Tiedotteet: 2012

Apulaisoikeuskanslerilta moitteita sosiaaliviranomaisille

12.12.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää sosiaaliviranomaisten huomiota uskonnonvapaussäädösten noudattamiseen valvotuissa tapaamisissa. Lapsen äiti oli valvotuissa tapaamistilanteissa lukenut ruokarukouksia ja tehnyt siihen liittyviä ristinmerkkejä. Lisäksi äiti oli antanut lapselle kaularistin. Lapsen huoltajana toimiva isä oli esittänyt tapaamisten valvojille toiveen, että tapaamisissa ei keskusteltaisi uskonnollisista asioista eikä lapsi tekisi ristinmerkkejä. Tapaamisten valvojat olivat ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskanslerilta huomautus arkkipiispa Leolle

8.11.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leolle huomautuksen ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen vastaisesta menettelystä. Arkkipiispa oli syksyllä 2011 vapauttanut Valamon luostarin johtajan tehtävästään luostarin ohjesääntöön nojautuen. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan luostarin johtajan tehtävä on elinikäinen eikä laissa ole säädetty arkkipiispan oikeudesta erottaa luostarin johtaja ...

Lue lisää »

Eduskuntaa ei johdettu harhaan EVM-sopimuksen käsittelyssä

10.10.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkalla ei ole aihetta epäillä, että valtioneuvosto olisi johtanut eduskuntaa harhaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) etuoikeutetun velkojan asemaa koskevassa kysymyksessä. Oikeuskanslerille toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee, että kysymys EVM:n etuoikeutetun velkojan asemasta on ollut esillä valtioneuvostossa ja eduskunnan eri valiokunnissa jo EVM-sopimusneuvottelujen aikana, jolloin Suomen kantoja asiaan on muodostettu.  Suomen ...

Lue lisää »

Lastensuojelulain määräajat eivät toteudu Helsingissä

5.10.2012

Helsingin kaupunki ei ole noudattanut lastensuojelulaissa säädettyjä ehdottomia määräaikoja. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan puutteet ovat merkittäviä ja suojelun tarpeessa olevien lasten perusoikeuksia vakavasti vaarantavia. Apulaisoikeuskansleri pitää kaupungin laiminlyöntiä vakavana.

Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa nousi esille asiasta tehdyssä kantelussa. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen pyysi Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lausuntoa asiasta. Lausunnon mukaan ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerilta ei moitteita sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkanimityksestä

2.10.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt lainvastaista sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkanimityksestä. Jonkan arvion mukaan valtioneuvosto ei ylittänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa virantäytössä. Oikeuskansleri muistuttaa, että hän ei voi laillisuusvalvojana osallistua sen arvioimiseen, kenet oikeudellisesti mahdollisista ehdokkaista tulisi tehtävään valita. Tämä on nimittäjän tehtävä. Nimittäjä voi lain suomissa rajoissa käyttää harkintavaltaansa muun muassa siihen ...

Lue lisää »

Työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevien oikeusturvassa parannettavaa

17.8.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan kunnan tai valtion työntekijän, viranhaltijan tai virkamiehen oikeus perustuslain mukaiseen oikeusturvaan ei toteudu yhdenvertaisesti. Tällaisessa palvelusuhteessa olevalla oikeussuojakeinojen käyttö ei perustu yksiselitteisen selvään lainsäädäntöön, vaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissaan omaksumaan tulkintaan. Näiden tuomioistuinten toimivalta on myös varsin rajattu. Sanotunlaisella ...

Lue lisää »

Potilasvakuutuskeskuksen noudatettava luottamuksensuojaperiaatetta

20.6.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Potilasvakuutuskeskuksen huomiota siihen, että Potilasvakuutuskeskus ei voi kumota aiempaa korvauspäätöstään ilman riittäviä perusteita. Asia nousi esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa, jossa arvosteltiin Potilasvakuutuskeskuksen menettelyä korvausasiassa.

Potilasvakuutuskeskus oli myöntänyt, että potilasvahinko oli tapahtunut ja luvannut maksaa kivusta ja särystä asianmukaisen korvauksen. Asiakas oli tehnyt korvaushakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Lisäksi asiakas ...

Lue lisää »

Käräjätuomarille syyte virkarikoksesta

18.6.2012

Kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista epäilty käräjätuomari saa syytteen virkarikoksesta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo olevan todennäköisiä syitä epäillä, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomari on toiminut tavalla, joka täyttää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön.

Käräjätuomari oli käsitellyt lähes kolmeakymmentä eri asiaa pisimmillään yli kymmenen vuotta. Asioissa oli ollut pitkiä ajanjaksoja, joina käsittely ei ollut ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerilta ratkaisu kuntauudistuksen valmistelua koskevaan kanteluun

4.6.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää kuntauudistusesitykselle varattua lausuntoaikaa varsin lyhyenä, kun otetaan huomioon kuntauudistuksen perustavanlaatuinen merkitys.

Valtiovarainministeriö pyysi 8.2.2012 kunnilta lausunnot Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Lausunnot tuli antaa viimeistään 13.4.2012. Oikeuskanslerin mukaan hieman yli kahden kuukauden lausuntoaikaa voidaan pitää varsin lyhyenä, kun ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin esitys läpi korkeimmassa oikeudessa

24.5.2012

Korkein oikeus on oikeuskansleri Jaakko Jonkan esityksestä poistanut rikosasiassa antamansa tuomion. Korkein oikeus tuomitsi vuonna 2002 rikosasian vastaajan lahjusrikkomuksesta järjestämättä asiassa suullista oikeudenkäyntiä, vaikka asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt hovioikeus oli hylännyt vastaajaan kohdistetut syytteet. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi asiassa 12.1.2010 antamassaan tuomiossa, että korkeimman oikeuden menettely oli rikkonut Euroopan ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2