Ajankohtaista

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan kiistellyn yhteisöverolain taloudellisten vaikutusten arvioimiseen ei lain perusteluissa kiinnitetty valtioneuvoston lainvalmistelusta antamien ohjeiden mukaista huomiota. Joukko helsinkiläisiä kansanedustajia epäili lain valmistelun asianmukaisuutta sen vuoksi, että laskelmat lain todellisista taloudellisista vaikutuksista saatiin eduskuntaan vasta lain hyväksymisvaiheessa.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 17.12.1998, dnro 630/1/98 ...
Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula on arvostellut maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilää puuttumisesta sananvapauteen. Tähän johtanut kantelu koski kirjettä, jonka Hemilä oli lähettänyt Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan puheenjohtajalle. Kirjeessä Hemilä oli edellyttänyt, että valtuuskunta ryhtyisi toimiin Kuninkuusraveja julkisesti arvostellutta eläinlääkäriä vastaan.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 19.11.1998, dnro 442/1 ...
Lue lisää »

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIPÄÄTÖS 17.11.1998 Dnro 1113/1/98

KANTELUN TEKIJÄ Suomen Kuntaliitto

ASIA Ehdotetun perusopetusasetuksen 2 §:n 2 momentin sisältö

KANTELUKIRJOITUS

Suomen Kuntaliitto on 3.11.1998 päivätyssä kirjoituksessa esittänyt, että opetusministeriön esittelystä aiottiin 5.11.1998 saattaa valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi perusopetusasetus. Ehdotetun asetuksen 2 §:n 2 ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan työministeriö ei menetellyt virheellisesti teettäessään viestintätutkimuksen, joka sisälsi arvioita toimittajien työstä. Ministeriön tulee kuitenkin suhtautua tasapuolisesti eri tiedotusvälineisiin ja toimittajiin. Kantelun aiheena olleen viestintätutkimuksen tekijänä oli viestintätoimisto Grey Eminence. Konsulttina tutkimuksessa toimi Sdp:n entinen puoluesihteeri Ulpu Iivari.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 26.10.1998, dnro ...
Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula on ratkaissut joukon Natura-ohjelmaan liittyviä kanteluja. Maanomistajia kaiversi pääasiassa Natura-ehdotukseen liittynyt puutteellisena pidetty kuulemismenettely ja tapa, jolla ehdotukseen liittyneitä asiakirjoja annettiin tiedoksi. Oikeuskansleri on kiinnittänyt ympäristöviranomaisten huomiota huolellisuuteen suojelukohteiden esittelyssä sekä asiakirjajulkisuutta koskevien säännösten noudattamisessa.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan ratkaisut 5.10.1998, dnrot 144/1/98, 417 ...
Lue lisää »

Oikeuskanslerinvirasto on julkistanut viime vuoden toimintaa koskevan kertomuksensa. Kertomusvuonna viraston työssä korostuivat valtioneuvostoon liittyvät tehtävät. Myös viranomaisten toimintaa koskevien kantelujen käsittelyllä oli keskeinen osuus. Vuoden kuluessa saatettiin loppuun organisaatiomuutos, jonka myötä ylimmän syyttäjän tehtävät siirtyivät oikeuskanslerilta valtakunnansyyttäjälle.

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston toimintaa tarkastamalla etukäteen valtioneuvoston istuntoja koskevat esittelylistat, jotta mahdolliset listoissa ...

Lue lisää »

Ympäristöministeri Pekka Haavisto on pyytänyt oikeuskanslerilta arviota kansallisen oikeuden ja Euroopan yhteisön oikeuden suhteesta Natura-verkostoon. Haavisto on tiedustellut oikeuskanslerin kantaa siihen, että Suomesta Euroopan yhteisöjen komissiolle toimitettavaan ehdotukseen Natura-alueista lisättäisiin kotimaisen tuomioistuinkäsittelyn turvaava ehto.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan kirje 12.8.1998 ja siihen liittyvä esittelijäneuvos Olli Salorannan muistio, dnro 21 ...
Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri on myöntänyt Helsingin kihlakunnan syyttäjän-viraston johtavalle kihlakunnansyyttäjälle Jorma Uskille Matias Calonius -mitalin. Uski on toiminut eri syyttäjätehtävissä vuodesta 1963 ja johtavana syyttäjänä vuodesta 1979. Calonius-mitali voidaan luovuttaa henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kansalaisten oikeusturvaa tai muita oikeuskanslerin toiminnalle hallitusmuodossa asetettuja tavoitteita taikka erityisen ansiokkaasti toiminut syyttäjälaitoksen hyväksi ...

Lue lisää »

Venäjän federaation pääprokuraattori Juri Iljits Skuratov seurueineen vierailee Helsingissä 4.-5.6.1998 oikeuskansleri Jorma S.Aallon kutsumana. Vierailun isäntinä Helsingissä toimivat nykyinen oikeuskansleri Paavo Nikula ja valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki. Pääprokuraattori Skuratov seurueineen tutustuu oikeuskanslerinviraston ja Valtakunnansyyttäjänviraston lisäksi oikeusministeriöön ja korkeimpaan oikeuteen. Vieraiden kanssa käydään alustusten pohjalta keskusteluja mm. ihmisoikeusasioista ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula katsoo, ettei sosiaali- ja terveysministeri Terttu Huttu-Juntunen ole menetellyt asianmukaisesti ratkaistessaan kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuutta. Ratkaisunsa perustana ministeri on käyttänyt alan työntekijöiden jäsenmäärätietoja,joiden oikeellisuudesta ei ole ollut riittävää varmuutta. Asian ministerin ratkaistavaksi valmistellut ja esitellyt virkamies on saanut oikeuskanslerilta huomautuksen siitä, että hän ei ollut riittävän luotettavasti ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 2