Tiedotteet: 2008

Viranomaisen hyvät aikomukset eivät voi syrjäyttää hyvän hallinnon velvoitteita

18.11.2008

Sisäasiainministeriön paikallisille poliisiviranomaisille antamat ohjeet EY-oleskelulupahakemusten käsittelyyn ovat olleet riittämättömät, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Hän myös kiinnittää päätöksessään ministeriön huomiota huolellisuuteen muun muassa oikeuskanslerille toimitettaviin selvityksiin vastaamisessa.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa arvosteltiin viranomaisten menettelyä EY-oleskeluluvan hakemisessa. Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos ei ollut keväällä 2006 ottanut kantelijan EY-oleskelulupahakemusta vastaan. Poliisilaitoksella oli menetelty sisäasiainministeriön ...

Lue lisää »

Käräjätuomarille huomautus viivästyksestä haasteiden antamisessa

17.11.2008

Espoon käräjäoikeuden tuomari on saanut oikeuskansleri Jaakko Jonkalta huomautuksen. Käräjätuomari oli laiminlyönyt haasteiden antamisen riittävän ajoissa ja tästä syystä rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua. Käräjäoikeudella oli ollut aikaa haasteiden antamiseen lähes neljä kuukautta ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä käräjätuomari myönsi tekemänsä virheen ja myönsi olevansa siitä vastuussa.Käräjätuomari oli selvityksessään ...

Lue lisää »

Vaalirahoituslain noudattaminen vailla viranomaisvalvontaa

6.11.2008

Oikeusministeriö on toiminut vaalirahoitusilmoitusen käsittelyssä silmiinpistävän passiivisesti, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Hänen mukaansa myös ministeriön antama vaalirahoitusilmoituskäytäntöä koskeva ohjeistus on ollut epäyhtenäistä.

Laiminlyönti ohjeistuksessa

Vuonna 2004 järjestettyjen europarlamenttivaalien jälkeen oikeusministeriö oli selventänyt vaalirahoitusilmoituskäytäntöä kirjeellä, johon oli silloisen oikeusministerin toimeksiannosta lisätty ehdokkaan tukiryhmän saaman tuen erittelyvelvollisuutta täsmentävä teksti. Oikeuskansleri Jonkan mukaan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Hallinnon palveluperiaate soveltuu myös tuomioistuimiin

5.11.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää hovioikeuden huomiota oikeudenkäymiskaaressa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen tuomioita annettaessa sekä hyvän hallinnon edellyttämän palveluperiaatteen merkitykseen. Hovioikeus oli rikosasiassa toimittamansa pääkäsittelyn jälkeen ilmoittanut asianosaisille, että tuomio asiassa annetaan 30 päivän kuluessa, ellei estettä ole. Oikeudenkäymiskaari edellyttää nimenomaisesti tuomion antamista 30 päivän kuluessa, jollei erityisiä syitä määräajan ylittymiselle ole ...

Lue lisää »

Kirkonkin turvattava perusoikeus hyvään hallintoon

30.10.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen virheellisestä menettelystä kolmelle espoolaisseurakuntien viranhaltijalle. Lisäksi Puumalainen antoi vakavan huomautuksen Espoon ja Porvoon tuomiokapituleille virheellisestä menettelystä.

Helsinkiläismies oli suullisesti pyytänyt lupaa äitinsä siunaustilaisuuden järjestämiseen Espoon tuomiokirkossa. Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Esbo svenska församling vastasivat pyyntöön kieltävästi, sillä muilla kuin seurakuntalaisilla ei ollut pääsyä kirkkoon. Kysyjän ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Lasten asumisoloista huolehdittava

7.10.2008

Asumisolot eivät saa vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä. Lastensuojelulain mukaan kunnan on korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto, jos lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta. Kyseessä on kuntaa sitova velvoite, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antamassaan päätöksessä.

Puumalainen kiinnittää Haukiputaan kunnan huomiota siihen, että ...

Lue lisää »

Valtiolta vaadittavien vahingonkorvausasioiden käsittely tarvitsee selkeyttämistä

19.9.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on pyytänyt oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä yhteisesti selvittämään, onko tarvetta selkeyttää tai keskittää valtioon kohdistettavien vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä. Asia on noussut esille sekä apulaisoikeuskanslerin tekemillä tutustumis- ja tarkastuskäynneillä että oikeuskanslerille tehdyn kantelun myötä.Ministeriöiden tulee antaa selvityksensä asiasta vuoden loppuun mennessä.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kantelija arvosteli viranomaisia, koska hänen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Hallintolakia noudatettava myös rakennuslupa-asioissa

16.9.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on pyytänyt ympäristöministeriötä arvioimaan, onko maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista vastaavia viranomaisia tarvetta ohjeistaa hakemusten vireilletulo- ja kirjaamiskäytännöissä sekä hakemusten täydentämismenettelyissä. Apulaisoikeuskanslerin tekemillä tarkastuskäynneillä on käynyt ilmi, että useat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupahakemukset ovat lupaviranomaisille saapuessaan puutteellisia ja niitä on tarve täydentää usein. Rakennuslupa-asioihin tulee soveltaa ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää selvitystä Hätäkeskuslaitoksen toimintakyvystä

10.9.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää sekä sisäasiainministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä Hätäkeskuslaitoksen toimintakyvystä. Ministeriöiden tulee antaa oma arvionsa Hätäkeskuslaitoksen kyvystä huolehtia sille laissa säädetystä tehtävästä vastaanottaa ja asianmukaisesti käsitellä sekä hälyttää tehtävän edellyttämä apu erityisesti terveystoimen hätäilmoitusten osalta. Lisäksi selvityksessä on otettava kantaa sosiaali- ja terveysministeriön asemaan Hätäkeskuslaitoksen johtamisessa.

Ministeriöiden ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2007 julkistettu

2.9.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle viime vuotta koskevan toimintakertomuksensa. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat.

Oikeuskanslerin työ valtioneuvoston valvonnassa painottuu ministeriöissä valmisteltavien ja valmistelun jälkeen valtioneuvoston yleisistunnon tai tasavallan presidentin päätettäväksi saatettavien asioiden ennakolliseen tarkastamiseen ja valvontaan. Tarkoituksena on ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 3