Oikeuskanslerille saapui ennätysmäärä kanteluita vuonna 2017

22.2.2018

Vuosi 2017 oli oikeuskanslerinvirastossa kanteluiden määrän osalta ennätysvuosi. Virastoon saapui 2346 kantelua eli 359 kantelua enemmän kuin edellisenä vuonna. Kanteluita ratkaistiin hieman saapuneita enemmän eli 2381 kappaletta.

Selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista joka kymmenes johti seuraamuksiin. Valtaosa toimenpiteistä oli oikeuskanslerin lausumia käsityksiä tai ohjeita. Suurimmat yksittäiset viranomais- tai asiaryhmät, joihin kohdistui seuraamuksia, olivat poliisi, valtioneuvosto tai ministeriö, tuomioistuin, sosiaalihuolto ja kunnallisviranomainen.

Kantelujen suuresta määrästä huolimatta yhden vuoden enimmäiskäsittelyaikatavoite toteutui jälleen pääosin, eikä vuodenvaihteessa ollut vireillä yhtäkään yli vuoden vanhaa kantelua. Ratkaistujen kanteluasioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni edellisvuoteen verrattuna ja oli 8,7 viikkoa.

Kanteluasioiden käsittelyn lisäksi virastossa tarkastettiin muun muassa 4065 rangaistustuomiota ja 1425 valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltyä asiaa. Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvontaan liittyviä muita kuin kanteluasioita tuli vireille 631. Kirjallisia lausuntoja annettiin 66.

Lisätiedot:
tiedottaja Minna Kuisma, puh. 02951 62526, etunimi.sukunimi@okv.fi

Tilastot vuodelta 2017

« Back