Sosiaaliviranomaisten menettely

Diarienr: OKV/675/1/2010
Datum: 12.12.2012
Beslutsfattare: Apulaisoikeuskansleri

Kantelussa arvosteltiin uskonnon harjoittamisen kieltämistä äidin ja 6-vuotiaan lapsen valvotuissa tapaamisissa. Lapsen huoltaja oli isä, ja kaupungin perusturvalautakunnan kanteluun antaman selvityksen mukaan isä lapsen huoltajana päättää muun muassa lapsen uskonnosta. Selvityksen mukaan tapaamisen valvojat olivat noudattaneet lapsen huoltajan toivomusta. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kiellolla oli puututtu myös äidin uskonnonvapauteen eli hänen oikeuteensa harjoittaa uskontoa tapaamisten aikana. Tapaamisista sosiaalikeskukselle tehtyjen raporttien perusteella uskonnon harjoittaminen tapaamisissa oli ollut lähinnä ruokarukousten ja siihen liittyvien ristinmerkkien suorittamista. Lisäksi äiti oli antanut lapselle kaularistin ja keskustellut lapsen kanssa sen pitämisestä ja kirkossa käymisestä.  Tämänkaltainen uskonnon harjoittaminen tapaamisissa ei ole koskenut lapsen uskonnollisesta asemasta päättämistä, vaan kyseessä on ollut pikemminkin tavanomaisten uskonnollisten tapojen noudattaminen tapaajavanhemman uskonnollisen vakaumuksen mukaisesti ja tutustumista tapaajavanhemman uskonnollisiin perustraditioihin. Uskonnon harjoittaminen on ollut lapsen iän ja kehitystason mukaista. Asiassa ei tältä osin ollut merkitystä sillä, että kyseessä oli valvottu tapaaminen. Tapaamisoikeutta koskevassa tuomioistuimen päätöksessä ei ollut uskonnon harjoittamista koskevia määräyksiä. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudessa annetussa laissa ei myöskään eroteta niitä tilanteita, joissa tapaaja on samalla huoltaja, niistä, joissa hän ei ole. 

Kaupungin lastenvalvoja oli myöntänyt lastensuojelun avohuollon tukitoimena maksusitoumuksen valvottuihin tapaamisiin. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan kantelussa kuvattu menettely, myös uhkaus keskeyttää tapaaminen, jos valvojien antamia ohjeita ei noudateta, oli tullut tapaamisraporttien kautta kaupungin sosiaaliviranomaisten tietoon. Lisäksi lastenvalvoja oli selvityksensä mukaan keskustellut eräistä uskontoon liittyvistä asioista lapsen isän kanssa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnan hankkiessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että perusturvatoimessa olisi tullut arvioida uskonnon harjoittamisen kieltämistä valvotuissa tapaamisissa perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden ja tapaamisoikeutta koskevien säännösten ja periaatteiden kannalta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään huomiota kunnan velvollisuuteen huolehtia lainmukaisesta menettelystä ja asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisesta ostopalveluina tuotettavissa palveluissa.

okv_675_1_2010.pdf

« Tillbaka