Rikosilmoituksen kirjaaminen

Diarienr: OKV/130/1/2012
Datum: 11.12.2012
Beslutsfattare: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli tehnyt marraskuussa 2011 rikosilmoituksen poliisille. Asia oli kirjattu poliisiasiain tietojärjestelmään vireille vasta helmikuussa 2012. Tutkintapyyntöä ei ollut kirjattu asianmukaisesti viipymättä esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle poliisilaitoksen ja asiaa käsitelleen poliisimiehen huomiota tutkintailmoitusten viivytyksettömään kirjaamisvelvollisuuteen. 

Poliisilaitos ilmoitti selvityksessään oikeuskanslerille virheellisen ajankohdan rikosilmoituksen kirjaamiselle.  Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota huolellisuuteen oikeuskanslerin tietojensaantioikeutta koskevan perustuslain säännöksen noudattamisessa.

 

« Tillbaka