Ajankohtaista

Syyttäjänviranomaisten menettelyn laillisuus Nostokonepalvelu Oy:n asiassa on saatettu sekä eduskunnan oikeusasiamiehen että valtioneuvoston oikeuskanslerin tutkittavaksi. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kesken on päädytty siihen, että oikeuskanslerille tehdyt kantelut siirretään eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittaviksi.

Lisätietoja:
Oikeuskansleri Paavo Nikula, puh. 09 160 3930

Lue lisää »

Natura 2000-ohjelma voidaan apulaisoikeuskanslerin mukaan saattaa loppuun maataloustuottajien eri liittojen tekemästä kantelusta huolimatta. Ympäristöministeriön huomiota on kiinnitetty eräisiin ohjelman valmistelussa havaittuihin seikkoihin.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 6.5.1998 dnro 474/1/97

Maataloustuottajain Etelä-Hämeen liitto ja 15 muuta maataloustuottajain liittoa on kannellut Natura 2000 -verkoston valmistelusta oikeuskanslerille. Liitot ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri on antanut huomautuksen hovioikeuden jäsenille tuomiosta, joka sisälsi oikeudenkäynnissä todistajana olleen nimen ja terveydentilaan liittyviä tietoja.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 9.4.1998, dnro 252/1/96

Huomautukseen johti Helsingin hovioikeuden antama tuomio, jolla raastuvanoikeuden tuomiota lievennettiin asian salassapitoa koskevalta osalta. Oikeudenkäyntiaineisto oli raastuvanoikeudessa määrätty tuomittua rangaistusta ja lainkohtia ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri esittää muutosta käytäntöön, jonka mukaan tuomio-istuimet ilmoittavat avioeropäätöksistä vain eroa hakeneelle osapuolelle.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 7.4.1998, dnro 834/1/1996

Apulaisoikeuskansleri on esittänyt oikeusministeriölle, että avioerotapauksissa osapuolien tiedonsaanti tuomioistuimen päätöksestä turvattaisiin. Käytäntönä on ollut, että puolisoiden hakiessa avioeroa yhteisellä hakemuksella päätös toimitetaan postiennakolla vain yhteisen hakemuksen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut Hämeen ympäristökeskusta metsä-alueen suojeluasiaan liittyvistä virheellisyyksistä. Ratkaisun mukaan ympäristökeskus oli suojeluasiaa käsitellessään laiminlyönyt maanomistajan oikeuden saada tietoja ja tulla kuulluksi. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisuun liittyy myös valtioneuvoston periaatepäätösten valmistelua koskeva kirje valtioneuvoston kanslialle.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 27.2.1998, dnrot 182/1/97 ja 3/20/97 ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 28.1.1998, dnro 284/1/97

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen ei pidä hyväksyttävänä sitä, että Kansaneläkelaitos ei enää osta kuntoutuspalveluja yli 65-vuotiailta psykoterapeuteilta. Kansaneläkelaitos on perustellut nykyistä käytäntöään sillä, että eräät asiakkaat ovat ilmaisseet toiveensa käsitellä ongelmiaan mieluiten nuorten terapeuttien kanssa.

Ikärajoitus tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi kirjoituksessa ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jorma S. Aalto on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle huhtikuun alussa. Ennen eläkkeelle jäämistään oikeuskansleri on vuosilomalla, jonka aikana hänen sijaisenaan toimii 1.2. - 31.3.1998 apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen. Vastaavasti apulaisoikeuskanslerin tehtäviä hoitaa tuolloin kansliapäällikkö Klaus Helminen.

Oikeuskanslerin kirje oikeusministeriölle

Herra Oikeusministeri

Täten irtisanoudun 1.4.1998 alkaen valtioneuvoston oikeuskanslerin ...

Lue lisää »

Erään kanteluasian yhteydessä olen arvioinut Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen (1069/1989) säännöksiä. Asiassa on hankittu sisäasiainministeriön, puolustusministeriön, oikeusministeriön, ulkoasiainministeriön ja pääesikunnan lausunnot. Tällöin olen kiinnittänyt huomiota muun ohella seuraaviin seikkoihin:

Suoja-alueet

Asetuksen 4 §:n mukaan valtioneuvosto voi alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseksi määrätä valtakunnan ...

Lue lisää »

2 / 2 Seuraava »