Lausunnot

Elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskeva arviomuistio

Diaarinumero: OKV/9/20/2020
Antopäivä: 7.2.2020
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle omasta aloitteesta lausuntonsa elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta (VN/13339/2019-VNK-1)

Oikeuskansleri piti perusteltuna muistiossa esitettyä näkemystä, että Rikosseuraamuslaitoksen väkivaltariskiarvion lisääminen lainsäädäntöön vapauttamisharkinnassa huomioon otettavaksi seikaksi poistaisi arvion epäselvän aseman vapautusharkinnassa. Arviosta poikkeamiselle tulisi lisäksi pohtia asetettavaksi laissa määritellyt poikkeamisen perusteet (erityiset syyt, huomioon otettavat muut näkökohdat jotka yksilön oikeudet ja yleinen etu huomioon ottaen perustelevat vapauttamista tmv.). Muistiossa todetun mukaan väkivaltariskin arviointimenetelmät ovat viime vuosikymmeninä huomattavasti kehittyneet.

Oikeuskansleri viittasi Suomen perustuslakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja totesi, että henkilön oikeuteen elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen tulisi kiinnittää vakavaa huomiota myös yhteiskunnan näkökulmasta.

Tehtävänannon mukaisesti arviomuistio koskee vain elinkautisvankien vapauttamista. Perus- ja ihmisoikeuksista johtuva suojeluvelvoite koskee yleisesti yhteiskunnan ja sen jäsenten suojelua korkean väkivaltarikoksen uusimisriskin omaavien henkilöiden muodostamaa uhkaa vastaan, joten väkivaltariskiarviointia sekä asianmukaisia toimenpiteitä riittävän objektiviisiesti ja luotettavasti tunnistettua väkivaltarikoksen uusimisriskiä vastaan on tarpeen arvioida laajemminkin.

Oikeuskansleri kiinnitti samalla huomiota sosiaali- ja terveysministeriössä pitkään valmisteilla olleeseen itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöhankkeeseen. Sen yhteydessä oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön on perusteltua arvioida syyntakeettomia rikoksentekijöitä koskevat kysymykset. Samoin oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön olisi yhteistyönä ratkaistava hoidon ja muiden tukitoimenpiteiden jatkuvuuteen liittyvät ongelmat, jotka on tunnistettu arviomuistiossa.

OKV_9_20_2020.pdf

« Takaisin

Asiakastietolakiesitystä koskeva lausunto

Diaarinumero: OKV/79/20/2019
Antopäivä: 14.1.2020
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hän totesi muun muassa, että asiakastietolaki tulee koskettamaan hyvin erilaisia toimijoita, mutta ihmisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi sen soveltamisen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaista. Laki tulisi koskettamaan myös laajaa joukkoa ihmisiä, joiden tulisi sen perusteella saada tieto oikeuksistaan. Mainitun vuoksi lain tulisi olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä erilaisille toimijoille.   

Oikeuskansleri totesi, että esitysluonnoksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti perustuslaissa säädettyyn yksityisyyden suojaan samoin kuin säätämisjärjestystä ja sitä, kuinka esitys täyttää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset, oli esityksessä käsitelty varsin kattavasti. Hän katsoi kuitenkin, että esitystä oli syytä täydentää vielä siltä osin, mikä lain noudattamista valvovan viranomaisen apunaan käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtävien suhde oli perustuslain säännökseen, jossa säännellään hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että lakiesitystä oli sen selkeyden ja ihmisten yksityisyyden suojan turvaamiseksi sekä oikeusturvan vuoksi syytä täydentää ja täsmentää eräiden muidenkin säännösten osalta, jotka koskivat oikeutta salassapidettäviin tietoihin, vaitiolovelvollisuutta, alaikäisen asiakkaan tietojensa luovuttamista koskevaa kieltoa ja tietojärjestelmän vaatimuksenmukaisuustodistuksen antamista ja peruuttamista.

OKV_79_20_2019.pdf

« Takaisin