyä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lausunto arviomuistiosta julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi ilmastolaiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista

Lausunto hallituksen esityksestä työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Osatyökykyisten työllistämistä edistävä osakeyhtiö

Laajamittaiseen maahanmuuttoon varautumisen kehittäminen

Lausunto saamelaiskäräjälain muuttamisesta