Tiedotteet: 2008

Käräjätuomarille syyte virkarikoksesta

26.8.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jonkan mukaan Espoon käräjäoikeus ei ollut toimivaltainen käsittelemään käräjätuomarin ratkaisemaa velkomusasiaa. Euroopan unionin tuomioistuinten toimivallasta annetun asetuksen mukaan oikeudenkäymiskaaressa olevaa kansallista toimivaltasäännöstä ei sovelleta tilanteessa, jossa suomalaisen kotipaikka on muussa unionin jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Asetuksen mukaan kanne tulee ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerilta huomautus kolmelle poliisille

22.8.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut kolmelle seinäjokelaiselle poliisille huomautuksen esitutkinnan viivästymisestä. Työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta koskeneen asian tutkinnanjohtajat ja tutkija eivät huolehtineet sitä, että esitutkinta toimitetaan esitutkintalaissa edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivästystä. Asian syyteoikeus vanhentui esitutkinnan aikana.Asia tuli esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa.

Esitutkinta toimitettava ilman aiheetonta viivytystä

Oikeuskanslerin mukaan esitutkinnan ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää selvitystä vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä

1.8.2008

Vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä oikeusministeriössä tehtiin keväällä kantelu oikeuskanslerille. Oikeuskansleri pyysi kantelun johdosta oikeusministeriöltä selvitystä, jonka ministeriö antoi 17.6.2008. Oikeuskansleri on nyt pyytänyt asiasta ministeriöltä lisäselvitystä. Asiakirjat tulee toimittaa oikeuskanslerille viimeistään 29.8.2008.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Päivi Pietarinen, puh. 09 160 23953 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Lisäselvityspyyntö ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin muistio ministeri Pekkarisen menettelyn oikeudellisesta arviosta

10.6.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan muistio ministeri Mauri Pekkarisen menettelyn oikeudellisesta arviosta asiassa, jossa on kyse Pekkarisen allekirjoittamasta Suomi-Soffa Tehdas Oy:lle myönnetystä investointitukipäätöksestä 2006 ja Pekkarisen taulukaupan muodossa saamasta vaalituesta 2007 samaan konserniin kuuluvalta Suomi-Soffa SSF Oy:ltä.

muistio 9.6.2008

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää selvitystä vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä

3.6.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä ja lausuntoa siitä, miten ministeriö toimii vaalirahailmoitusten kanssa. Asiakirjat tulee toimittaa oikeuskanslerille viimeistään 7.7.2008.

Oikeuskansleri tutustui oikeusministeriön vaalien vastuualueen toimintaan ja erityisesti vaalirahoituslain tarkoittamien ilmoitusten käsittelyä koskevaan menettelyyn 26.5.2008. Vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä oikeusministeriössä on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Ei salassa pidettäviä tietoja internettiin

20.5.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Ahvenanmaan maakunnan hallituksen huomiota tietojen välittämiseen internetissä. Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli kotisivuillaan julkaissut erilaisia eläkkeitä koskevan päätösluettelon. Siinä henkilön nimeen yhdistetyn työkyvyttömyyseläkettä koskevan tiedon voitiin katsoa liittyvän yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevassa maakuntalaissa mainittuun terveyden- ja sairaanhoitoon, ja sisältävän sellaista tietoa henkilön yksityisistä olosuhteista, että tiedon antaminen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen seuraa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työn kehittämistä

16.5.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pitää sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan kehittämissuunnitelmia oikeansuuntaisina. Lautakunnan henkilöstöresurssien lisääminen ja niistä huolehtiminen ovat tärkein keino varmistaa valitusten viivytyksetön käsittely. Lisäksi on huolehdittava resurssien suuntaamisesta oikein sekä hyvästä johtamisesta ja työilmapiiristä. Myös ehdotetut lainsäädäntömuutokset ratkaisukokoonpanojen keventämiseksi ja lautakunnan jakamiseksi hallinnollisesti kahteen voivat tukea asioiden viivytyksetöntä käsittelyä. Kehittämissuunnitelmat käyvät ilmi ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin päätös ulkoasiainministerin menettelystä

31.3.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on 31.3.2008 antanut ratkaisunsa ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan niin sanottua tekstiviestikohua koskevassa asiassa.

Yksityiskohtainen päätös annettiin asiaa koskevaan ensimmäiseen kanteluun (dnro 350/1/08). Samassa yhteydessä oikeuskansleri ratkaisi myös muut samasta asiasta tehdyt kantelut. Kaikkiaan kanteluita tässä ns. tekstiviestiasiassa tehtiin 9 kappaletta. Kanteluista 6 tehtiin suoraan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen puuttuu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ongelmiin

19.3.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen selvittää mahdollisuudet sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyvyn turvaamiseksi ja valitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Puumalainen teki 13.2.2008 tarkastuskäynnin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Käynnillä kävi ilmi, että valitusten käsittely lautakunnassa on ruuhkautunut. Valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2007 runsas 13 kuukautta ja se on edelleen pitenemässä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käsittelyaika ei ole oikeusturvan ...

Lue lisää »

Savonlinna syrjii ulkopaikkakuntalaisia torikauppiaita

17.3.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Savonlinnan kaupungin käytäntö periä ulkopaikkakuntalaisilta torikauppiailta paikallisia korkeampia maksuja on syrjivä.

Savonlinnan kaupunginhallituksen oikeuskanslerille antaman lausunnon mukaan Savonlinnan torilla on noudatettu toripaikkojen hinnoittelua kauppiaan asuinpaikan mukaan ”kautta aikain”. Lisäksi lausunnossa todettiin, että tori on perinteisesti ollut asukkaidensa ja paikkakunnan kauppiaiden kauppapaikka. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Savonlinnan ...

Lue lisää »