Turvapaikka-asioiden salassapitoon liittyy etsintäkuulutustilanteissa ongelmia

Diarienr: OKV/741/1/2011
Datum: 12.12.2013
Beslutsfattare: Oikeuskansleri

Kantelijan mukaan poliisi oli ilmoittanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella kiinniotetun henkilön säilöönotosta ensin etsintäkuuluttaneen valtion viranomaisille. Kantelija piti menettelyä ongelmallisena erityisesti siksi, että kiinniotettu henkilö oli hakenut Suomesta turvapaikkaa etsintäkuuluttaneen valtion vainotoimien vuoksi. Lisäksi julkisuuslain mukaan turvapaikanhakijaa koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Kantelija pyysi oikeuskansleria arvioimaan menettelyn hyväksyttävyyttä. Oikeuskansleri pyysi oikeus- ja sisäasiainministeriötä antamaan asiasta lausunnon.

Oikeusministeriön mukaan poliisi ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli rikoksentekijän luovuttamismenettely kohdistuu turvapaikanhakijaan. Ilmoitukseen ei kuitenkaan sisälly tietoja turvapaikkahakemuksen perusteista. Ongelmia aiheutuu siitä, että luovuttamismenettelyn ja turvapaikka menettelyn keskinäisestä suhteesta ei ole säädetty ja että luovuttamismenettelyä ja turvapaikkamenettelyä käsitellään eri hallinnonaloilla. Sisäasiainministeriön mukaan poliisin kansainvälisten etsintäkuulutusten perusteella tekemät toimet jäävät luovuttamislain soveltamisalan ulkopuolelle. Myöskään luovuttamislain säännökset eivät automaattisesti johda henkilön säilöönotosta vieraalle valtiolle ilmoittamiseen. Viranomaisten tulee eri vaiheissa arvioida luovuttamisen edellytyksiä ja henkilön asemaa. Ministeriön mukaan on kuitenkin mahdollista, että henkilöiden tietojen käsittelyn prosesseissa ei oteta riittävästi huomioon kansainvälisen suojelun tarvetta.

Oikeuskansleri korosti, että säilöönotetun turvapaikanhakijan ja hänen läheistensä perus- ja ihmisoikeuksien on toteuduttava kaikissa olosuhteissa. Tämän varmistamiseksi henkilöiden tietojen käsittelyn prosesseissa tulee ottaa riittävästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa huomioon kansainvälisen suojelun tarve. Silloin kun turvapaikanhakijaan kohdistuu kansainvälinen etsintäkuulutus ja sitä seuraava mahdollinen rikoksentekijän luovuttaminen, tulee prosessia arvioida kokonaisuutena. Kansainvälisen suojelun tarve on otettava huomioon asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Asiassa saadun selvityksen perusteella jäi epäselväksi, tehdäänkö luovuttamistilanteissa julkisuuslain mukainen arvio tiedon luovuttamisen edellytyksistä silloin kun kyse on etsintäkuulutetusta turvapaikan hakijasta ja häntä koskevat tiedot ovat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Rikoksentekijän luovuttamismenettelyn ja turvapaikkamenettelyn suhdetta ei näyttäisi lakeja säädettäessä otetun huomioon. Voimassaoleva lainsäädäntö ja noudatettu käytäntö mahdollistaa, että turvapaikan hakijaa koskevien tietojen luovuttamisen edellytykset eivät kaikissa tilanteissa tule riittävällä tavalla arvioiduiksi, jolloin turvapaikanhakijan oikeusturva ei välttämättä riittävästi toteudu.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä näkökohdat oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön tietoon ja pyysi niitä ilmoittamaan 30.6.2014 mennessä toimenpiteistään. Lisäksi hän pyysi sisäasiainministeriötä selvittämään, onko poliisiviranomainen kantelijan vastineessaan esiin tuomissa tapauksissa ilmoittanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella tehdystä säilöönotosta ensin vieraan valtion viranomaiselle ja ryhtyvän asian johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin.  

 

okv_741_1_2011.pdf

« Tillbaka