Tiedotteet: 2006

Helsingin Kallion kirjasto ylireagoi poistaessaan turkistarhausnäyttelyn

20.12.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kritisoi Helsingin Kallion kirjastonjohtajan päätöstä poistaa keväällä 2006 Oikeutta eläimillä -järjestön valokuvanäyttely kirjaston tiloista viikkoa ennen sovittua päättymisajankohtaa. Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan kirjastonjohtaja ylireagoi näyttelystä saamaansa kritiikkiin ja puuttui mielipiteen ilmaisemisen vapauteen.

Kallion kirjaston aikuistenosastolla oli esillä 16 turkistarhauksesta kertonutta kuvaa. Oikeutta eläimille -järjestö oli näyttelystä sovittaessa esitellyt ...

Lue lisää »

Käräjätuomarille syyte virkarikoksista

13.12.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostaa syytteen pohjoissuomalaista käräjätuomaria vastaan. Syyte koskee epäiltyä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista, virkavelvollisuuden rikkomista ja virka-aseman väärinkäyttämistä.

Vuosina 2002 - 2005 käräjätuomarin ratkaistavina olleissa asioissa oli ollut viivästyksiä muun muassa tuomioiden antamisessa ja julistettujen ratkaisujen saattamisessa kirjalliseen muotoon.

Tutkinnassa tuli myös ilmi, että käräjätuomari oli ratkaissut velkajärjestelyn ...

Lue lisää »

Tuomioistuin sovelsi lakia väärin

11.10.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan Vantaan käräjäoikeus sovelsi lakia virheellisesti tuomitessaan vantaalaisen miehen viime vuoden marraskuussa laittomasta maahantuonnista sakkoihin.

Mies oli tuonut heinäkuussa 2005 maahan teleskooppipatukan. Käräjäoikeuden mielestä kysymys oli vaarallisten esineiden maahantuontia koskevan säännöksen rikkomisesta. Mies tuomittiin sakkorangaistukseen.

Apulaisoikeuskansleri otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan poliisilta tulleen tiedon perusteella. Hänen mukaansa ...

Lue lisää »

Tietosuojalain valmistelussa puutteita

21.9.2006

Oikeuskansleri Paavo Nikula on tänään antanut lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle sen valmistelemasta luonnoksesta sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Oikeuskanslerin mukaan lainsäädäntöuudistuksen valmistelussa on havaittavissa puutteita, joiden arviointiin on syytä kiinnittää huomiota.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotus koskee niin sanottujen yhteisötilaajien eli muun muassa työnantajien oikeutta käsitellä viestintäverkkojen ja -palvelujen käyttöä koskevia tunnistetietoja ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kertomus 2005 julkistettu

6.9.2006

Oikeuskansleri Paavo Nikula on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle vuotta 2005 koskevan toimintakertomuksensa.

Kertomuksessa käydään läpi oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Keskeisimmät toiminta-alueet ovat valtioneuvoston ja tasavallan presidentin sekä tuomioistuinten ja muiden viranomaisten virkatointen valvonta.

Valtioneuvostoa valvotaan listatarkastuksin

Merkittävin valtioneuvoston laillisuusvalvonnan keino on viikoittain ...

Lue lisää »

Lautamiehelle syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta

9.8.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostaa syytteen Porvoon käräjäoikeuden lautamiestä vastaan. Syyte koskee epäiltyä tahallista virkavelvollisuuden rikkomista.

Lautamies oli osallistunut käräjäoikeudessa joulukuussa 2005 ratkaistun epäiltyä törkeää petosta koskeneen rikosasian käsittelyyn. Asiassa vastaajan epäiltiin erehdyttäneen asianomistajan myymään osuutensa kahdesta yhtiöstä alihintaan. Syytteen mukaan vastaaja oli muun muassa tavoitellut huomattavaa taloudellista hyötyä ...

Lue lisää »

Helsinki ei saanut moitteita vuokra-asuntoihin kuolleiden omaisuuden käsittelystä

21.6.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan tavassa, jolla Helsingin kaupunki on ohjeistanut tai neuvonut kaupungin vuokra-asuntoihin kuolleiden omaisuuden käsittelyä, ei tullut ilmi puututtavaa.

Apulaisoikeuskansleri otti asian tutkittavakseen viime tammikuussa lehtikirjoituksissa olleiden tietojen perusteella. Kirjoitusten mukaan joissakin tapauksissa kaupungin vuokra-asunnoissa asuneiden vainajien omaisuutta olisi hävinnyt asunnosta ennen kuin omaisilla oli mahdollisuutta ottaa sitä ...

Lue lisää »

Käräjätuomareille moitteita viivytyksistä haasteiden antamisessa

7.6.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee kahta Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomaria viivytyksistä haasteiden antamisessa. Viivytysten vuoksi rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua viiden eri vastaajan osalta. Heidän kohdallaan rikosasian käsittely päättyi siihen.

Tapauksissa oli kysymys epäillyistä romaneihin kohdistuneista syrjintärikoksista, jotka koskivat sisäänpääsyä helsinkiläisiin ravintoloihin.

Kummassakin asiassa käräjätuomarit vetosivat työkiireisiinsä ja loma-aikoihin liittyneisiin työjärjestelyihin. Toisessa tapauksista ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri pyytää selvitystä turkistarhausnäyttelyn poistamisesta

22.3.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää Helsingin kaupunginhallitukselta selvitystä ja lausuntoa Kallion kirjaston johtajan päätöksestä, jolla Oikeutta Eläimille -yhdistyksen turkistarhausta koskeva valokuvanäyttely poistettiin kirjaston tiloista.

Selvityksestä tulee ilmetä, mihin säännöksiin kirjastonjohtajan toimivalta päättää näyttelyiden pitämisestä ja poistamisesta perustuu. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa siihen, onko kirjastonjohtaja noudattanut päätöksessään hyväksyttäviä perusteita ja näytteilleasettajien yhdenvertaisen ...

Lue lisää »

Virkamiehen oikeutta kannella oikeuskanslerille ei voi perusteetta rajoittaa

17.3.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka korostaa, että jokaisella, myös virkamiehellä tai julkista tehtävää hoitavalla tulee olla mahdollisuus seurauksia pelkäämättä kannella oikeuskanslerille, jos epäilee viranomaistoiminnassa menetellyn virheellisesti.

Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä työskentelevän virkamiehen tekemän kantelun perusteella. Kirjoituksessaan virkamies kertoi saaneensa työnantajaltaan viime vuoden heinäkuussa huomautuksen, koska oli tehnyt esimiestensä menettelyä ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2