Justitiekansler Jonkka följer upp utvecklingen av sjuktransport- och akutvårdssystemet

10.9.2007

Justitiekansler Jaakko Jonkka fortsätter med att följa upp utvecklingen av sjuktransport- och akutvårdssystemet. Social- och hälsovårdsministeriet tillställde i juni 2007 justitiekanslern sitt utlåtande angående utvecklingen av sjuktransport- och akutvårdssystemet. Jonkka har nu bett att ministeriet ger ett utlåtande speciellt om de praktiska åtgärder som man i ärendet kommer att vidta. Ministeriet skall tillställa de begärda uppgifterna senast 30.1.2009.

I utlåtandet, som social- och hälsovårdsministeriet har avgett, utreds att ministeriet vidtagit åtgärder i syfte att utveckla sjuktransport- och akutvårdssystemet. Ministeriet har enligt utlåtandet tillsatt en särskild styrkommitté i syfte att utveckla sjuktransporten. Kommitténs uppgift är bland annat att göra ett förslag till att utveckla och ordna akutvården, sjuktransporten och förstadelvårdsverksamheten.

Justitiekansler Jonkka konstaterar att utlåtandet ännu inte ger vid handen vilka konkreta ågärder som man kommer att vidta i ärendet. I syfte att följa upp saken ber Jonkka att social- och hälsovårdsministeriet tillställer justitiekanslersämbetet styrkommitténs förslag. Ministeriet skall samtidigt ge ett utlåtande om de i förslaget framställda åtgärds- eller andra förslagen och deras genomförande. Jonkka ber därtill att ministeriet sänder uppgifter om de i utlåtandet nämnda lagstiftningsförslagens tillstånd. De nämnda uppgifterna skall tillställas justitiekanslersämbetet fortast möjligt efter att styrkommittén färdigställt sitt arbete, dvs. efter att mandatperioden gått ut, dock senast 30.1.2009.

Problem i anslutning till akutvård och sjuktransport har kommit fram vid exkursioner och inspektioner som justitiekanslern företagit. På basis av uppgifter erhållna vid besöken beslöt justitiekanslern att på eget initiativ undersöka ärendet. Med sitt beslut 15.1.2007 (dnr 1/50/07) uppmanade Jonkka social- och hälsovårdsministeriet att vidta snara åtgärder i syfte att avhjälpa situationen angående akutvård och sjuktransport. Han bad även att ministeriet skulle meddela före utgången av juli månad 2007 om de åtgärder som ministeriet vidtagit.

Tilläggsuppgifter:
Äldre justitiekanslerssekreterare Marjo Mustonen tel. 09 160 23934

Beslutet (på finska, dnr 8/50/07) kan beställas från registraturen tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi.

« Tillbaka