Meddelanden: 2020

Ministeriernas kapacitet att styra upphandlingen och lagringen av skyddsutrustning var inte tillräcklig under coronakrisen

4.12.2020

Justitiekansler Tuomas Pöysti har kommit till ett avgörande gällande social- och hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriets åtgärder och styrning i fråga om upphandling och lagring av skyddsutrustning under coronavirusepidemin. Justitiekanslern uppmanar ministerierna att fästa vikt vid samarbete mellan olika aktörer och en tydlig ansvarsfördelning.

Under våren tog justitiekanslersämbetet emot flera ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslerns avgörande gällande myndigheternas åtgärder på flygplatserna för att bekämpa coronaviruset

20.10.2020

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har meddelat sitt avgörande gällande myndigheternas förfaranden på flygplatserna i Finland när det gäller bekämpning av coronaviruset.

Justitiekanslersämbetet tog i våras emot flera klagomål med begäran om att undersöka om myndigheternas åtgärder på flygplatserna för att bekämpa coronaviruset varit tillräckliga och med begäran om att utreda ...

Läs mera »

Justitiekanslern i statsrådet Tuomas Pöysti: Statsrådet ska se till att riksdagen får möjlighet att ta del av EU-frågor

13.10.2020

Justitiekanslern har avgjort tre fall där statsrådet inte utan dröjsmål har tillställt riksdagen U-skrivelser om Europeiska kommissionens förslag till rättsakter. I samband med att statsrådet fattar beslut vid sina allmänna sammanträden övervakar justitiekanslern att statsrådets U-skrivelser enligt grundlagen uppfyller de innehållsmässiga krav som gäller riksdagens möjligheter att delta och rätt ...

Läs mera »

Avgörande av justitiekansler Tuomas Pöysti i ett klagomål som gäller begränsningarna i gränstrafiken

1.10.2020

I ett klagomål som lämnats till justitiekanslern kritiseras bland annat de statsrådsbeslut om återinförande av gränskontroll vid Europeiska unionens inre gränser som föredragits från inrikesministeriet. Enligt klagomålet stred statsrådets beslut om begränsningar i gränstrafiken våren 2020 mot grundlagen och bröt mot den fria rörligheten i Europeiska unionen. Enligt grundlagen får ...

Läs mera »

Coronaklagomålen sysselsätter justitiekanslern

21.8.2020

Under tiden 1.1. - 21.8.2020 har det hos justitiekanslern framförts 353 klagomål som hänför sig till coronaepidemin, och dessutom har justitiekanslern eller biträdande justitiekanslern tagit initiativ till en utredning i 12 av de fall som gällt coronaepidemin. Den 21 augusti 2020 fanns det 133 oavgjorda klagomål i anknytning ...

Läs mera »

Tuomas Pöysti ja Mikko Puumalainen: Den demokratiska rättsstaten och den högsta laglighetskontrollen under undantagsförhållanden

14.7.2020

(Förordet har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2019)

Berättelsen om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts år 2019 har utarbetats innan statsrådet till följd av Covid-19-epidemin, efter samråd med republikens president, 16.3.2020 konstaterade att det råder sådana undantagsförhållanden i landet som avses i beredskapslagen ...

Läs mera »

Tuomas Pöysti: Justitiekanslerns roll som övervakare av expeditionsministären

14.7.2020

(Inlägget har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2019)

Det parlamentariska styrelseskicket hör till grunderna för Finlands statsordning och statsförfattning och till dess grundläggande värderingar. [i] De väsentliga karaktärsdragen för dagens finländska parlamentarism utgörs förutom av kravet på att statsrådets medlemmar ska åtnjuta riksdagens förtroende (3 § 2 mom. i grundlagen ...

Läs mera »

Mikko Puumalainen: Laglighetskontrollbesöken gav en dyster bild av vardagen - strukturella problem hotar barnskyddet

14.7.2020

(Inlägget har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2019)

Barnskyddsklienterna hör till de mest sårbara grupperna i samhället. Man strävar att trygga deras ställning och tillgång till tjänster med hjälp av lagstiftning. Laglighetsövervakarna har till uppgift att för sin del säkerställa att de förvaltningsmyndigheter och tjänsteproducenter som svarar för barnskyddet ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Om rättsövervakningens åtgärder i samband med Covid-19-epidemin

31.3.2020

Under undantagsförhållanden sätts rättsstaten på prov på nya sätt. Laglighetskontrollen bör vara aktiv men också anpassa sin verksamhet till de nya omständigheterna. Typiskt för laglighetskontrollen av förvaltningen och domstolarna, det vill säga rättsövervakningen, är att den sker i efterhand och ofta tar tid eftersom utredningar ska inhämtas, myndigheter höras och ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti: Under undantagsförhållanden är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt snabb behandling

30.3.2020

Tryggandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt en god förvaltning kräver en särskild omsorg under undantagsförhållanden. Justitiekanslern i statsrådet höll ett sällsynt anförande i slutet av statsrådets allmänna sammanträde 26.3.2020 om behovet av att se till att ärenden som gäller utkomstskydd behandlas utan dröjsmål när antalet ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2