Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka: Sjuktransport- och akutvårdssystemet bör renoveras

19.1.2007

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka efterlyser förändringar i systemet för sjuktransport och akutvård, för systemet belastas av allvarliga problem och direkta brister. Nuvarande praxis äventyrar även den grundlagsenliga likheten inför lagen. Biträdande justitiekanslern uppmanar social- och hälsovårdsministeriet att skrida till snabba åtgärder för att revidera lagstiftningen angående sjuktransport och akutvård.

Sjuktransport- och akutvårdssystemets grundläggande problem har redan länge varit kända. Planer för att lösa dessa har gjorts, men de har inte lett till resultat.

Enligt den utredning som biträdande justitiekanslern har fått är ett av de största problemen den beredskapstid inom vilken sjuktransportenheten efter att ha fått alarm bör rycka ut. Om beredskapstiden finns ingen riksomfattande praxis eller direktiv utan saken är beroende av de avtal som kommunerna gör. Enligt utredningarna"har det ingen stor betydelse hur snabbt nödcentralen svarar på ett alarmsamtal om den för ambulansen reserverade utryckningstiden är 30 minuter".

I Finland svarar kommunerna för anordnandet av sjuktransport. Vid utredningen av ärendet framkom att kommungränserna kan utgöra hinder för användning av den sjuktransportenhet som är närmast patienten. I vårt land finns"hundratals olika organisationsmodeller" men enhetliga direktiv saknas.

Problem i anslutning till akutvård och sjuktransport har kommit fram vid exkursioner och inspektioner som biträdande justitiekanslern företagit. På basen av uppgifter erhållna vid besöken beslöt biträdande justitiekanslern att på eget initiativ undersöka ärendet. Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har bett social- och hälsovårdsministeriet att före utgången av juli månad detta år meddela vilka åtgärder det ämnar vidta.

Nuvarande praxis komplicerad och osammmanhängande

Enligt utredningarna anses de rättsnormer som reglerar akutvård och sjuktransport allmänt komplicerade och osammmanhängande. Man uppfattade det också som problematiskt att de använda begreppen och den hjälpbehövandes rättsliga ställning är otillräckligt definierade.

Problem finns också när det gäller styrningen, övervakningen och uppföljningen av systemet. De ansvariga läkare vid hälsocentraler som till en del styr och övervakar akutvården och sjuktransporterna har inte alltid nödvändigtvis tid eller ens tillräckliga yrkeskunskap för att ombesörja styrningen och övervakningen. Sjuktransporterna styrs och övervakas till en del även av sjukvårdsdistrikten. De ansvariga hälsocentral- och sjukvårdsdistritsläkarnas uppgifter är emellertid odefinierade. Enligt biträdande justitiekanslern är den allmänna uppföljningen av akutvårds- och sjuktransportsystemets funktion bristfällig, i den mån en systematisk uppföljning i dagens läge överhuvudtaget är möjlig.

Allt som allt är akutvårds- och sjuktransportsystemet oenhetligt ur riksomfattande perspektiv och dess organisation är osammmanhängande och komplicerad. De normer som reglerar verksamheten är bristfälliga och inkonsekventa. T.ex. grundar sig tillståndssystemet för sjuktransport på lagstiftningen om persontrafik, fastän sjuktransporterna borde vara en del av hälsovården. Enligt biträdande justitiekanslerns uppfattning är den gemensamma nämnaren för de många problem som framkommit att ett övergripande helhetsansvar för akutvårdssystemet saknas.

Tilläggsuppgifter:
Äldre justitiekanslerssekreterare Marjo Mustonen, tel. 09 160 23934

Beslutet (dnr 1/50/07, 15.1.2007) kan beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka