Tiedotteet: 2010

Entisen pääministerin Matti Vanhasen menettely perustuslakivaliokunnan harkittavaksi

16.9.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tehnyt eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen entisen pääministeri Matti Vanhasen virkatoimen tutkimiseksi. Jonkan mielestä Vanhanen oli esteellinen osallistumaan valtioneuvoston yleisistuntoihin, joissa päätettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusten myöntämisestä Nuorisosäätiölle. Oikeuskansleri toteaa, että asia olisi arvioitava myös rikosoikeudellisesti. Lainsäädännön mukaan oikeuskanslerilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käynnistää valtioneuvoston jäsenen menettelyä koskevaa esitutkintaa. Esitutkinnan ...

Lue lisää »

Käräjäoikeuden toimistosihteerille ja entiselle laamannille syyte virkarikosesta

13.8.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen Jyväskylän käräjäoikeuden toimistosihteeriä ja entistä laamannia vastaan. Toimistosihteeriä epäillään väärien diaarimerkintöjen tekemisestä. Hänen epäillään merkinneen 11 rikosasiaa käräjäoikeuden asianhallintajärjestelmään ratkaistuiksi, vaikka ne tosiasiassa olivat ratkaisematta. Esitutkinnan mukaan toimistosihteerin tehtävänä oli huolehtia, että asiat jaetaan tuomioistuinharjoitteluaan suorittavien notaarien käsiteltäviksi. Toimistosihteerin menettely johti kyseisten asioiden ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerilta päätös huumepoliisiasiassa

21.6.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänään antanut päätöksensä poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelystä niin sanotussa huumepoliisiasiassa. Oikeuskanslerin mukaan poliisimiehiin kohdistunut selvittely- ja tutkintakokonaisuus on Suomen oloissa ainutlaatuinen.

Oikeuskansleri on päätöksessään tutkinut poliisiviranomaisen menettelyä ennen esitutkinnan aloittamista ja poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelyä itse esitutkinnassa. Päätöksessä ei ole otettu kantaa sellaisiin väitteisiin, jotka koskevat ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Luottamus puolueettomuuteen vaarantui ydinvoimalupapäätöksen valmistelussa

16.6.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Taisto Turusta esteellisenä ydinvoimalupapäätöstä koskevan asian valmistelussa. Turusen aikaisempi jäsenyys Outokumpu Oyj:n hallituksessa ja Turusen asema ydinvoimalaitosten rakentamista koskevien periaatepäätöksien valmistelusta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkönä on muodostanut asetelman, joka on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerilta ei moitteita vähemmistövaltuutetun virantäytöstä

15.6.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt moitittavaa vähemmistövaltuutetun virantäyttömenettelystä. Jonkan arvion mukaan nimitysasian valmistelussa ja ratkaisemisessa ei ylitetty viranomaiselle virkanimitysasioissa kuuluvaa harkintavaltaa.

Oikeuskansleri muistuttaa, että hän voi laillisuusvalvojana ottaa kantaa vain siihen, onko nimityspäätös tehty viranomaiselle nimitysasioissa kuuluvan harkintavallan puitteissa, onko harkintavaltaa käytetty oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla ja onko valinta asianmukaisesti nimitysmuistiossa ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Ministeriöltä uusi selvitys sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilanteesta

9.6.2010

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä uutta selvitystä toimenpiteistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkamiseksi. Ministeriön on toimittava vastauksensa viimeistään 16.8.2010.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen on tyytymätön sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiltä 25.5.2010 saamaansa selvityksen niistä toimenpiteistä, joilla ministeriö purkaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkan ja lyhentää käsittelyaikoja. Puumalaisen mukaan ministeriön lausuntoa ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilanne erittäin huolestuttava

20.4.2010

ApulaisoikeuskansleriMikko Puumalaisenmielestä valitusten käsittelyaika sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on edelleen kohtuuttoman pitkä eikä täytä perustuslain vaatimuksia. Muutoksenhakulautakunnan toimintaa on kehitetty myönteiseen suuntaan, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen on seurannut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakykyä vuodesta 2008 lähtien ja hän moittii sosiaali- ja terveysministeriötä vitkastelusta tilanteen korjaamiseksi. Selvitysten perusteella ministeriö on ollut ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Tukiasuntojen paloturvallisuudesta huolehdittava

24.3.2010

Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys on laadittava sosiaalihuollon järjestämiin päihdeongelmaisten tukiasuntoihin. Rakennuksen käyttötarkoitus ja siihen liittyvät turvallisuusriskit tulee huomioida, kun arvioidaan sen sopivuutta tukiasunnoksi, toteaa oikeuskansleriJaakko Jonkka. Oikeuskansleri kiinnitti asiaan huomiota tutkiessaan omana aloitteenaan Espoon kaupungin toimia päihdeongelmaisten tukiasumisen järjestämisessä.

Espoon kaupungin omistuksessa oleva ja sen neljälle henkilölle sosiaalihuollon tukiasuntona käyttämä rintamamiestalo ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Hyvä hallinto ei toteudu tuontiautojen verotuksessa

15.3.2010

Valtiovarainministeriö on rikkonut hyvän hallinnon periaatteita tuontiautojen verotuksen toimeenpanossa, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Valtiovarainministeriö ei ole omasta aloitteestaan tehnyt tuontiautojen verotusta koskevia säädösmuutoksia. Muutoksia on tehty vasta sen jälkeen, kun EY-tuomioistuin ja Suomen omat tuomioistuimet ovat antaneet ratkaisuja yksityishenkilöiden tekemiin autoverovalituksiin. Valtiovarainministeriö on ryhtynyt muuttamaan autoverotusjärjestelmää vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia ...

Lue lisää »

Kelalle huomautus määräajan ylittämisestä

9.3.2010

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Kansaneläkelaitokselle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä valituksen käsittelyssä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kansaneläkelaitoksen Pohjanmaan vakuutuspiirin menettely on ollut erityisen moitittavaa, koska valituksen huolimattoman käsittelyn seurauksena laissa säädetty enintään 60 päivän määräaika ylittyi yli vuodella. Erityisen vakavaa on se, että asiassa oli kysymys kiireellisenä pidettävästä lapsen kuntoutuksesta.

Vanhemmat kirjoittivat oikeuskanslerinvirastoon ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2