Lausunnot

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta

Diaarinumero: OKV/22/20/2006
Antopäivä: 21.9.2006
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri Paavo Nikulan lausunto liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltuun sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotukseen liittyvistä perusoikeudellisista kysymyksistä 21.9.2006,
dnro OKV/22/20/2006. Muutosehdotus koski työnantajien ja muiden yhteisötilaajien oikeutta käsitellä viestintäverkkojensa ja -palvelujensa käyttäjien tunnistamistietoja.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) muuttamiseksi. Luonnos sisältää mm. ehdotuksen yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyoikeudesta sellaisten yrityssalaisuuksien paljastamisen havaitsemiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi, joilla voidaan loukata yksityisen huomattavan arvokasta liike- ja ammattisalaisuutta.
Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyynnössä 21.8.2006 on pyydetty oikeuskansleria arvioimaan sisältyykö lausuntopyynnön liitteenä olevaan hallituksen esitysluonnokseen sellaisia perustuslaillisia ongelmia, jotka estäisivät esityksen antamisen eduskunnan ja sen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.


okv_22_20_2006.pdf

« Takaisin