Lausunnot

Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki"

Hallintolainkäyttölain todistelusäännökset

Lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Lausunto yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Jatkokäsittelyluvan laajentaminen ja suullisten perustelujen käyttöönottaminen

Metsähallituksen toiminta kumotun lain nojalla

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta