Väliaikaisen virkamääräyksen käsittely

Diarienr: OKV/1372/1/2011
Givet: 12.12.2013
Solver: Apulaisoikeuskansleri

Maakuntaliiton maakuntajohtaja oli antanut henkilölle virkamääräyksen koskien aluekehittämisen vastuualueen johtajan viran väliaikaista hoitamista, kun kyseisen henkilön valinta virkaan oli muutoksenhakuviranomaisen arvioitavana.

Maakuntaliiton hallintosäännön mukaan maakuntahallitus valitsee vastuualueen ja yksilöiden päälliköt sekä päättää päälliköiden nimikkeistä. Maakuntahallitus nimeää myös vastuualueiden ja yksiköiden päälliköiden sijaiset. Edelleen hallintosäännön mukaan maakuntajohtaja ottaa palvelukseen, myöntää eron ja irtisanoo vakituisen henkilökunnan lukuun ottamatta vastuualueiden yksiköiden päälliköitä ja päättää hallintosäännön tarkoittamista henkilöstöasioista. Hallintosääntöön ei sisälly erityisiä määräyksiä koskien väliaikaisia virkamääräyksiä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallintosäännön ilmeisenä tarkoituksena voitiin katsoa olevan, että hallituksella on päätösvalta koskien liiton ylintä virkamiesjohtoa. Hallintosäännössä mainitulla vastuualueen yksikön päällikön "sijaisella" voitiin siten katsoa tarkoitettavan myös muuta päällikköviran väliaikaista hoitajaa kuin varsinaista virkaa vakituisesti hoitavan henkilön sijaista.  Myös  maakuntahallitus oli myöhemmin ilmeisesti arvioinut asiaa siten, että  maakuntajohtaja tarvitsee hallituksen valtuutuksen kyseisen viran väliaikaiseen täyttämiseen antaessaan tälle valtuutuksen jatkaa väliaikaista virkamääräystä entisin  ehdoin.

Selvityksestä ei käynyt ilmi, oliko asiaa käsitelty hallituksessa tai oliko se annettu hallitukselle tiedoksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti maakuntajohtajan huomiota mainittuihin näkökohtiin. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti maakuntajohtajan huomiota myös oikeuskanslerin perustuslain mukaiseen oikeuteen saada viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot.

« Takaisin