Oikeuskanslerinvirasto sijaitsee Valtioneuvoston linnassa

Suomessa on kaksi rinnakkaista ylintä laillisuusvalvojaa: tasavallan presidentin nimittämä valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan valitsema eduskunnan oikeusasiamies. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä. Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä.