Usein kysytyt kysymykset

Kenestä voi kannella oikeuskanslerille?
Kantelun voi tehdä viranomaisista, virkamiehistä ja muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.

Viranomaisia ovat esimerkiksi:

  • valtion virastot ja laitokset
  • kuntien toimielimet, kuten kunnanhallitukset ja lautakunnat

 Virkamiehiä ovat esimerkiksi:

  • tuomarit
  • poliisit
  • ulosottomiehet
  • kunnanjohtajat
  • rakennustarkastajat
  • peruskoulun opettajat
  • terveyskeskuslääkärit

Muita julkista tehtävää hoitavia ovat esimerkiksi työttömyyskassat ja vakuutuslaitokset silloin, kun ne hoitavat lakisääteisiä korvauksia, tukia ja eläkkeitä, tai yksityiset yritykset, joilta kunnat ostavat terveyspalveluja.

Eduskunnan tai kansanedustajien toiminnan valvonta ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan.

Voiko kantelun tehdä itse vai tarvitaanko siihen lakimiehen apua?
Kantelun voi kirjoittaa itse vapaamuotoisesti. Lakimiehen apua ei tarvitse käyttää. Kantelun tekemisestä löytyy lisätietoa verkkosivuilta kohdasta Kantelu.

Voiko kantelun kirjoittaa käsin?
Kantelun voi kirjoittaa käsin. Se täytyy kuitenkin kirjoittaa niin selkeästi, että se pystytään lukemaan.

Maksaako kantelun tutkinta?
Kantelun tutkinta on kantelijalle maksutonta.

Kuinka vanhasta asiasta voi kannella?
Oikeuskansleri ei tutki yli kaksi vuotta vanhaa asiaa ilman erityistä syytä.

Onko kantelu julkinen?
Kantelua käsiteltäessä noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Pääsääntöisesti kantelut ovat julkista tietoa viimeistään siinä vaiheessa, kun kanteluasia on ratkaistu. Lain mukaan salassa pidettäviä ovat aina esimerkiksi kantelijan terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot. Kantelijan nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tätä kuullaan kantelun johdosta.

Kantelijan nimi voidaan pitää salassa, jos tiedon antaminen siitä vaarantaisi laillisuusvalvonnan toteuttamismahdollisuuksia. Kantelijan nimi voidaan pitää tapauskohtaisen harkinnan perusteella salassa myös kantelun kohteelta, jos erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii.

Ennen asian ratkaisua kanteluasiakirjojen julkisuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Verkkosivuilla päätökset julkaistaan anonymisoituina.

Kuinka kauan kantelun käsittely kestää?
Kantelun käsittelyn kesto riippuu asian luonteesta. Kanteluasioiden käsittelyaikatavoite on enintään yksi vuosi. Jos kantelun kohteena oleva asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan, asia ratkaistaan mahdollisimman pian. 

Mitä asiakirjoja kanteluun tulisi liittää?
Kanteluun perehtymistä nopeuttaa, jos sen mukana toimitetaan tärkeimmät asiaan liittyvät asiakirjat. Toisen puolesta kanneltaessa on hyvä liittää mukaan valtakirja.

Miten kantelun käsittelyn vaiheesta saa tietoa?
Kantelun käsittelyvaihetta voi tiedustella oikeuskanslerinviraston kirjaamosta, puh 0295 162902, tai kantelua käsittelevältä esittelijältä.

Voiko kantelun peruuttaa?
Kantelu on mahdollista peruuttaa kirjallisesti.

Millä kielillä voi kannella?
Oikeuskanslerinvirasto palvelee asiakkaitaan suomeksi ja ruotsiksi. Kantelun voi kirjoittaa myös saameksi.

Kummalle tehdä kantelu, oikeuskanslerille vai oikeusasiamiehelle?
Kantelun voi tehdä oman valinnan mukaan joko oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle, sillä heidän tehtävänsä ja toimivaltansa ovat pääosin samat.

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on säädetty laissa. Tästä syystä oikeuskansleri ei yleensä käsittele kanteluja, jotka koskevat puolustusvoimia. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele kanteluja, jotka koskevat vapaudenriistoa tai laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan. Oikeuskanslerin siirtää tällaisissa tapauksissa kantelun oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

Voiko kantelun tehdä sekä oikeuskanslerille että oikeusasiamiehelle samanaikaisesti?
Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki yhtä aikaa samaa asiaa. Laillisuusvalvojista kantelun tutkii pääsääntöisesti se, jolle kantelu on tullut ensin.

Voiko oikeuskanslerille kannella asiasta, johon on vielä mahdollisuus hakea muutosta muulta viranomaiselta?
Oikeuskansleri ei yleensä tutki kantelua asiasta, joka on parhaillaan tuomioistuimen tai muun viranomaisen käsiteltävänä. Oikeuskansleri ei yleensä tutki myöskään asiaa, jossa on muutoksenhaku kesken tai johon voi vielä hakea muutosta.

Voiko oikeuskansleri kumota viranomaisen päätöksen tai tuomioistuimen ratkaisun?
Ei voi.

Voiko oikeuskansleri muuttaa viranomaisen päätökstä?
Ei voi.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaissut kantelun. Voinko kirjoittaa samasta asiasta vielä oikeuskanslerille?
Oikeuskansleri ei käsittele uudelleen apulaisoikeuskanslerin ratkaisemaa asiaa. Käytännössä apulaisoikeuskansleri ratkaisee suurimman osan kanteluasioista. Hän ratkaisee itsenäisesti hänelle kuuluvat asiat.

Voiko samasta asiasta kannella oikeuskanslerille, jos on tyytymätön oikeusasiamieheltä saamaansa ratkaisuun?
Laillisuusvalvojat eivät valvo toistensa toimintaa. Jos oikeusasiamies on tutkinut kantelun, samaa asiaa koskevaa kantelua ei oteta enää uudelleen tutkittavaksi oikeuskanslerin toimesta ilman erityistä syytä.

Pitääkö olla Suomen kansalainen voidakseen tehdä kantelun?
Kanteluoikeus ei riipu kansalaisuudesta.