Meddelanden: 2013

Skolan bör sörja för elevs arbetsskydd

21.11.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen påminner skolorna om deras skyldighet att sörja för elevernas arbetsskydd i situationer då en elev städar upp efter att ha skadat skolans egendom.

Biträdande justitiekansler Puumalainen undersökte på eget initiativ en grundskolas biträdande rektors förfarande. Skolbyggnaden hade utom skoltid sölats ned med bär från en aroniabuske ...

Läs mera »

Finska språket måste bevaras som universitetets undervisnings- och examensspråk

13.11.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen konstaterar att universitetslagen medger en omfattande prövningsrätt för universiteten beträffande undervisningsspråket. Användningen av andra språk får dock inte vara så omfattande att finska språkets ställning som undervisnings- och examensspråk undanträngs.

Till justitiekanslersämbetet hade inkommit två klagomål i vilka kritiserades förfarandet, som Aalto-universitetets handelshögskola tagit i bruk ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka: Finansministeriets förfarande utsatt för kritik

24.10.2013

Justitiekansler Jaakko Jonkka uppmärksammar finansministeriet på skyldigheten att iaktta i sin verksamhet offentlighetsprincipen samt bestämmelserna i offentlighetslagen. Finansministeriets förfarande i ärendet som gäller offentligheten av säkerhetshandlingar som berör Grekland är enligt Jonkka till vissa delar utsatt för kritik.

Finansministeriet använde sig av advokattjänster vid bedömningen av säkerhetshandlingarnas offentlighet. Ministeriet motiverade ...

Läs mera »

God förvaltning förverkligades inte i det så kallade Himanen-ärendet

6.9.2013

Enligt justitiekansler Jaakko Jonkka hade det varit motiverat att konkurrensutsätta leverantören av det internationella forskningsprojektet ”Modell för hållbar tillväxt”. 

Då det i detta forskningsprojekt som stöder det samhälleliga beslutsfattandet inte är fråga om sådana sedvanliga konsulteringstjänster som enbart gynnar beställaren, bör projektet inte anses tillhöra upphandlingslagens tillämpningsområde. Även om ...

Läs mera »

Skyddspolisen försummade att lämna information till justitiekanslern

23.8.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen uppmärksammar skyddspolisen på justitiekanslerns grundlagsenliga rätt till information. Enligt grundlagen har justitiekanslern rätt att av myndigheterna och av andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som behövs för laglighetskontrollen. Skyddspolisen försummade att sända till biträdande justitiekanslern alla skyddspolisens interna anvisningar som hade anknytning till det ...

Läs mera »

Anvisning om intern laglighetsövervakning av polisens sambandsmannaverksamhet tolkningsbar

4.6.2013

Polisstyrelsens anvisning om intern laglighetsövervakning av polisens sambandsmannaverksamhet utomlands är enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen tolkningsbar. Enligt biträdande justitiekanslern ska myndigheterna ha en klar bild av till vem övervakningsansvaret av varje delområde av myndighetsverksamheten hör.

Polisstyrelsen har år 2010 gett en särskild föreskrift om polisens sambandsmannaverksamhet. Enligt föreskriften gäller den ...

Läs mera »

Patientskadelagen bör preciseras

31.5.2013

Enligt biträdande justitiekanslerMikko Puumalainen är det inbördes förhållandet mellan Patientförsäkringscentralen och patientskadenämnden samt beslutsprocessen gällande ersättningar av patientskador otillräckligt och oklart reglerat i lagen. Biträdande justitiekanslern uppmanar på nytt social- och hälsovårdsministeriet att överväga om den redan för tio år sedan planerade reformeringen av patientskadelagen borde påskyndas. Dessutom borde ministeriet ...

Läs mera »

Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

24.4.2013

 Justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot en sydfinländsk tingsdomare för brott mot tjänsteplikt. Tingsdomaren misstänks ha låtit bli att avgöra flera brottmål efter att huvudförhandlingen avslutats. Som en följd av försummelserna hade man varit tvungen att huvudsakligen handlägga nämnda brottmål på nytt.

Tingsdomaren misstänks därtill ha ...

Läs mera »

Beredningen av kommunreformen i olika takt problematiskt

10.4.2013

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att det är problematiskt att beredningen av kommunstrukturreformen och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården sker i olika takt. Att beredningen sker i olika takt kan inte ses som en lyckad lösning med tanke på demokratin, rätten till inflytande, rätten att bli hörd och den kommunala självstyrelsen ...

Läs mera »

Stad tackas för integreringsåtgärder för invandrare

9.4.2013

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen förfor Lieksa stad inte lagstridigt då den grundade en särskild böneplats vid en mötesplats med låg tröskel för invandrare (på finska kallad Koto-toimisto). På mötesplatsen hade i början av år 2009 funnits en för alla avsedd liten böneplats. Initiativet till grundandet av böneplatsen hade kommit ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2