Apulaisoikeuskansleri esittää työtuomioistuinlain muuttamista

11.5.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää oikeusministeriölle harkittavaksi työtuomioistuinlain muuttamista niin, että ainakin työtuomioistuimen presidentin ja mahdollisesti myös työtuomioistuinneuvoksen nimityksen määräaikaisuudesta luovuttaisiin. Jonkan mielestä puheenjohtajina toimivien tuomareiden määräaikaiset virkanimitykset voivat vaarantaa työtuomioistuimen riippumattomuutta.

Työtuomioistuimen tuomareista 1/3 on työnantajajärjestöjen ehdottamia, 1/3 on työntekijäjärjestöjen ehdottamia ja 1/3 on työmarkkinajärjestöistä riippumattomia tuomareita. Istuntojen puheenjohtajina toimivat presidentti tai työtuomioistuinneuvos kuuluvat viimeksi mainittuun kolmannekseen.

Työmarkkinajärjestöjen ehdottamien tuomareiden ja muiden jäsenten nimittämismenettelyssä apulaisoikeuskansleri ei näe riippumattomuuteen vaikuttavia ongelmia.

Kaikki työtuomioistuimen tuomarit nimitetään virkoihinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tuomareiden toimikaudella voi tulla ratkaistavaksi myös sellaisia työ- tai virkasuhderiitoja, joissa valtio on riidan toisena osapuolena. Tilanne, jossa istuntoa johtavan tuomarin viran jatkuminen olisi riidan toisen osapuolen päätäntävallassa, ei apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan olisi sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamien oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytysten kanssa.

Jonkka viittaa esityksessään työtuomioistuimen erityisluonteeseen sekä kansainvälisissä sopimuksissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa tuomioistuinten riippumattomuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Muun muassa nimittämistavan ja virassapysymisoikeuksien on katsottu vaikuttavan tuomarien riippumattomuuteen. Jonkka viittaa myös perusteisiin, joilla Norjassa ja Tanskassa on hiljattain luovuttu sikäläisten työtuomioistuinten puheenjohtajina toimivien tuomareiden nimitysten määräaikaisuudesta.

Oikeusministeriötä on pyydetty ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on esityksen johdosta mahdollisesti ryhtynyt.

Työtuomioistuin on erityistuomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta käsitellä ja ratkaista työ- ja virkaehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Sen ratkaisuihin ei ole tavanomaista valitusmahdollisuutta. Työtuomioistuimen juttumäärät ovat kasvaneet tasaisesti 2000-luvulla. Vuonna 2004 työtuomioistuimeen saapui 179 asiaa.

Lisätiedot:
Esittelijä Raimo Siltala, puh. 09 160 23964

Apulaisoikeuskanslerin esitys (10.5.2005, dnro 2/50/05) ja siihen liittyvä muistio ovat tilattavissa kirjaamosta

« Back