Tiedotteet: 2020

Tuomas Pöysti: Oikeuskansleri toimitusministeristön roolin valvojana

14.7.2020

(Puheenvuoro on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Parlamentaarinen hallitustapa on Suomen valtiojärjestyksen ja valtiosäännön perusteita ja perusarvoja.[i] Valtioneuvoston jäseniin kohdistuvan eduskunnan luottamusta koskevan vaatimuksen (perustuslain 3 § 2 momentti) lisäksi nykyisessä suomalaisessa parlamentarismissa olennaisia piirteitä ovat hallituksen muodostaminen eduskunnan johtamana prosessina ja pääministerin valinta eduskunnassa (perustuslain 61 §) sekä hallituksen ohjelman ...

Lue lisää »

Mikko Puumalainen: Laillisuusvalvontakäynnit kertoivat karusta arjesta - rakenteelliset ongelmat lastensuojelun uhkana

14.7.2020

(Puheenvuoro on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Lastensuojelun asiakkaat ovat yksi haavoittuvimmista ihmisryhmistä. Heidän asemansa ja pääsynsä palveluihin pyritään turvaamaan lainsäädännöllä. Laillisuusvalvojien tehtävänä on osaltaan varmistaa, että lastensuojelun hallinto ja palveluntuottajat onnistuvat lastensuojelutyössään ja laki myös toteutuu. Toisin sanoen lapset pääsevät heille kuuluviin oikeuksiinsa.

Lastensuojelun järjestämisestä vastuullisten kuntien yleinen valvonta ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin selvityspyyntöjä Covid-19-epidemian yhteydessä

19.5.2020

 

Kantelukirjoitus OKV/61/10/2020, jossa arvostellaan muun muassa valtioneuvoston, sisäministeriön ja Rajavartiolaitoksen menettelyä liittyen valtioneuvoston 17.3.2020 ja 7.4.2020 tekemiin päätöksiin koskien rajanylityspaikkojen sulkemista.

Sisäministeriöltä pyydetään selvitystä muun muassa siitä, onko valtioneuvostossa 17.3.2020 ja 7.4.2020 tehtyjen päätösten rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta ja eräiden ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto valtioneuvostolle Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta

15.4.2020

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on perustuslain 108 §:n 2 momentin perusteella antanut valtioneuvostolle tämän pyynnöstä lausunnon.

 

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto valtioneuvostolle Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta.

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen selvityspyynnöt Covid-19-epidemian yhteydessä

3.4.2020

Apulaisoikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa Covid-19-epidemiaan liittyen on 1.4.2020 ryhdytty muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

 

Oma aloite OKV/10/50/2020 Viranomaisten menettely koronaviruksen leviämisen estämisessä lentokentillä

Sosiaali- ja terveysministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä ulkoministeriöltä pyydetään selvitystä toimista, jotka liittyvät koronaviruksen leviämisen estämiseen lentokentillä, sekä viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen välisestä ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Oikeusvalvonnan toimenpiteistä Covid-19 epidemian yhteydessä

31.3.2020

Poikkeusoloissa oikeusvaltio joutuu koetukselle uusin tavoin. Laillisuusvalvonnan tulee seurata tätä aktiivisesti, mutta myös sopeuttaa toimintaansa uusiin olosuhteisiin. Tyypillisesti hallinnon ja tuomioistuinten laillisuusvalvonta eli oikeusvalvonta on jälkikäteistä ja usein selvitysten hankkiminen, viranomaisten kuuleminen ja ratkaisujen laatiminen ottaa oman aikansa. Käytännössä kyse on kuukausista.

Poikkeusolot vaativat laillisuusvalvonnalta kuitenkin muuta. Yhtäältä tulee ripeästi ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja joutuisaan käsittelyyn huomiota poikkeusoloissa

30.3.2020

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sekä hyvän hallinnon turvaaminen vaativat korostetusti huolenpitoa poikkeusoloissa. Valtioneuvoston oikeuskansleri käytti harvinaisen puheenvuoron valtioneuvoston yleistunnon 26.3.2020 päätteeksi tarpeesta huolehtia toimeentulon turvaa koskevien asioiden viivytyksettömästä käsittelystä asiakkaiden ja käsiteltäväksi tulevien asioiden määrän nopeasti kasvaessa koronaviruksen aiheuttaman pandemian yhteiskunnallisena seurauksena.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on lisäksi kiinnitetty ...

Lue lisää »

Tilastot vuodelta 2019 julkaistu

5.3.2020

Vuonna 2019 oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Virastoon saapui 2 130 kantelua eli nelisenkymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kanteluita ratkaistiin 1 973 kappaletta. Ratkaistujen kanteluasioiden mediaanikäsittelyaika oli 7,9 viikkoa.

Laillisuusvalvontakäyntejä eri viranomaisiin tehtiin 17. Omia aloitteita tuli vireille 33.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 6 332 rangaistustuomiota ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Ympäristöministeriö laiminlöi velvollisuutensa ilmastovuosikertomuksen toimittamisessa

28.1.2020

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää ympäristöministeriön huomiota ilmastolaissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa ilmastovuosikertomus eduskunnalle vuosittain. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ympäristöministeriö on laiminlyönyt tämän velvollisuutensa. Apulaisoikeuskansleri pyysi omana aloitteenaan ministeriöltä selvitystä asiasta.

Vuonna 2015 voimaan tulleen ilmastolain mukaan valtioneuvosto eli hallitus toimittaa eduskunnalle kalenterivuosittain tiedot päästökehityksestä sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan sisältyvien päästövähennystavoitteiden toteutumisesta ja ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »