Tiedotteet: 2011

Rikosasian pitkä käsittelyaika loukkasi perus- ja ihmisoikeuksia

18.11.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää poliisin huomiota esitutkinnan viipymiseen. Törkeää kavallusta ja kirjanpitorikoksia koskeneen asian esitutkinta oli kestänyt liki kolme vuotta. Käräjäoikeus oli sittemmin hylännyt osan syytteistä, koska niiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan ollessa vielä kesken. Asiassa ei ilmennyt oikeudellisesti hyväksyttyjä syitä, joiden mukaan poliisi ei olisi voinut toimittaa esitutkintaa loppuun ...

Lue lisää »

Valviran perusteltava riittävästi lausuntojaan

15.9.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran, huomiota lausuntojen riittävään perustelemiseen. Käräjäoikeus ja korkein oikeus olivat molemmat pyytäneet Valviralta lausuntoa käsitellessään samaa liikennevakuutuskorvaukseen liittyvää asiaa. Lausuntopyyntöasiakirjoista oli nähtävissä, että asian aikaisemmissa oikeuskäsittelyissä oli esitetty runsaasti keskenään ristiriitaisia, pääasiassa kahta tulkintalinjaa olevia lääkärinlausuntoja. Molemmilla kerroilla Valvira oli ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2010 julkistettu

6.9.2011

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston päätöksenteon laillisuutta. Sen tärkein toimintamuoto on valtioneuvoston istuntojen esittelylistojenennakkotarkastus ja listoihin liittyvät keskustelut ministeriöiden kanssa. Kertomusvuonna tarkastettiin yleisistunnon 1 676 asian ja presidentin esittelyn 914 asian esittelylistat. Valtioneuvoston ja ministeriöiden toiminnasta tehtiin viime vuonna myös 187 kantelua. Viime vuonna julkisuutta sai erityisesti oikeuskanslerin ratkaisu ”Entisen pääministerin Matti ...

Lue lisää »

Kimmo Hakonen aloittaa oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkönä

1.9.2011

Kimmo Hakonen aloittaa tehtävänsä oikeuskanslerinviraston uutena kansliapäällikkönä 1.9.2011 Nils Wirtasen siirtyessä eläkkeelle. Hakonen on toiminut aikaisemmin muun muassa sisäasiainministeriön poliisiosaston projektipäällikkönä 1998-1999, oikeusministeriön vankeinhoito-osaston vankeinhoitojohtajana 1999-2001, sisäasiainministeriön poliisiosaston lainsäädäntöneuvoksena ja poliisijohtajana 2001-2008, sisäasiainministeriön oikeusyksikön lainsäädäntöjohtajana 2008-2010 sekä oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain osaston neuvottelevana virkamiehenä 2010-2011.

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö johtaa ja kehittää ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri ratkaisi sikainfluenssarokotetta koskevat kantelut

15.8.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ratkaisi yhteensä 50 sikainfluenssarokotetta koskevaa kantelua. Kanteluissa esitettiin muun muassa epäily Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolueettomuudesta rokotteen hankinnassa. Itse rokotteen hankintamenettelystä ei löytynyt huomautettavaa. Sen sijaan oikeuskansleri totesi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen saama tutkimusrahoitus lääkeyhtiöiltä voi heikentää yleistä luottamusta laitoksen viranomaistoimintaan. Oikeuskansleri saattoi sosiaali- ja terveysministeriön ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka sairauslomalle

10.8.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jää 17.8.2011 sairauslomalle olkapäähän tehtävän ortopedisen leikkauksen vuoksi. Oikeuskansleri on sairauslomalla 14.10.2011 asti.

Jonkan sairausloman ajan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeus- kansleri Mikko Puumalainen. Vastaavasti apulaisoikeuskanslerin sijaisena toimii esittelijäneuvos osastopäällikkönä Risto Hiekkataipale. Järjestely on sama kuin lomien tai muiden poissaolojen aikana.

Esittelijäneuvos, osastopäällikkönä Kimmo ...

Lue lisää »

Ministeriöiden noudatettava tulo- ja menoarvioita tarkasti

1.8.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää kolmen ministeriön huomiota budjettitarkkuuteen. Oikeuskansleri antoi tänään päätöksensä, joissa kiinnitetään opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sekä sisäasiainministeriön huomiota tulo- ja menoarvion tarkkaan noudattamiseen.

Oikeuskansleri otti Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakertomuksesta saatujen tietojen perustella ministeriöiden määrärahojen ylitykset omana aloitteenaan tutkittavaksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto mainitsi vuotta 2009 ...

Lue lisää »

Hämeenlinnan tilaaja-tuottajamallin ongelmallinen

9.5.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottajamalli, jossa rakennus- ja ympäristövalvonta oli osa palvelutuotantoa, oli ongelmallinen. Järjestelmän selkeys ja läpinäkyvyys eivät olleet hyvän hallinnon vaatimusten mukaisia. Kaupungin hallintosäännössä, palvelutuotannon toimintasäännössä, palvelusuunnitelmassa ja palvelusopimuksessa ei selvitetty riittävästi toimivaltasuhteita ja vastuita. Hyvän hallinnon mukaista on hallinnon rakenteiden järjestäminen sellaisiksi, että ne tukevat ...

Lue lisää »

Hätäkeskusuudistuksen johtamisessa puutteita

21.3.2011

Hätäkeskusuudistuksen johtaminen ja valvominen sekä ministeriötasolla että Hätäkeskuslaitoksen sisällä oli uudistuksen alkuvaiheessa liian heikkoa. OikeuskansleriJaakko Jonkanmukaan uudistuksessa olisi edellytetty ainakin toiminnan alkuvaiheessa riittävän tiukkaotteista seurantaa ja uudistuksen perusteellisempaa sisäänajamista. Osa alkuvaiheen ongelmista kärjistyi, koska kattava seuranta- ja valvontajärjestelmä puuttui. Ongelmiin olisi voitu puuttua aikaisemmin ja valvonnasta saatuja tietoja olisi voitu ...

Lue lisää »

Peruskoulujen oppilashuollossa puutteita

9.2.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä siitä milloin oppilashuolto toteutuu tasavertaisesti ja suositusten mukaisesti. Ministeriön on annettava perusteltu arvionsa 1.8.2011 mennessä.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan perusopetuslain mukainen oppilashuolto ei nykyisellään toteudu peruskouluissa ja tilannetta tai sen kehittymistä ei voi pitää tyydyttävänä. Muun muassa oppilashuoltoon suunnatut voimavarat ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2