Verksamhet och ekonomi

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk i anslutning till statsrådet. Justitiekanslerns årliga berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen följs är det viktigaste dokumentet som beskriver justitiekanslersämbetets verksamhet.

Förvaltningen av justitiekanslersämbetets ekonomi hör till bokföringsenheten vid statsrådets kansli. I statsbudgeten upptas justitiekanslersämbetets anslag under statsrådets kanslis huvudtitel 23, kapitel 30. Justitiekanslersämbetet, moment 01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år). Justitiekanslersämbetets bokslutskalkyler och den del av berättelsen som gäller verksamheten ingår i bokslutet för statsrådets kansli (endast på finska). De beviljade anslagen för justitiekanslersämbetet år 2018 är 3 436 000 euro.

Justitiekanslersämbetet gör varje år upp en verksamhets- och ekonomiplan som omfattar fyra år samt en resultatplan för följande år i enlighet med statsförvaltningens gemensamma planeringssystem.

Justitiekanslersämbetets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019-2022 och resultatplan för 2018 (endast på finska)

Justitiekanslersämbetet behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor.

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress/EDI-kod: 003702459755002
Justitiekanslersämbetets FO-nummer: 0245975-5
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod: E204503