Justitiekanslerns berättelse för år 2006 har publicerats

11.9.2007

JustitiekanslerJaakko Jonkkahar till riksdagen och statsrådet överlåtit sin berättelse över senaste års verksamhet. I berättelsen redogörs för justitiekanslerns centrala verksamhetsområden, de iakttagelser som gjorts under åren och de ärenden som lett till åtgärder.

Enligt berättelsen inlämnades till justitiekanslern under år 2006 sammanlagt 1273 klagomål. Antalet klagomål ökade med knappt etthundra jämfört med föregående år. Mest klagades det på domstolarnas verksamhet (226). De näststörsta klagomålsgrupperna gällde polisen (195), de kommunala myndigheterna (159) och socialmyndigheterna (132).

På eget initiativ upptogs 13 ärenden till behandling. Initiativen gällde bland annat utvecklandet av socialombudsmannasystemet, förverkligandet av skolhälsovården samt behandlingen av avlidna personers egendom.

Vid sidan av klagomålen sysselsatte laglighetsövervakningen av statsrådet justitiekanslersämbetet. Vid justitiekanslersämbetet granskas varje vecka på förhand lagligheten i de förslag till avgöranden i ärenden som behandlas vid statsrådets sammanträden och vid föredragningen för republikens president. Vid statsrådets sammanträden behandlades 1709 ärenden och republikens president gjorde i statsrådet 831 beslut. Jämfört med föregående år innebar det en ökning med 182 ärenden för statsrådets del och 87 ärenden för presidentens del.

Särskilt senaste höst syntes valperiodens sista riksdag i lagberedningen. Då inkom under flere veckors tid till statsrådets sammanträden och vidare till presidentföredragning 50-70 ärenden i gången. Merparten av ärendena var förslag till omfattande lagreformer. Enligt iakttagelserna i justitiekanslerns berättelse uppfyllde regeringens propositioner inte alltid de tekniska och innehållsmässiga krav som bör ställas på en högklassig lagberedning. Till detta har bland annat bidragit den tid som lagberedningen haft till förfogande eller brist på sakkunnig och tillräckligt erfaren beredande personal.

Justitiekanslerns berättelse för år 2006

Tilläggsuppgifter:
Kanslichef Nils Wirtanen, tel. 09160 23940 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

« Tillbaka