Apulaisoikeuskansleri: Keskusrikospoliisille ei moitteita lahjusepäilyjen tutkinnasta

7.6.2000

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen on antanut ratkaisunsa kolmeen kanteluun, jotka koskivat keskusrikospoliisin Pohjoisen tutkinta-alueen tekemää esitutkintaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen käynnistämän esitutkinnan kohteena oli pääasiassa Pohjois-Suomen vesioikeuden jäseniä ja Lapin ympäristökeskuksen virkamiehiä, joita epäiltiin lahjuksen ottamisesta Kemijoki Oy:ltä.

Apulaisoikeuskanslerin päätökset 5.6.2000, dnrot 287, 389 ja 760/1/99

Kantelun tehneistä yksi oli vesioikeusinsinööri ja Pohjois-Suomen vesioikeuden jäsen, kun taas muut toimivat virkamiehinä Lapin ympäristökeskuksessa. Heihin kohdistunut esitutkinta koski epäilyjä, joiden mukaan vesioikeudellisten asioiden käsittelyssä mukana olleet virkamiehet olisivat ottaneet lahjukseksi katsottavaa kestitystä vastaan Kemijoki Oy:ltä mm. silloin, kun kyseisen yhtiön Kelukosken voimalaitoksen rakentamista koskeva lupa-asia oli vireillä vesioikeudessa. Kantelijoiden mielestä keskusrikospoliisi oli laajentanut ja toisaalta rajoittanut esitutkinnan kohdetta tapahtumiin, joita ei ollut mainittu eduskunnan oikeusasiamiehen alunperin antamassa tutkintamääräyksessä.

Kantelujen mukaan esitutkintaa oli laajennettu takavarikoimalla Kemijoki Oy:n edustus- ja neuvottelukirjanpito viiden vuoden ajalta. Lisäksi laajennuksena pidettiin mm. Vuotoksen tekojärven vesioikeudellisen katselmustoimituksen sisällyttämistä esitutkintaan. Toisaalta kantelun tehnyt vesioikeusinsinööri ilmoitti olevansa tyytymätön myös siihen, että esitutkinnan ulkopuolelle rajattiin virkamiehiä, jotka eri aikoina olivat olleet läsnä mm. Kemijoki Oy:n järjestämissä erilaisissa kestitys- ym. tilaisuuksissa. Lisäksi hän epäili tutkinnanjohtajana toimineen rikosylitarkastajan toimineen kuulustelussa esitutkintalain vastaisesti esiintymällä "jossakin määrin hyökkäävästi".

Kanteluiden johdosta apulaisoikeuskansleri pyysi esitutkinnan tutkinnanjohtajana olleelta rikosylitarkastajalta sekä kuulustelijana toimineelta rikoskomisariolta selvitykset. Niiden perusteella kävi ilmi, että esitutkintaa toimittaneiden poliisimiesten ja kantelun tehneen vesioikeusinsinöörin näkemykset tutkinnanjohtajan käytöksestä olivat ristiriitaisia. Apulaisoikeuskansleri arvioi päätöksessään, ettei tutkinnanjohtajan saatujen tietojen valossa voida katsoa käyttäytyneen epäasianmukaisesti.

Tutkinnan laajentamisesta tai rajoittamisesta apulaisoikeuskansleri toteaa, että kyseessä oleva virkarikostutkinta käynnistyi eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä "tarpeellisessa laajuudessa" ja että poliisin oli noudatettava pyynnössä esitettyjä kannanottoja. Oikeusasiamies ei ollut puuttunut poliisin menettelyyn esitutkinnan laajuuden tai sen kohdentamisen osalta, vaikka esitutkintaa koskevia kanteluita oli ollut oikeusasiamiehen käsiteltävänä. Edellä olevan perusteella apulaisoikeuskansleri katsoo, ettei kantelukirjoituksissa saatettu todennäköiseksi, että keskusrikospoliisin edustajat olisivat menetelleet lainvastaisesti tai muutenkaan virheellisesti esitutkinnan kohdentamisen tai laajentamisen osalta.

Laajan esitutkinta-aineiston perusteella oikeusasiamies määräsi joulukuussa 1997 syytteen nostettavaksi tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta kolmea henkilöä vastaan. Näiden joukossa oli esitutkinnasta oikeuskanslerinvirastoon syksyllä 1999 kannellut vesioikeusinsinööri. Syytteen nojalla Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet varoitukseen. Myöhemmin korkein oikeus katsoi rikoksen vähäiseksi ja hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Muut kantelijat Lapin ympäristöpiiristä olivat esitutkinnan kohteena, mutta heitä koskien asianomainen kihlakunnansyyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset.


Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jukka Okko, puh. 09 1603 93934

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3955

« Back