Lausunnot

Esitysluonnos varhaiskasvatuslaiksi

Diaarinumero: OKV/9/20/2018
Antopäivä: 15.3.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi.

Oikeuskansleri totesi, että vaikka varhaiskasvatus on nykyisin ymmärretty osaksi lapsen opinpolkua, se on perustuslain näkökulmasta edelleen myös perustuslain 19 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluita ja siten lapsen hyvinvoinnin ja kasvun edellytysten tukemisen velvoitteen piirissä. Näin varhaiskasvatukseen kohdistuu perustuslain 19 §:n mukainen palveluiden riittävyysvaatimus. Osin tästä ja osin varhaiskasvatuksen tehtävän suuresta merkityksestä yksilöille johtuen varhaiskasvatukseen kohdistuu myös vaatimus yhdenvertaisuuden ja palveluiden tosiasiallisen saavutettavuuden edistämisestä.

Lakiesityksen mukaan kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta niin sanottuna lähipalveluna. Oikeuskansleri katsoi, että lakiesityksessä voisi olla perusteltua selvemmin korostaa lapsen edun ensisijaisuutta haettaessa sisältöä varhaiskasvatuksen järjestämiselle. Varsinkin lähipalvelun luonnetta olisi tarpeen selkeyttää säännösten tasolla. Lisäksi olisi varmistauduttava siitä, että palveluiden järjestäjät myös tosiasiallisesti pystyvät järjestämään lain sisällön mukaisia varhaiskasvatuksen palveluita.

Esitykseen sisältyy varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muuttaminen niin, että korkeasti koulutettua henkilöstöä olisi päiväkodeissa nykyistä enemmän. Oikeuskansleri katsoi, että lakiesityksen sijaisuuksia koskeva pykälä ei tue tätä tavoitetta. Kyseisen lainkohdan mukaan kaikkiin tehtäviin voitaisiin pätevien henkilöiden puutteessa ottaa enintään vuodeksi henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella arvioidaan olevan riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Esityksessä lausutun perusteella vaikuttaa siltä, että pätevien hakijoiden puutteessa voitaisiin vuoden jaksoissa palkata määräämättömäksi ajaksi henkilöitä, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia. Oikeuskanslerin mukaan kyseinen säännös on sisällöllisesti liian väljä eikä se toteuta lain tavoitteita lapsen edun toteutumisesta tai varhaiskasvatuksen pedagogisen merkityksen lisäämisestä.

Lakiesityksen säännös yksityisiltä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajilta edellytettävästä ilmoittautumismenettelystä rinnastuu oikeuskanslerin mukaan asiallisesti lupamenettelyyn. Säännöstä olisi selkeytettävä samoin kuin lakiesityksen keskenään ristiriitaisia säännöksiä varhaiskasvatusta koskevien kanteluiden tutkimisajasta.

Esityksen mukaisiin henkilökuntarakenteen muuttamiseen ja uudenlaisen tietovarannon luomiseen liittyy varhaiskasvatuksen järjestäjille merkittäviä kustannuslisiä. Oikeuskansleri katsoi, että esityksen taloudellisia vaikutuksia olisi tältä osin selvitettävä tarkemmin sekä tarkasteltava kuntien tosiasiallisia edellytyksiä täyttää laissa niille asetettavat vaatimukset. Samoin olisi suoritettava tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu tietosuojavaikutusten arviointi.

OKV_9_20_2018.pdf

Esitysluonnos Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta

Diaarinumero: OKV/4/20/2018
Antopäivä: 23.2.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta, jolla Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat toiminnot tulisivat uuden Väyläviraston tehtäväksi. Lisäksi toisessa esitysluonnoksessa ehdotetaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamista osakeyhtiöksi.

Esitys koskee pääasiassa virasto-organisaatiota ja tehtävien organisointia. Oikeuskansleri totesi esityksen kuitenkin olevan viraston tehtävien osalta (mukaan lukien viraston pääjohtajan alaisuudessa toimiva Kyberturvallisuuskeskus) merkityksellinen perustuslaissa suojatun viestinnän luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suojan sekä niihin liittyvän tietoturvallisuuden kannalta. Tämä tulisi ottaa huomioon hallituksen esityksen perustuslakia ja säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa.

Esityksellä on yhteys Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen ja sitä täydentävään tietosuojalakiin. Sen vuoksi ja tietosuojan tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi lakiluonnoksen viimeistelyssä olisi oikeuskanslerin mukaan perusteltua tarkastella myös tietosuoja-asetuksen toimeenpanosta johtuvia vaatimuksia yhteistyössä oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun kanssa.

Oikeuskansleri esitti myös, että yksityisille palveluntuottajille siirrettävissä olevia palvelutehtäviä koskevaa säännöstä tarkennettaisiin. Tehtävien siirtämistä olisi tarpeen perustella vahvemmin tehtävien tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta, ja tehtävien luonnetta ja sisältöä tulisi selventää. Säätämisjärjestysperusteluita olisi tarpeen täydentää perustuslain 124 §:n eli julkisten hallintotehtävien antamista muulle kuin viranomaiselle koskevan pykälän oikean soveltamisen varmistamiseksi.

Oikeuskansleri kehotti myös täydentämään organisaatiouudistuksen vaikutusarviointeja ennen hallituksen esityksen antamista.

OKV_4_20_2018.pdf

Luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi

Diaarinumero: OKV/77/20/2017
Antopäivä: 16.2.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista. Hän tarkasteli esitystä hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle antamisen näkökulmasta sekä kotirauhan ja yksityisyyden suojaan liittyvien seikkojen näkökulmasta. Hän piti lain hallinnollisia säännöksiä puutteellisina.

Lakiluonnoksen mukaan eläinsuojelutehtävissä voitaisiin viranomaisen apuna käyttää asiantuntijaa tai avustajaa, jolla olisi tehtävän luonteeseen nähden riittävä pätevyys. Oikeuskansleri totesi, että perustuslain 124 §:n mukaan julkisen hallintotehtävän antamisen muulle kuin viranomaiselle edellytyksenä on, että se ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Asiantuntijoiden ja avustajien toimintaan liittyen tämän edellytyksen toteutumisesta olisi huolehdittava sääntelyn tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä asianomaisten henkiöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla. Tältä osin lakiesityksen perusteluja, myös säätämisjärjestyksen osalta, olisi syytä täydentää.

Lakiesityksen mukaan asiantuntija tai avustaja voisi mennä kotirauhan piiriin kuuluvaan tilaan vain yhdessä viranomaisen kanssa. Oikeuskanslerin mukaan lakiesityksessä tulisi arvioida tarkemmin esimerkiksi sitä, millaiset tilat voivat kuulua kotirauhan piiriin. Kotirauhan suojaa ja ulottuvuutta tulisi arvioida tarkemmin myös suhteessa ehdotettuun sääntelyyn, jonka mukaan opiskelijalla, joka suorittaa eläinsuojelun viranomaistoimintaan perehdyttävää harjoittelua, olisi oikeus olla läsnä valvontaa ja tarkastuksia tehtäessä.

Lisäksi lakiluonnoksen mukaan asiantuntijalla ja avustajalla olisi oikeus saada käyttöönsä salassapitosäännösten estämättä tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Oikeuskansleri piti näitä säännöksiä ongelmallisina perustuslaissa säädetyn yksityiselämän suojan kannalta. Sekä eläinsuojeluviranomaisen että asiantuntijan ja avustajan tiedonsaantioikeutta tulisi käsitellä säätämisjärjestysperusteluissa yksityisyyden suojan kannalta ja ottaa erityisesti huomioon perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö.

Myös ehdotetun teurastamoita koskevan kameravalvonnan osalta oikeuskansleri totesi, että asiaa tulisi käsitellä ja menettelyn hyväksyttävyyttä tulisi arvioida säätämisjärjestysperusteluissa työntekijöiden yksityisyyden suojan kannalta.

OKV_77_20_2017.pdf

Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa

Diaarinumero: OKV/5/20/2018
Antopäivä: 9.2.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, jolla säädettäisiin turvatoimista Maahanmuuttovirastossa. Hän piti perusteltuna valmisteltua sääntelyä, jolla pyritään edistämään muun ohella Maahanmuuttoviraston henkilöstön turvallisuutta.

Oikeuskansleri totesi, että ehdotetut säännökset merkitsevät puuttumista perusoikeuksiin. Esitysluonnoksessa on selostettu perustuslakivaliokunnan kannanottoja aiempiin vastaavantyyppisiin turvatoimisääntelyesityksiin, mutta siinä ei ole juurikaan perusteltu sitä, miksi perusoikeuksiin puuttumista voidaan pitää hyväksyttävänä sääntelyn kohteena nyt olevassa tilanteessa eli tarkoituksessa turvata Maahanmuuttoviraston toimintaa sekä säilyttää turvallisuus ja järjestys sen käytössä olevissa tiloissa.

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota myös turvatarkastajaksi hyväksymisen peruuttamista koskevan sääntelyn sijaintiin lakiluonnoksessa ja turvatoimialue-käsitteen tarpeettomaan käyttöön.

OKV_5_20_2018.pdf

Henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Diaarinumero: OKV/76/20/2017
Antopäivä: 25.1.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiesitysluonnoksesta, jolla uudistettaisiin henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskeva lainsäädäntö. Lainsäädännössä huomioitaisiin ja pantaisiin täytäntöön alaa koskevaa Euroopan unionin sääntelyä.

Oikeuskansleri piti esitettyä sääntelyä perusteltuna ja katsoi sen vastaavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin asettamia vaatimuksia. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettava laki olisi erityislaki suhteessa valmisteltavana olevaan ns. rikosasioiden tietosuojalakiin. Oikeuskansleri totesi, että ehdotusten viimeistelyssä ja myös käytännön ohjeistuksessa ja neuvonnassa olisi tarpeen huolehtia lainsäädäntökokonaisuuden ymmärrettävyydestä ja johdonmukaisuudesta. Sekä käytännön poliisitoiminnassa että kansalaisille olisi oltava selvää, mitä lakia kulloinkin sovelletaan. Ohjeistuksen ohella tulisi myös varmistaa edelleen hyvien tietosuojakäytäntöjen toteutuminen ja niiden valvonta poliisin sisäisessä laillisuusvalvonnassa.

Lakiesityksellä lisättäisiin poliisin oikeutta käsitellä henkilötietoja. Esimerkiksi poliisin oikeudet käsitellä yksittäiseen tehtävään liittymättömiä henkilötietoja laajentuisivat merkittävästi. Koska muutos rajoittaisi perustuslaissa turvattua yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, se tulisi oikeuskanslerin mukaan perustella myös säätämisjärjestysperusteluissa. Muutenkin olisi tarkistettava, että kaikista henkilötietojen käsittelyoikeuksien laajennuksista olisi säätämisjärjestysperusteluissa kokoava tarkastelu. Koska esitys sisältää yksityiselämän suojan kannalta merkityksellisiä asioita ja koska osa säätämisjärjestystä koskevista kysymyksistä on tulkinnanvaraisia, esityksestä tulisi oikeuskanslerin mukaan pyytää sen eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunnan lausunto.

Oikeuskansleri piti hyvänä sitä, että väkivallan tai muun rikoksen uhan alla olevien henkilöiden rekisteröinnille poliisin tietojärjestelmiin luotaisiin asianmukaiset oikeudelliset perusteet. Tältä osin olisi vielä kiinnitettävä erityistä huomiota uhria koskevien tietojen käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja suojaamiseen sekä oikeusturvakeinoihin, jotta rekisteröinti tällä perusteella ei muodostuisi yksilön asemaa lisää heikentäväksi.

Suojelupoliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan luvun soveltamisalan oikeuskansleri katsoi olevan epäselvä. Hän esitti, että soveltamisalaa täsmennettäisiin tarkoittamaan vain suojelupoliisin erityistehtävän mukaisten henkilötietojen käsittelyä tai että luvussa vaihtoehtoisesti säädettäisiin sovellettavasta lainsäädännöstä ja menettelyistä, kun suojelupoliisi käsittelee muita henkilötietoja.

OKV_76_20_2017.pdf

Genomilainsäädännön kehittäminen

Diaarinumero: OKV/78/20/2017
Antopäivä: 24.1.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon arviomuistiosta, jossa esitellään genomikeskustyöryhmän ehdotuksia genomilaiksi ja genomikeskuksen perustamiseksi.

Oikeuskansleri totesi, että genomilainsäädännössä on kyse perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta hyvin merkityksellisistä asioista. Hän nosti esiin muun muassa yksityiselämän suojaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon sen siihen kiinnittyvän tutkimuksen, kehittämistoiminnan ja liiketoiminnan tulevaisuuden. Jatkovalmistelussa olisi oikeuskanslerin mukaan olennaista arvioida perus- ja ihmisoikeusvaatimusten keskinäistä tasapainoa ja myös niiden suhdetta muihin perusoikeusjärjestelmän perusteella hyväksyttäviin tavoitteisiin ja intresseihin. Hän painotti myös vaikutusarvioinnin merkitystä sekä yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn arvioinnin tarvetta.

Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa tulisi arvioida, mitkä genomikeskuksen tehtävät ovat viranomaistehtäviä tai muuten julkisia hallintotehtäviä, ja eriyttää ne muista aiotuista tehtävistä ja palveluista myös organisatorisesti. Olisi myös huolehdittava, ettei ulkopuolinen rahoitus uhkaa luottamusta viranomaistoiminnan puolueettomuuteen. Lisäksi olisi tarpeen selventää genomikeskuksen rahoituksen ja hinnoittelun periaatteita ja kiinnittää huomiota siihen, että tasapuoliset pelisäännöt toteutuvat genomikeskuksen palveluiden hinnoittelussa ja yleensä genomitietoa hyödyntävän ekosysteemin toiminnassa.

Oikeuskansleri huomautti myös, että aihealueen lainsäädäntökokonaisuus on muodostumassa varsin monimutkaiseksi ja monitasoiseksi. Valmistelussa tulisikin huolehtia genomilainsäädännön ja siihen läheisesti linkittyvien lainsäädäntöjen muodostaman kokonaisuuden selkeydestä ja ymmärrettävyydestä.

OKV_78_20_2017.pdf

Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen

Diaarinumero: OKV/74/20/2017
Antopäivä: 17.1.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä koskevasta työryhmän mietinnöstä. Hän totesi, että esitysluonnoksessa ei ollut arvioitu omaisuudensuojan rajoitusta eikä Puolustusvoimille ehdotettuja uusia toimivaltuuksia suhteessa perustuslakivaliokunnan asiaa koskevaan lausuntokäytäntöön. Säätämisjärjestysperusteluita olisi tarpeen täydentää myös luottamuksellisen viestinnän suojan ja perustuslain 10 §:n mukaisten perusoikeuksien erityisten rajoitusedellytysten kannalta.

OKV_74_20_2017.pdf

Tutkijoiden, opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja au pairien maahantulon edellytykset

Diaarinumero: OKV/73/20/2017
Antopäivä: 16.1.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, joka koski EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kun kyseessä on opiskelu, tutkimus, työharjoittelu tai EU:n vapaaehtoisohjelmien puitteissa tehty vapaaehtoistyö. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan unionin direktiivi (2016/801/EU). Lisäksi ehdotetaan direktiivin täytäntöönpanoon liittymättä, että au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta säädettäisiin ulkomaalaislaissa.

Lakiesityksen mukaan Maahanmuuttovirastolla olisi nykyistä ulkomaalaislakia vastaavasti oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos hallinto-oikeus on kumonnut viraston päätöksen tai muuttanut sitä. Oikeuskansleri totesi, että perustuslakivaliokunta on suhtautunut pidättyvästi erityissäännöksiin viranomaisen yleisestä muutoksenhakuoikeudesta. Oikeuskanslerin mukaan uudessa laissa olisi tarpeen esittää perustuslakivaliokunnan käytännön mukaiset perustelut ja sisällyttää ne myös säätämisjärjestysperusteluihin. Säätämisjärjestysperusteluita tulisi tarkentaa muutenkin siten, että niistä saisi oikean kuvan esityksen liittymisestä perustuslakiin ja perusoikeuksien toteutumiseen. Oikeusturvaratkaisujen perustuslainmukaisuus uusien säännösten osalta olisi myös syytä todeta.

Au paireja koskevaa sääntelyä oikeuskansleri piti tervetulleena uudistuksena. Hän kuitenkin totesi, että lakiluonnoksessa oli käytetty osittain epäselvää ja monitulkintaista terminologiaa. Lainsäädännön selkeyteen ja käytännön sovellettavuuteen tulisi oikeuskanslerin mukaan kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi koska au pairit ovat haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joita kansainvälisesti koskee palkattoman työn ja jopa ihmiskaupan riski, tulisi heitä koskevan lainsäädännön perusteluissa vähintään tuoda korostuneemmin esiin viikkotyöajan 30 tunnin enimmäismäärä.

OKV_73_20_2017.pdf

Uusi ehdotus valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Diaarinumero: OKV/63/20/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, joka koski asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että luonnoksessa ei ollut käsitelty perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jonka se oli antanut aiemmasta samaa asiaa koskeneesta hallituksen esityksestä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan uudessa esityksessä olisi kuitenkin perusteltua arvioida, miten se vastaa valiokunnan kannanottoja. Hänen mukaansa oli osin epäselvää, vastaako esitys valiokunnan esittämiä perustuslainmukaisuuden vaatimuksia.

OKV_63_20_2017.pdf

Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskeva säätely

Diaarinumero: OKV/67/20/2017
Antopäivä: 12.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon muistioluonnoksesta, joka koski rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämistä. Lausuntopyynnöllä pyrittiin kartoittamaan alustavasti hallinnollisia sanktioita koskevan yleissääntelyn ja sääntelyperiaatteiden laatimisen tarvetta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan yleiselle sääntelylle voisi olla tarvetta, koska se voisi selkeyttää ja yhtenäistää menettelyjä seuraamusten määräämisessä. Myös asianosaisten kannalta voisi olla selkeämpää, jos menettelysäännökset olisivat yhteiset ja niistä säädettäisiin yhdessä säädöksessä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan yleissääntely voisi koskea lähinnä yleistä menettelyä seuraamusten määräämisessä ja siinä huomioon otettavia seikkoja. Hän katsoi, että mahdollista lakia säädettäessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota seuraamusten kohteena olevien oikeuksiin ja oikeusturvaan. Kaksoisrangaistavuuden kieltoa tulisi tarkastella paitsi sisällölliseltä (rikosoikeudellisen ja hallinnollisen sanktion välinen suhde) myös menettelylliseltä (rikosoikeudellisen ja hallinnollisen prosessin välinen ajoituksellinen suhde) kannalta. Lisäksi seuraamusten oikeasuhtaisuutta ja kohtuullistamista arvioitaessa voisi olla tarpeen ottaa huomioon käytetyt välillisen hallintopakon keinot, kuten uhkasakot.

Apulaisoikeuskansleri piti kannatettavana myös lainvalmistelun tueksi tarkoitettujen sääntelyperiaatteiden kirjaamista. Hänen mukaansa seuraamusten sääntely erityislainsäädännössä on jatkossakin tarpeellista seuraamusten moninaisuuden vuoksi, mutta yhteiset sääntelyperiaatteet tekisivät sääntelystä yhtenäisempää. Lisäksi periaatteet voisivat ohjata säädösten valmistelijoita tarkastelemaan ja arvioimaan perusteellisesti seuraamusten säätämisen kannalta olennaisia seikkoja.

OKV_67_20_2017.pdf
« Edellinen 1 / 6