Ajankohtaista

Asumisolot eivät saa vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä. Lastensuojelulain mukaan kunnan on korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto, jos lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta. Kyseessä on kuntaa sitova velvoite, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antamassaan päätöksessä.

Puumalainen kiinnittää Haukiputaan kunnan huomiota siihen, että ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on pyytänyt oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä yhteisesti selvittämään, onko tarvetta selkeyttää tai keskittää valtioon kohdistettavien vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä. Asia on noussut esille sekä apulaisoikeuskanslerin tekemillä tutustumis- ja tarkastuskäynneillä että oikeuskanslerille tehdyn kantelun myötä.Ministeriöiden tulee antaa selvityksensä asiasta vuoden loppuun mennessä.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kantelija arvosteli viranomaisia, koska hänen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on pyytänyt ympäristöministeriötä arvioimaan, onko maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista vastaavia viranomaisia tarvetta ohjeistaa hakemusten vireilletulo- ja kirjaamiskäytännöissä sekä hakemusten täydentämismenettelyissä. Apulaisoikeuskanslerin tekemillä tarkastuskäynneillä on käynyt ilmi, että useat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupahakemukset ovat lupaviranomaisille saapuessaan puutteellisia ja niitä on tarve täydentää usein. Rakennuslupa-asioihin tulee soveltaa ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää sekä sisäasiainministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä Hätäkeskuslaitoksen toimintakyvystä. Ministeriöiden tulee antaa oma arvionsa Hätäkeskuslaitoksen kyvystä huolehtia sille laissa säädetystä tehtävästä vastaanottaa ja asianmukaisesti käsitellä sekä hälyttää tehtävän edellyttämä apu erityisesti terveystoimen hätäilmoitusten osalta. Lisäksi selvityksessä on otettava kantaa sosiaali- ja terveysministeriön asemaan Hätäkeskuslaitoksen johtamisessa.

Ministeriöiden ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle viime vuotta koskevan toimintakertomuksensa. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat.

Oikeuskanslerin työ valtioneuvoston valvonnassa painottuu ministeriöissä valmisteltavien ja valmistelun jälkeen valtioneuvoston yleisistunnon tai tasavallan presidentin päätettäväksi saatettavien asioiden ennakolliseen tarkastamiseen ja valvontaan. Tarkoituksena on ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jonkan mukaan Espoon käräjäoikeus ei ollut toimivaltainen käsittelemään käräjätuomarin ratkaisemaa velkomusasiaa. Euroopan unionin tuomioistuinten toimivallasta annetun asetuksen mukaan oikeudenkäymiskaaressa olevaa kansallista toimivaltasäännöstä ei sovelleta tilanteessa, jossa suomalaisen kotipaikka on muussa unionin jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Asetuksen mukaan kanne tulee ...

Lue lisää »