Tiedotteet: 2005

Oikeuskanslerin kertomus 2004 julkistettu

7.9.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikula on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle viime vuotta koskevan kertomuksensa. Sen mukaan kanteluja vastaanotettiin 1 443 ja ne kohdistuivat kaikkiaan 1 644 eri viranomaiseen. Suurin osa kanteluista koski tuomioistuinten (312), poliisiviranomaisten (227), asianajajien tai julkisten oikeusavustajien (145) ja sosiaalityöntekijöiden (142) menettelyä.

Kaikissa edellä mainituissa kanteluryhmissä oli kasvua edelliseen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Huostaanotettujen lasten perusopetus toteutuu puutteellisesti

6.9.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan kuntien tavoissa huolehtia laitoksiin ja perhekoteihin sijoitettujen lasten perusopetuksesta on selkeitä puutteita ja ongelmia, vaikka yleisesti ottaen perusopetus näyttääkin toteutuvan lain edellyttämällä tavalla. Erityisesti ongelmia löytyi kotiopetuksena toteutetusta perusopetuksesta. Jonkka perää kunnilta, opetusministeriöltä ja lääninhallituksilta toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri otti asian tutkittavakseen julkisuudessa olleen tiedon perusteella ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri pyytää selvitystä päiväkotien turvallisuusohjeista

13.6.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä päiväkotien turvallisuuden tämänhetkisestä valvonnasta ja siihen käytettävistä ohjeistuksista.

Selvityspyyntö on jatkoa apulaisoikeuskanslerin keväällä 2002 käynnistämään tutkintaan, joka koski päiväkotien yleisiä turvallisuusohjeita ja -käytäntöjä. Tutkinta käynnistettiin tuolloin kahden karkaamistapauksen perusteella. Taustalla oli ajatus siitä, että yhtenäisistä ohjeista voisi olla hyötyä vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi ...

Lue lisää »

Poliisille moitteet rikosasian epäasianmukaisesta sopimisesta

9.6.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii kahta itäsuomalaista poliisimiestä rikosasian vanhentumisen sopimisesta ja hyvittämisestä rahalla. Jonkan mielestä menettelyä ei voida pitää poliisin taholta hyväksyttävänä toimintana, vaikka tarkoituksena ei saatavilla olleen aineiston perusteella ollutkaan peitellä mahdollista virkarikosta.

Rautalammilainen kantelija kertoi erään poliisin soittaneen hänelle keväällä 2000 ja tarjonneen maksua siitä, että hän unohtaisi ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri arvostelee lääkelain soveltamista rokoteasiassa

3.6.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee lääkelain liian väljää tulkintaa Calmette-rokotteen jakeluun vuosina 2002-2004 liittyneessä asiassa.

Lääkelaitos antoi elokuussa 2002 Kansanterveyslaitokselle erityisluvan tanskalaisen Calmette-rokotteen jakeluun sairaaloille ja terveyskeskuksille, koska aiemmin käytetty valmiste vedettiin pois markkinoilta. Rokotteelle ei ollut Suomessa myyntilupaa. Perusteena määräaikaiselle erityisluvalle oli se, että rokotusten lopettamisesta kokonaan aiheutuisi ilmeistä vaaraa ...

Lue lisää »

Suuronnettomuuden tutkintalautakunta lainmukainen

2.6.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan valtioneuvoston päätös, jolla Kaakkois-Aasian tsunami-onnettomuuden jälkeinen suuronnettomuuden tutkintalautakunta asetettiin ja sen jäsenet nimitettiin, on lainmukainen.

Tutkintalautakunnasta oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa viitattiin julkiseen kritiikkiin, joka kohdistui ulkoasiainministeriön virkamiesten toimintaan tsunamionnettomuuden jälkipuintien yhteydessä. Kantelijat pyysivät oikeuskansleria tutkimaan, olivatko suuronnettomuuden tutkintalautakuntaan nimitetyt henkilöt esteettömiä toimimaan lautakunnassa muun muassa ulkoasiainministeriöön liittyvien ...

Lue lisää »

Itämeren maiden laillisuusvalvojat koolla Helsingissä

31.5.2005

Itämeren alueen maiden laillisuusvalvojat kokoontuvat yhteiseen seminaariin Helsingissä 6-7. kesäkuuta.

Seminaarissa käsitellään vankiloiden ja muiden suljettujen laitosten valvontaa, psykiatriseen hoitoon liittyviä sosiaalisia oikeuksia sekä hyvää hallintoa perusoikeutena EU:ssa.

Seminaariin osallistuvat Ruotsin oikeusasiamies ja oikeuskansleri, Viron oikeuskansleri, Tanskan ja Liettuan oikeusasiamiehet sekä laillisuusvalvojia tai heidän edustajiaan Norjasta, Latviasta, Saksasta, Puolasta ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri esittää työtuomioistuinlain muuttamista

11.5.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää oikeusministeriölle harkittavaksi työtuomioistuinlain muuttamista niin, että ainakin työtuomioistuimen presidentin ja mahdollisesti myös työtuomioistuinneuvoksen nimityksen määräaikaisuudesta luovuttaisiin. Jonkan mielestä puheenjohtajina toimivien tuomareiden määräaikaiset virkanimitykset voivat vaarantaa työtuomioistuimen riippumattomuutta.

Työtuomioistuimen tuomareista 1/3 on työnantajajärjestöjen ehdottamia, 1/3 on työntekijäjärjestöjen ehdottamia ja 1/3 on työmarkkinajärjestöistä riippumattomia tuomareita ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskanslerilta moitteet mielenterveyspotilaiden putkakuljetuksista

23.3.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii Vantaan terveyskeskuksen Peijaksen päivystyspoliklinikkaa ja Vantaan kihlakunnan poliisilaitosta käytännöstä, jonka perusteella päihtyneitä mielenterveyspotilaita on rutiininomaisesti toimitettu päivystyksestä poliisin säilöön selviämään. Jonkan mukaan menettelylle ei löydy laillista perustaa.

Asiasta kannellut henkilö kertoi hakeutuneensa voimakkaan masennuksen vuoksi terveyskeskukseen yöaikaan alkuvuodesta 2003. Päivystyksessä hänet oli otettu seurantaan odottamaan päihtymyksestä ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri esittää "valeavioliittoja" koskevan rikostuomion purkamista

15.3.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää Korkeimmalle oikeudelle, että se purkaisi Kotkan käräjäoikeuden suomalais-venäläisille aviopareille "valeavioliittoja" koskevista rekisterimerkintärikoksista antaman tuomion. Käräjäoikeus tuomitsi osapuolet joulukuussa 2003 neljän kuukauden mittaisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan osapuolet tuomittiin teosta, jota laissa ei ole säädetty rangaistavaksi.

Tuomion mukaan henkilöt olivat solmineet "valeavioliittoja" saadakseen itselleen taloudellista tai muuta ...

Lue lisää »