Tiedotteet: 2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Kotkan käräjäoikeuden tilat epäasialliset

8.12.2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Kotkan käräjäoikeuden tilat ovat epäasialliset, turvattomat ja huonokuntoiset. Puumalainen teki Kotkan käräjäoikeuteen tarkastuksen 19. marraskuuta 2009.

Käräjäsalien odotustila on pieni ja turvajärjestelyt puutteelliset ja siellä on ollut ajoittain levotonta. Odotustiloissa ei ole säännöllistä käräjäpäivystystä. Asianosaisia on peloteltu ja painostettu. Myös käräjäoikeuden henkilökunta pitää olosuhteita turvattomina. Apulaisoikeuskansleri ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskanslerilta huomautus kaupunginvaltuutetulle

6.11.2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen Kankaanpään kaupunginvaltuutettu Kauko Juhantalolle esteellisyyttä koskevien säännösten rikkomisesta.

Oikeuskanslerinvirastoon tehdyssä kantelukirjoituksessa arvosteltiin Kankaanpään kaupunginvaltuutetun ja tuolloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan menettelyä tämän poistuttua kaupunginvaltuuston kokouksesta kesken kokouksen joulukuussa 2007. Kyseisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä suunnittelukauden taloussuunnitelma. Oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan selvityksessä Juhantalo ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Työllistämistuki ei saa olla syrjivä

7.10.2009

Länsisuomalainen kaupunki rikkoi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan syrjinnän kieltoa suosimalla oman kaupungin nuoria työllistämistuen myöntämisessä. Kaupunki jakoi työllistämistukea niille työnantajille, jotka palkkaisivat määräaikaiseen työsuhteeseen paikkakuntalaisen nuoren.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa silloin kun on kyse työhönottoperusteista. Yhdenvertaisuuslaki koskee ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Lääkehuollon uudelleen organisoinnissa liian kiire

6.10.2009

Asian valmistelussa hätiköintiä

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää lääkealan keskuksen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) perustamista ja sijoittamista koskevan asian valmistelumenettelyä liian kiireisenä. Oikeuskansleri kiinnittää sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän huomiota siihen, että valmisteluun on varattava riittävästi aikaa.

Ministeri Hyssälä piti elokuussa 2008 tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi lääkehuollon uudelleen organisoimisesta. Ministerin tavoitteena ...

Lue lisää »

Haastemiehelle syyte virkarikoksesta

30.9.2009

Huolimattomasta menettelystä haasteen tiedoksiannosta epäilty länsisuomalainen haastemies saa syytteen virkarikoksesta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, että haastemies on toiminut tavalla, joka täyttää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön.

Haastemies oli saanut tehtäväkseen toimittaa kiireellisen haasteen käräjäoikeuden määräämäänviimeiseen tiedoksiantopäivään mennessä. Haastemies ei ilmoittanut toimeksiantajalleen eli käräjäoikeudelle sitä, että hän ei ollut toimittanut haastetta määräpäivään ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Hallituksen toimitettava EU-asiat viivytyksettä eduskuntaan

5.6.2009

Valtioneuvoston tulee toimittaa viipymättä eduskunnalle annettavat EU-asioihin liittyvät kirjelmät, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Perustuslain 96 § mukaan eduskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa kaikkien Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmisteluun, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Kysymyksessä on oikeudellinen velvoite, joka valtioneuvoston on otettava huomioon sekä ...

Lue lisää »

Käräjätuomarille syyte virkarikoksesta

13.3.2009

Kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista epäilty käräjätuomari saa syytteen virkarikoksesta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, että Helsingin käräjäoikeuden tuomari on toiminut tavalla, joka täyttää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön.

Käräjätuomari oli käsitellyt viittä eri asiaa kahdesta ja puolesta vuodesta yli seitsemään vuoteen. Asioissa oli ollut pitkiä ajanjaksoja, joina käsittely ei ollut lainkaan edennyt. Asia ...

Lue lisää »

Opetusjärjestelyistä huomautus rehtorille

26.2.2009

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut Iitin kunnan peruskoulun rehtorille huomautuksen hyvän hallinnon periaatteiden ja perusopetuslain vastaisesta menettelystä huostaan otetun lapsen opetuksen järjestämisessä.

Tuusulan sosiaalilautakunta oli syksyllä 2005 ottanut huostaan 14-vuotiaan lapsen ja sijoittanut hänet yksityisen palveluntuottajan perhekotiin Iittiin. Perhekodin johtaja haki lapselle erityisiä opetusjärjestelyjä siten, että lapsi opiskelisi perhekodissa, mutta ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerille tehtiin aiempaa enemmän kanteluita

2.2.2009

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1 737 kantelua, mikä on 385 kantelua enemmän kuin vuonna 2007. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2008 oikeuskanslerille tehtiin 253 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 51 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 31 kantelua.

Toiseksi suurin kanteluryhmä koski poliisiviranomaisia 286 ...

Lue lisää »

Huomautus poliisille ja kunnaneläinlääkärille eläinsuojelusäännösten rikkomisesta

29.1.2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen poliisille ja kunnaneläinlääkärille lainvastaisesta menettelystä. He eivät olleet tehneet asianmukaista kirjallista päätöstä kiireellisessä eläinsuojelutapauksessa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnittää poliisin huomiota eläinten lopettamista koskevien säännösten noudattamiseen.

Raahen poliisi ja kunnaneläinlääkäri olivat syksyllä 2006 tehneet eläinsuojelutarkastuksen. Tarkastuksessa oli päätetty ryhtyä eläinsuojelulain mukaisiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten lopettamiseksi. Apulaisoikeuskanslerille ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2