Tiedotteet: 2004

Käräjätuomarille syyte rikosasian vanhentumisesta

23.11.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on määrännyt syytteen nostettavaksi Varkauden käräjäoikeudessa toiminutta käräjätuomaria vastaan. Käräjätuomari oli jättänyt haasteen antamatta ajoissa, mistä syystä rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua. Vanhentumisesta huolimatta rikosasia eteni käräjätuomarin hoitamana oikeuden käsittelyyn, jossa sekä kuultiin todistajia että annettiin tuomio. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjätuomari toimi huolimattomuudessaan tavalla, joka täyttää laissa rangaistavaksi säädetyn ...

Lue lisää »

Ympäristöministeriölle moitteita avustusasian käsittelystä

16.11.2004

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan ympäristöministeriön menettely Vapaa Vuotos -liikkeen valtionavustusasioiden käsittelyssä vuosina 1996-2001 ei kaikilta osin ollut tuolloin noudatettavana olleiden määräysten mukaista.

Oikeuskansleri katsoo tosin, että määräykset muodostivat jossain määrin monimutkaisen kokonaisuuden. Niitä seurasikin vuoden 2001 syyskuussa voimaan tullut valtionavustuslaki, joka antoi valtionavun myöntävälle viranomaiselle aiempaa enemmän harkintavaltaa. Nämä seikat ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2003 julkistettu

8.9.2004

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut viime vuotta koskevan kertomuksensa eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksen mukaan oikeuskanslerille tehtiin vuoden aikana kaikkiaan 1 454 viranomaisten toimintaa koskevaa kantelua. Oikeuskanslerin toimivaltaan kuuluvista tutkituista kantelusta toimenpiteisiin johti 156 kantelua. Yleisin toimenpide oli aiempien vuosien tapaan viranomaiselle lausuttu käsitys tai ohje asianmukaisesta menettelystä. Eniten kanneltiin tuomioistuinten ...

Lue lisää »

Poliisi ei saa "käydä kauppaa" toimenpiteistä luopumisella

2.9.2004

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Nils Wirtanen on antanut päätöksen, jossa hän toteaa, ettei poliisi voinut hyväksyttävästi ilmoittaa syyllisyytensä kiistäneelle liikennerikkomuksesta epäillylle syyllisyyden myöntämisen johtavan toimenpiteistä luopumiseen. Ehtojen asettamisessa toimenpiteistä luopumiselle tai niiden lieventämiselle voidaan nähdä piirteitä mm. Yhdysvalloissa käytössä olevasta syytteen sopimismenettelystä. Wirtasen mielestä tällainen menettely ei ainakaan riidattomasti sovellu voimassa olevaan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin sosiaaliviraston huomiota toimeentulotukiasiakkaan yksityisyyden suojaan ja huolellisuuteen asiakirjojen käsittelyssä

8.6.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt helsinkiläisen sosiaalipalvelutoimiston huomiota huolellisuuteen asiakirjojen käsittelyssä ja salassapitosäännösten noudattamisessa. Jonkka pitää aiheellisena, että sosiaaliviraston työntekijöiden ohjeistuksessa ja koulutuksessa painotetaan salassapitosäännösten huolellista noudattamista ja sen varmistamista, ettei asiakkaan salassapidettäviä tietoja joudu toisten asiakkaiden tietoon.

Jonkka otti omana aloitteenaan tutkittavaksi toimeentulotukihakemuksen käsittelyn yhteydessä tapahtuvan salassapitosäännösten noudattamisen, kun ...

Lue lisää »

Työnhakijan yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta on huolehdittava työnhaussa

21.4.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työvoimatoimiston asiakkaalla tulee olla aito valintaoikeus, antaako hän suostumuksensa häntä koskeviin eri viranomaisten rekisteritietoihin pääsyyn.

Asia tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi kanteluna. Kantelun mukaan työnhakijalle oli työvoimatoimiston yhteispalvelupisteessä annettu allekirjoitettavaksi suostumuslomake, joka olisi oikeuttanut palvelupisteen viranomaisten pääsyn työnhakijaa koskeviin työhallinnon, sosiaalitoimen, julkisen terveydenhuollon ja Kansaneläkelaitoksen rekisteritietoihin. Työvoimaviranomaisten mukaan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jonkka: Huumekoirilla tehtävien tarkastusten oikeutus epäselvä

15.4.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan huumekoiran avulla yleisellä paikalla tehtäviä kehen tahansa kohdistuvia tarkastuksia voidaan ilman nimenomaista lainsäännöstä pitää perusoikeusnäkökulmasta arveluttavina. Tämä johtuu siitä, että tarkastuksella voidaan puuttua ainakin jonkin verran tarkastuksen kohteeksi joutuvan perusoikeuksiin, lähinnä yksityisyyteen ja tapauskohtaisesti myös henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Jos tällaisia tarkastuksia halutaan käyttää yhtenä poliisin toiminnan muotona ...

Lue lisää »

Huostaanotettujen lasten perusopetuksen toteutuminen apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi

19.3.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on ottanut oma-aloitteisesti selvitettäväkseen, onko huostaanotettujen, perhekoteihin ja lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten perusopetusta koskevan oikeuden toteutumisessa puutteita. Turun Sanomissa 14.4.2004 julkaistun kirjoituksen mukaan yhä useampi lapsi ei käy normaaliin tapana koulua vaan opiskelee kotiopetuksessa sijoituspaikassaan perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. Artikkelin mukaan Länsi-Suomen läänissä on ilmennyt ainakin yksi ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri muistuttaa poliisia mielenosoittajien perusoikeuksista

26.2.2004

Poliisi vei mielenosoittajan säilöön jo ennen mielenosoituksen alkua vedoten tämän aikaisempaan käyttäytymiseen mielenosoituksessa. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää Helsingin poliisilaitoksen ylikomisarion ja komisarion huomiota poliisilain perusoikeusmyönteiseen tulkintaan.

Kanteluun johtaneet tapahtumat saivat alkunsa, kun helsinkiläinen mies oli saapunut Suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen Kansallisoopperan vieressä järjestämään mielenosoitukseen huhtikuussa 2002. Oopperatalossa oli samaan aikaan meneillään ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jonkka odottaa sisäasiainministeriön poliisiosastolta konkreettisia toimia talousrikosten tutkinta-aikojen lyhentämiseksi

24.2.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on Helsingin poliisilaitokselle tehdyn tarkastuksen havaintojen pohjalta todennut, että talousrikostutkinnassa oli runsaasti juttuja rästissä. Ennen vuoden 2000 alkua tutkintaan tulleita juttuja oli vielä tämän vuoden helmikuussa avoimena 39, joukossa jopa kahdeksan vuotta vanhoja juttuja, joiden tutkinnan jatkamiselle ei ole "teknisiä esteitä", esim. että rikoksesta epäiltyä ei olisi ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2