Tiedotteet: 2013

Koulun huolehdittava oppilaan työturvallisuudesta

21.11.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen muistuttaa koulujen velvollisuudesta huolehtia oppilaiden työturvallisuudesta myös tilanteessa, jossa oppilas siivoaa koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingot.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen otti omana aloitteenaan tutkittavaksi peruskoulunkoulun apulaisrehtorin menettelyn. Koulua oli kouluajan ulkopuolella töhritty aroniapensaan marjoilla. Yksi töhrijöistä oli koulun oppilas. Apulaisrehtori sopi oppilaan äidin kanssa jälkien siivoamisesta. Koulun oppilas oli ottanut ...

Lue lisää »

Suomen kielen tulee säilyä yliopiston opetus- ja tutkintokielenä

13.11.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan yliopistolaki suo yliopistoille laajan harkintavallan opetuskielestä.  Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy.

Oikeuskanslerinvirastoon oli tehty kaksi kantelua, joissa arvosteltiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun syksyllä 2013 käyttöön ottamaa menettelyä, jossa yliopisto tarjoaa uusille opiskelijoille vain englanninkielisiä maisterinkoulutusohjelmia ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Valtiovarainministeriön menettely kritiikille altis

24.10.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää valtiovarainministeriön huomiota velvollisuuteen noudattaa toiminnassaan julkisuusperiaatetta sekä julkisuuslain säännöksiä. Jonkan mukaan valtiovarainministeriön menettely niin sanotussa Kreikka-vakuusasiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa on eräiltä osin altis kritiikille.

Valtiovarainministeriö käytti vakuusasiakirjojen julkisuuden arviointiin asianajopalveluita. Ministeriö perusteli menettelyään vakuusasiakirjojen julkisuuden arvioinnin vaikeudella ja sillä, että vastaavanlaisesta tilanteesta ei ollut ennakkotapauksia. Oikeuskanslerille ...

Lue lisää »

Hyvä hallinto ei toteutunut niin kutsutussa Himas-asiassa

6.9.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan kansainvälisen tutkimushankkeen ”Kestävän kasvun malli” toimittaja olisi ollut perusteltua kilpailuttaa.

Kun tässä yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevassa tutkimushankkeessa ei ole kyse yksinomaan tilaajaa hyödyttävistä tavanomaisista konsultointipalveluista, hanketta ei ole katsottava hankintalain soveltamisalaan kuuluvaksi. Vaikka kyseessä olevan hankkeen kaltaisten yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevien tutkimusten ja selvitysten hankintaan tai rahoittamiseen ei ...

Lue lisää »

Suojelupoliisi laiminlöi tietojen toimittamisen oikeuskanslerille

23.8.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää suojelupoliisin huomiota oikeuskanslerin perustuslain mukaiseen tietojensaantioikeuteen. Perustuslain mukaan oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Suojelupoliisi ei toimittanut apulaisoikeuskanslerille kaikkea suojelupoliisin sisäistä ohjeistusta, joka liittyi apulaisoikeuskanslerin tutkimaan asiaan.

Apulaisoikeuskansleri tutki vuosina 2010–2013 omana aloitteenaan, millä tavoin poliisin ulkomailla toimiviin ...

Lue lisää »

Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäisen laillisuusvalvonnan ohjeistuksessa tulkinnanvaraisuutta

4.6.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan poliisin ulkomailla toimivan yhdyshenkilötoiminnan sisäisen laillisuusvalvonnan ohjeistuksessa on tulkinnanvaraisuutta ja tätä voidaan pitää ongelmallisena. Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisilla on oltava selkeä kuva siitä, kenelle valvontavastuu kustakin viranomaistoiminnan osa-alueesta kuuluu.


Poliisihallitus on vuonna 2010 antanut poliisin yhdyshenkilötoiminnasta erillisen määräyksen, jonka mukaan se koskee soveltuvin osin kaikkia ulkomailla toimivia ...

Lue lisää »

Potilasvahinkolakia täsmennettävä

31.5.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan keskinäiset suhteet ja potilasvahinkojen korvattavuutta koskeva päätöksenteko on säännelty laissa riittämättömästi ja epäselvästi. Apulaisoikeuskansleri kehottaa toistamiseen sosiaali- ja terveysministeriötä harkitsemaan, tulisiko potilasvahinkolain jo yli kymmenen vuotta sitten suunniteltua uudistusta kiirehtiä. Lisäksi ministeriön tulisi pohtia pitäisikö uudistuksessa selkeyttää myös Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan välistä suhdetta ...

Lue lisää »

Käräjätuomarille syyte virkarikoksista

24.4.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt syytteen nostamisesta eteläsuomalaista käräjätuomaria vastaan epäillyistä virkavelvollisuuden rikkomisista. Käräjätuomarin epäillään jättäneen useita rikosasioita ratkaisematta pääkäsittelyn päätyttyä. Laiminlyöntien seurauksena kyseiset asiat oli jouduttu pääosin käsittelemään uudestaan.

Lisäksi käräjätuomarin epäillään jättäneen allekirjoittamatta tuomion useissa sellaisissa rikosasioissa, joissa hän oli julistanut tuomion pääkäsittelyn päätyttyä. Hänen epäillään myös jättäneen ...

Lue lisää »

Kuntauudistusvalmistelun eritahtisuus ongelmallista

10.4.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (sote-uudistuksen) valmistelun eritahtisuutta ongelmallisena. Eritahtisuutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden, osallistumisoikeuksien, oikeuden tulla kuulluksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat hyvin huomattavan osan kunnan vastuulla olevista palveluista. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen perusratkaisujen ...

Lue lisää »

Kaupungille kiitosta maahanmuuttajien kotouttamistoimista

9.4.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Lieksan kaupunki ei menetellyt lainvastaisesti perustaessaan maahanmuuttajille tarkoitettuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan (Koto-toimistoon) erillisen rukouspaikan. Kaupungin Koto-toimistossa oli vuoden 2009 alussa sijainnut pieni kaikille tarkoitettu rukouspaikka. Aloite paikan perustamisesta tuli alueen muslimiväestöltä. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan kyseinen toiminta edisti yhdenvertaisuutta, kun uskonnon harjoittamiseen kodin ulkopuolella tarjottiin mahdollisuus myös ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2