Ohjeita kantelijalle

Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä kuka tahansa. Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun,  jos katsoo, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

Kantelu tehdään kirjallisesti. Kantelun voi kirjoittaa käsin, mutta se tulee kirjoittaa niin selkeästi, että se pystytään lukemaan. Kantelun voi tehdä erillisellä verkkokantelulomakkeella, lähettää sähköpostitse tai postitse taikka jättää oikeuskanslerinvirastoon kirjaamoon. Asiakirjoja voi jättää viraston aukioloaikana (maanantaista - perjantaihin kello 8.00 -16.15). Asiakkaita pyydetään saapumaan viimeistään 15 minuuttia ennen aukioloajan päättymistä. Kirjaamon yhteystiedot

Kantelun tekemisessä voi käyttää apuna kantelulomaketta. Kantelun käsittely on maksutonta.

Kantelukirjoituksessa tulee kertoa,  ketä ja mitä kantelu koskee. Kantelussa on oltava kantelijan nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedot tarvitaan kanteluvastauksen ja mahdollisten muiden asiakirjojen lähettämistä varten.  Kanteluun on hyvä liittää asiaa koskevat päätökset ja muut asiakirjat. Ne palautetaan kantelijalle ratkaisun yhteydessä.  Paperimuotoisena oikeuskanslerinvirastoon toimitettu kantelu on allekirjoitettava. 

Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä (31.5.2011 saakka aika oli viisi vuotta). Kantelijalle ilmoitetaan viivytyksettä, mikäli asiassa ei tästä syystä ryhdytä toimenpiteisiin. Lisäksi kantelijalle ilmoitetaan, jos asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Kantelijalle ilmoitetaan myös, jos asiaa ei käsitellä oikeuskanslerinvirastossa siksi, että asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai siinä voidaan hakea muutosta.

Oikeuskansleri voi siirtää kantelun käsittelyn toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun johdosta. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Kanteluasiassa  annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.