Beredningen av kommunreformen i olika takt problematiskt

10.4.2013

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att det är problematiskt att beredningen av kommunstrukturreformen och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården sker i olika takt. Att beredningen sker i olika takt kan inte ses som en lyckad lösning med tanke på demokratin, rätten till inflytande, rätten att bli hörd och den kommunala självstyrelsen, vilka tryggas i grundlagen.

Social- och hälsovårdstjänsterna utgör en mycket betydande andel av den service som är på kommunens ansvar. Justitiekanslern anser att grundlösningarna i servicestrukturreformen inom social- och hälsovården borde tillräckligt preciserat vara riksdagen till känna, när den behandlar regeringens proposition angående revideringen av kommunindelningslagen till den del fråga är om ikraftträdandetidpunkten samt tidsfristerna för anmälan och utredningar, samt kommunerna till känna i det skedet, när kommunernas skyldighet att på basis av den reviderade kommunstrukturlagen utreda en sammanslagning av kommuner skulle träda i kraft.

Justitiekanslern delgav statsrådets kansli, finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet för kännedom sina synpunkter om sammanjämkning av tidtabellerna för beredningen av kommunstrukturreformen och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården.

 

Föredragande:
Kanslichef Kimmo Hakonen tel. 0295 162 522 eller e-post förnamn.efternamn@okv.fi

Beslut (dnr OKV/5/21/2013 osv., 10.4.2013, på finska)

« Tillbaka